Daň z příjmů za rok 2021

Článek upozorňuje na některé skutečnosti systému zdanění, na které je důležité dát si pozor. Popisuje i nejdůležitější změny pro rok 2021 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat. I nadále je nutné se vzdělávat i v daňových povinnostech, abychom se vyhnuli riziku případných daňových doměrků.

Jak platí daně autorizované osoby – zaměstnanci

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je nově od roku 2021 počítána pouze z hrubé mzdy (superhrubá mzda byla zrušena). Základní sazba daně z příjmů zůstala ve stejné výši (15 %), takže většina zaměstnanců za rok 2021 ušetří na daních.

V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o možnost poskytování stravenek nebo stravenkového paušálu, vyplácení cestovních náhrad, poskytování různých vstupenek na sportovní zápasy, rekreace, kulturu apod. Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel. Pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.

Pokud zaměstnanec má v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6 000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využít služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání, tím je pak kromě jiného posunut termín pro podání daňového přiznání na 1. července.

Už od roku 2014 je zde limit ve výši 10 000 Kč. Z tohoto příjmu je odváděna konečná daň u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu. (Na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku.) Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 3 000 Kč (dříve byl limit 2 500 Kč), pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na nově zavedenou druhou sazbu daně, kdy je při překročení určité výše příjmu nutné odvést i daň, jež je vypočteně vyšší sazbou daně. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

Jak platí daně autorizované osoby podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona?

Fyzické osoby, které podnikají, mohou postupovat při evidenci svého podnikání třemi základními způsoby (navíc existuje ještě jeden speciální způsob, popsaný níže v textu):

 1. Vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví
  • Fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč
 2. Vedení daňové evidence podle § 7 b zákona č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů
  • V tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku i závazků
 3. Použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (stejné podmínky jako v roce 2020)
  • Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), mohou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
  • Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost projektová činnost ve výstavbě, §14 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.) může použít výdajový paušál ve výši 60 %.
  • Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (§ 14 odst.1 písm. a) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 40 %.
  • Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.
  • Maximální výše příjmu, při které lze uplatnit maximální výši paušálu, jsou 2 mil. Kč. Celková výše paušálu je omezena na 0,8 mil. Kč u paušálu ve výši 40 %, na 0,6 mil. Kč u paušálu ve výši 30 %, na 1,6 mil. Kč u paušálu ve výši 80 %, resp. 1,2 mil. Kč u paušálu ve výši 60 %. To znamená, že pokud mám např. příjmy ze živnosti ve výši 3 mil. Kč, kde 60 % je 1,8 mil. Kč, tak jako paušál mohu uplatnit maximálně částku ve výši 1,2 mil. Kč.
  • V případě využití paušálu lze také uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení.
  • Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, musí výdajové paušály využít buď u všech, nebo u žádné, nelze kombinovat daňovou evidenci a výdajové paušály.
  • Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna nebo do 1. května) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunut termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července. Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů; není nutné sledovat žádné výdaje.

Paušální daň od roku 2021

Pro drobné živnostníky (neplátce DPH), kteří současně nemají příjmy ze závislé činnosti, byla pro rok 2021 připravena novinka. Nově existuje možnost odvádět daň a platby na sociální a zdravotní pojištění jednou částkou a jedním formulářem.

Měsíční výše paušální daně pro rok 2021 byla ve výši 5469 Kč, částka v sobě zahrnuje daň (100 Kč) a sociální i zdravotní pojištění. Za rok tedy bude zaplacena částka ve výši 65 628 Kč a nic dalšího placeno nebude. Není v tomto případě také nutné podávat daňové přiznání ani přehledy na OSVČ a zdravotní pojišťovnu. Současně však nebude možnost uplatnit si žádné další výdaje ani slevy na dani.

Bohužel však si nelze tuto možnost zvolit až na konci období. Kdo chtěl tuto možnost využít již v roce 2021, musel na finanční úřad zaslat formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu v termínu do 10. ledna 2021.

Jak platí daně autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, musí podle zákona o účetnictví vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Dvě sazby daně z příjmů fyzických osob od roku 2021

Do roku 2020 jsme v zákoně měli jednu sazbu daně ve výši 15 % a současně zde bylo uvedeno tzv. solidární zvýšení daně.

Od roku 2021 došlo ke změně v tom, že v zákoně jsou dvě sazby daně a to 15 % a 23 %.

Na rozdíl od dřívějšího solidárního zvýšení daně, kdy se zvýšená daň platila pouze z příjmů ze závislé činnosti a z podnikání, podléhají této vyšší dani všechny příjmy, pokud celkový základ daně přesáhne limit stanovený v zákoně.

Tento limit je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy a v roce 2021 jde o hodnotu 1 701 168 Kč.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

V zákoně o daních z příjmů je novinka v oblasti uplatnění daňové ztráty. Kromě uplatnění v pěti následujících zdaňovacích obdobích po vzniku ztráty zde nově existuje možnost uplatnění zpětně, a to ve dvou bezprostředně předcházejících obdobích a až do výše 30 mil. Kč. Toto již platí i pro daňové ztráty vyměřené od roku 2020.

Zavedení tzv. on-line finančního úřadu

V roce 2021 spustila daňová správa webové stránky www.mojedane.cz a současně novou verzi portálu www.financnisprava.cz, které podle tvůrců zohledňují moderní trendy a umožňují podnikatelům jednodušší správu daní.

Závěr

Daňové zákony přinášejí neustálé dohady o tom, jakým způsobem správně a legálně zaplatit daně. Současně se objevují různé komentáře a názory k daňovým zákonům, které mohou měnit i zaběhlou praxi. Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.

 

Ing. Radim Dvořák
daňový poradce BETA Brno, a.s., dvorak@betabrno.cz

 

Jaké budou daně v roce 2022

V roce 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny a z tohoto důvodu nedocházelo v průběhu roku k výrazným daňovým změnám. Podle plánu současné vlády bude připravována daňová reforma, která by měla být účinná v roce 2024. Do této doby se dají očekávat pouze dílčí změny. K celé daňové problematice je vhodné sledovat informace Generálního finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.