doc. Ing. Karel Papež, CSc.

doc. Ing. Karel Papež, CSc.

† 82 (1939–2022) Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru technická zařízení budov, byl autorizovaným inženýrem pro obory technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a energetické auditorství.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze aktivně působil do svých posledních dnů jako vynikající pedagog a uznávaný odborník již od roku 1963, kdy nastoupil na katedru TZB jako absolvent oboru architektura a pozemní stavby. Vedoucím katedry technických zařízení budov byl v letech 1990–2004. Za jeho vedení se zvýšil zájem o obor a svým lidským i odborným přístupem vytvořil kolegiální tvůrčí atmosféru na katedře s podporou novým myšlenkám i směrům rozvoje. Docent Papež dokázal díky svému působení provázat akademický svět s praxí a významně zvýšil prestiž oboru i univerzity. Je nositelem Šolínovy medaile Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Byl autorem mnoha skript, odborných článků, publikací a příruček. V rámci své pedagogické činnosti se podílel na tvorbě učebních osnov i nových předmětů a své zkušenosti nezištně předával studentům, doktorandům i mladším kolegům. Pod jeho vedením obhájilo své závěrečné práce osm doktorandů a nespočet bakalářů a diplomantů.

Docent Papež byl praxí i akademickou obcí uznávaným odborníkem v oblasti vzduchotechniky a větrání a v jeho osobě odchází významná osobnost odborné komunity. K jeho dílům patří například projekt zařízení pro úpravu vnitřního mikroklimatu v kapli sv. Kříže na Karlštejně a mnoho dalších.

V rámci Společnosti pro techniku prostředí byl předsedou odborné sekce Obytné prostředí a dokázal vždy kolem sebe vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru.

V ČKAIT působil dlouhá léta jako zkušební komisař. Byl aktivním členem profesního aktivu Technika prostředí staveb a Technologická zařízení staveb. Byl dlouhá léta předsedou a nyní místopředsedou Ediční rady ČKAIT. Své odborné schopnosti uplatňoval jako člen redakčních rad odborných časopisů, mimo jiné i časopisu Zprávy a informace ČKAIT.

S osobou docenta Papeže ztrácíme nejen kolegu, učitele, významnou odbornou osobnost, ale především vzácného, skromného a obětavého člověka, který nám bude chybět.