Z 5. zasedání Představenstva ČKAIT

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 5. zasedání, které se konalo 25. listopadu 2021 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz. Následující zasedání se v roce 2022 konají v těchto termínech: 17. února, 21. dubna, 24.–25. června (OK Liberec), 22. září, 24. listopadu.

Rozpočet ČKAIT na rok 2022

Na Shromáždění delegátů 2. října 2021 byl schválen návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2022 s ponecháním dosavadní výše členských příspěvků 3000 Kč/AO. Byly započítány především 2% valorizace platů zaměstnanců ČKAIT a zvýšení náhrady za ztrátu času z výkonu funkce v orgánech Komory o 100 Kč/hod. K dnešnímu dni však již máme informace o zdražení papíru, tisku a ceny za distribuci (časopisy), podstatně vyššího meziročního nárustu inflace (až 5 %), nové požadavky na odborné činnosti (konference, setkání V4) atd.

Z výše uvedených důvodů musíme provést revizi rozpočtu ČKAIT na rok 2022 a projednat ji na Představenstvu ČKAIT 17. února 2022. Byla schválena valorizace platů zaměstnanců pro rok 2022 max. 5 % (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Výše valorizace jednotlivým zaměstnancům je v kompetenci ředitele kanceláře. Limity oblastí pro rok 2022 jsou obdobné jako v roce 2021 a jsou navýšeny o valorizaci platů zaměstnanců ČKAIT. Začátkem roku 2022 začneme připravovat návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2023. Podrobně první návrh budeme projednávat na dubnovém zasedání představenstva.

Zpráva Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o.

Dozorčí rada Informačního centra ČKAIT, s.r.o., jednala
2. listopadu 2021 a mimo jiné projednala:

  • průběžný stav hospodaření a prognózu výsledku za celý rok 2021,
  • stav skladových zásob a návrh na jejich snížení,
  • chybu v účetnictví roku 2020 a její odstranění.

Část neprodejných publikací bude zlikvidována, část bude odkoupena Komorou. Návrh odkupovaných publikací připraví ekonomická komise a bude zaslán členům představenstva k rozhodnutí per rollam do konce roku 2021. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Svatopluk Zídek požádal o uvolnění z funkce jednatele společnosti. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Časopis Stavebnictví

Dne 18. listopadu 2021 se uskutečnilo jednání spoluvydavatelů časopisu Stavebnictví v zastoupení ČKAIT a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nebyl přítomen zástupce Českého svazu stavebních inženýrů. Došlo k vyhodnocení spolupráce v posledních třech letech, jak určuje rámcová smlouva mezi těmito partnery. Kromě toho byly všechny strany informovány vydavatelem časopisu, tj. Informačním centrem ČKAIT, s.r.o., o nutném zvýšení ceny za časopis s ohledem na zvýšení ceny papíru, tisku a distribuce. ČKAIT doporučuje část čísel vydávat z úsporných důvodů elektronickou formou. V dotazníkovém průzkumu o elektronickou verzi projevilo zájem více než 5000 členů, což bude úspora cca 500 000 Kč. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Předseda doporučuje ponechat redakční radu na roky 2022–2024 ve stávajícím složení Ing. Trnka, st., Ing. Mráz, Ing. Pukl, Ing. Stibůrková. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Hodnocení Shromáždění delegátů

Předseda Ing. Špalek na úvod jednání velmi kladně ocenil počet četných hostů a jejich vystoupení. Celé jednání bylo konstruktivní a věcné. Představenstvo projednalo usnesení shromáždění delegátů: body 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 a 10 jsou nebo budou plněny průběžně, bod 4 (o dostavbě sídla ČKAIT) – předseda představil návrh na úpravy vstupu do budovy a prostoru vnitrobloku. Představenstvo pověřuje předsedu k zadání studie proveditelnosti. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Hnízdil zajistí právní analýzu o využití kvalifikovaného elektronického podpisu i pro jiný důvod než pro vybranou činnost ve výstavbě z hlediska správního řádu a autorizačního řádu.

Představenstvo stanovilo termín příštího Shromáždění delegátů na 24. září 2022.

Specializace PBS

Ing. Vokurka informoval o jednání s GŘ HZS. Vyhláška o kategorizaci staveb z pohledu požární rizikovosti je stále připomínkována a má být platná od nového roku. Připravujeme s GŘ HZS průběh získání nové specializace pro kategorii 3. Navržený postup je již ve shodě obou stran. Po schválení vyhlášky bude návrh zaslán členům představenstva pro stanovení nové specializace per rollam, podle § 6 zákona č. 360/1992 Sb.

Informace z jednání

Ing. Špalek informoval o setkání inženýrských organizací zemí V4 ve dnech 7.–10. října 2021 v Maďarsku. V roce 2022 bude pořadatelem setkání ČKAIT. Navrhuje uspořádat setkání v zámku Valeč u Hrotovic v obvyklém termínu, první víkend v říjnu (30. 9., 1. a 2. 10.). Dále podal zprávu o stavu stavebního zákona. Poté promluvil o změně v přípravě a vydání ročenky Inženýrská komora, pro rok 2022 bude převedena pod Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Navrhl do poroty soutěže Cena Inženýrské komory jmenovat Ing. Renatu Zdařilovou, Ph.D. Ta navrhla prodloužit uzávěrku přihlášek od příštího ročníku do konce kalendářního roku s ohledem na posunutý termín Shromáždění delegátů. Dále předseda informoval o jednání s JUDr. Kuzmovou a jejím větším zapojení do činnosti ČKAIT. Také popsal změnu Komise malého a středního podnikání ČKAIT na Komisi pro realizaci staveb. Předsedou komise byl zvolen Ing. Jaroslav Synek (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Sdělil informace o problematice „cihla“, jednání s odborníky v oboru. K tomuto tématu bude publikován článek v Z+i a bude iniciováno jednání s výrobci. Informoval o pozici městského inženýra vedle městského architekta a rovněž o jednání na toto téma s předsedou ČKA Ing. arch. Kaslem. Také promluvil o plenárním zasedání SIA, kde se členové dohodli, že budou usilovat o vytvoření institutu odborných komisí, které budou šetřit havárie staveb.

