Jak získat certifikát odbornosti

K 31. prosinci 2021 skončil 7. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Autorizované osoby, které chtějí získat certifikát odbornosti, musí předložit čestné prohlášení o svém absolvovaném vzdělávání oblastní kanceláři nejpozději do 31. března 2022. Do 8. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022–2024) se ­autorizovaná osoba přihlásí u své oblastní kanceláře zápisem do formuláře na webu do 31. března 2022.

Vzdělávat se v průběhu celého profesního života ukládá autorizovaným osobám (AO) autorizační zákon (zákon č. 360/1992 Sb.). Komora motivuje své členy nejen pořádáním vlastního vzdělávání formou seminářů, webinářů, konferencí, exkurzí atd., ale i akreditací vzdělávání externích pořadatelů, a to vše v rámci projektu Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV). Tento projekt řídí Komise CŽV, administrativu zajišťuje Středisko vzdělávání a informací (SVI) ČKAIT.

Organizátory vzdělávání jsou Komora prostřednictvím oblastních kanceláří a SVI a externí pořadatelé (ČSSI, školy, vzdělávací instituty i organizace a další). Pořadatel potvrzuje prezenční vzdělávání autorizované osobě do registračního listu, elektronické vzdělávání potvrzuje dokumentem ve formátu PDF nebo e-mailem. Tato potvrzení si AO uchovává a jejich přehled uvede na zadní stranu čestného prohlášení. AO musí při kreditní formě vzdělávání získat 12 kreditů, z čehož alespoň dvě akce musí být zaměřeny na právní předpisy. Nově autorizované osoby mohou splnit jen poměrnou část z požadovaných kreditů.

Novinkou je posun termínu doručení čestného prohlášení. Členové mohou doručit čestné prohlášení až do 31. března 2022. Všem osobám, které splnily podmínky běhu CŽV a doručily prohlášení včas, vystaví Komora Certifikát odbornosti. Nově je jeho forma elektronická a bude zaslán e-mailem nejpozději do 30. června 2022. Doporučujeme proto všem členům, aby překontrolovali, případně aktualizovali své osobní údaje evidované na oblastních kancelářích. Certifikát odbornosti není vystavován zpětně. AO musí splnit podmínky běhu i termín doručení prohlášení.

Komise CŽV v průběhu roku 2021 akreditovala 470 vzdělávacích akcí, z čehož cca 120 akcí organizovaly oblastní kanceláře a SVI, ostatní poskytovali externí pořadatelé. Nabídka vzdělávání byla i přes vládní opatření proti šíření covidu-19 široká, a to formou seminářů, webinářů, konferencí a dalšími.

8. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT

Do 8. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022–2024) se ­autorizovaná osoba přihlásí u své oblastní kanceláře zápisem do formuláře na webu do 31. března 2022. Člen, který bude autorizován v průběhu 8. běhu, se přihlásí po slibu. Aktuální informace a související formuláře k Celoživotnímu vzdělávání ČKAIT jsou uvedeny na webu Komory – Informace pro členy.