Ing. Hladík doplnil informaci o stavebním zákoně. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu. Dne 3. listopadu proběhlo jednání pracovní komise MMR k vyhlášce o požadavcích na výstavbu. Obdrželi jsme návrh vyhlášky, který jsme připomínkovali, a odeslali jsme zpět 97 připomínek.

Prof. Materna informoval o jednání vědecké rady VŠB-TU Ostrava, kde proběhla dvě profesorská řízení. Před týdnem se účastnil volebního jednání ECEC, prezidentem této organizace byl znovu zvolen Dipl.-Ing. Klaus Thürriedl. Novým prezidentem ECCE byl zvolen Dipl.-Ing. Andreas Brandner, past prezidentem je Vassilis Economopoulos. Dále promluvil o tom, že v současné době bohužel vázne pokrok v plnění vládní strategie v oblasti BIM.

Ing. Dospiva sdělil detaily o konferenci BOZP, kterou OK ­Ostrava plánuje spolupořádat v roce 2022.

Ing. Pater připomněl výročí třiceti let autorizačního zákona připadající na letošní rok a navrhl uspořádat setkání zakládajících členů. Dále informoval o jednání Rady pro podporu rozvoje profese v Ostravě.

Ing. Hnízdil předložil návrh aktivu pro obor geotechnika zaslaného Ing. Řičicou k vydání doporučení ČKAIT používat termín „geotechnický průzkum“. Předseda zaslal návrh MMR, má příslib o zařazení do pojmů ve vyhlášce (viz článek str. 30). Dále předložil žádosti o finanční příspěvek tří nadací: Zvoničkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze, Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla, Nadace Františka Faltuse Fakulty stavební ČVUT v Praze. Finanční příspěvek bude ve stejné výši jako v loňském roce. Schváleno (13 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Vaverka informoval o semináři Projektová příprava stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí v Jihlavě, opět bylo plno.

Ing. Šafařík předložil dotaz aktivu Geotechnika, jakým způsobem ČKAIT podporuje FIDIC. FIDICem se zabývají konzultační inženýři. Komora má kurzy na téma FIDIC v celoživotním vzdělávání. Předložil rovněž návrh aktivu na změnu názvu oboru na geotechnické inženýrství. Dopady: zásah do autorizačního zákona, výměna autorizačních razítek a osvědčení všem členům v oboru.

Prof. Kabele informoval o jednání profesního aktivu Energetické auditorství za účasti ředitele Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Hrbka. Také byl 18. listopadu realizován webinář na téma „Nová zelená úsporám pokračuje“ za účasti 180 členů.

Prof. Hrdlička se dotázal, zda v případě potřeby posudků pro kauzy šetřené Dozorčí radou ČKAIT je vhodné hledat mezi členy profesních aktivů ČKAIT. Představenstvo jednoznačně souhlasí.

Ing. Vokurka za Autorizační radu ČKAIT informoval o zahájení diskuse týkající se překrývání oborů z pohledu třídy následků. Autorizační rada jmenovala nové komisaře. Zkušební místo Brno má zájem o zkoušení také v oboru požární bezpečnost staveb. Autorizační rada sjednotí hodnocení testu z právních předpisů.

Ing. Motyčka předložil nové směrnice S1 Odměna za ztrátu času upravenou podle rozhodnutí Shromáždění delegátů. (Zvýší se náhrady za ztrátu času z výkonu funkce v orgánech Komory) a směrnice S2 Příručka zaměstnance s přílohami, vše je platné od 1. ledna 2022. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Zdařilová informovala o slavnostním večeru soutěže Stavba roku. Galavečer se konal opět v Betlémské kapli. Za tři dny byl galavečer Stavby roku Moravskoslezského kraje. Dále informovala o volbě děkana Fakulty stavební na VŠB-TU Ostrava. Novou děkankou bude od 1. února 2022 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Ing. Řehůřková předložila žádosti o záštity těchto akcí: Aquatherm Praha 2022, 14. mezinárodní konference Centra pasivního domu, XXII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – R2105-11. Schváleno (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Drahorád sdělil detaily z jednání na FSv ČVUT v Praze a navrhuje uspořádat výstavu před fakultou pro obor konstrukce a dopravní stavby. Předseda bude jednat s děkanem příští týden. Za fakultu má záležitost na starosti
prof. Kabele.

Ing. Majer se dotázal na informační systém. Pošle doporučení na jednoho možného dodavatele. Další možné dodavatele navrhne středisko IT. Dále navrhl upravit slogan Komory, který je s negací, na slogan bez negace.

Ing. Zídek informoval o plánování konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 na téma Průmysl a město. Závazný termín konference je 1. července 2022.

Účast na jednání

Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Hladík; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka.

On-line: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (dozorčí rada) – část jednání, Ing. Jan Korbel (stavovský soud), Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (autorizační rada), Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (Kancelář Komory), Ing. Ladislav Motyčka (ekonomický mandatář), Ing. Svatopluk Zídek (IC ČKAIT) – on-line.

 

Následující zasedání: 17. února 2022, 21. dubna 2022,
24.–25. června 2022 (OK Liberec), 22. září 2022, 24. listopadu 2022