Stavba Ústeckého kraje 2021

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1
Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Stavbou Ústeckého kraje 2021 se stala Městská plavecká hala Louny. Cenu ČKAIT i Cenu hejtmana získala ojedinělá technologická stavba – téměř bezobslužná a energeticky nenáročná kořenová čistírna důlních vod. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci! Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, je tento počin opravdu hodný ocenění.

Již 9. ročník soutěžní přehlídky Stavba roku 2021 Ústeckého kraje vyhlašuje Okresní hospodářská komora V Litoměřicích pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s partnerem Lafarge Cement, a.s.

V 9. ročníku soutěžní přehlídky byly oceněny celkem čtyři stavby. Letos přihlášené stavby musely být postaveny na území Ústeckého kraje a dány do užívání v časovém rozmezí leden 2019 až prosinec 2020. Hodnotila je porota, která zasedala 22. listopadu 2021 ve složení: prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. – prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze, Ing. Martin Mandík – předseda oblasti Ústí nad Labem, Ing. Jaroslav Vrba – místopředseda oblasti Ústí nad Labem, Mgr. Zbyněk Pěnka – předseda Okresní hospodářské komory v Litoměřicích, Ing. Pavel Škorpil – člen výboru SPS UK Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje, Ing. Jiří Zima – předseda výboru oblastní pobočky ČSSI Ústí n. L. a Miroslav Kratochvíl – generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

Cílem přehlídky je představit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizovaných v uplynulém období. Vedle základního předpokladu vyhledání stavby, která splňuje vysoké nároky po stránce architektonické a stavebněkonstrukční, ale i staveb vyznačujících se použitím progresivních technických a technologických zařízení. Porota proto zvolila metodiku rozdělení přihlášených objektů do dvou skupin. V té pro veřejnost nejrozšířenější posuzovala objekty reprezentující občanskou a bytovou výstavbu. V té druhé jednotlivé objekty, resp. areály speciálně technologické.

 

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

 • Ocenění: Cena ČKAIT a Cena hejtmana Ústeckého kraje
 • Stavebník: Palivový kombinát Ústí s.p., Ministerstvo financí
 • Projektová dokumentace: Terén Design s.r.o.
 • Hlavní projektant: Ing. Jiří Rous, zástupce Ing. Vít Rous
 • Zhotovitel: Eurovia CS a.s., HERKUL, a. s.
 • Stavbyvedoucí: Milan Mach, Jaroslav Janda
 • Stavební náklady: 99 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: říjen 2018 – červen 2020, zkušební provoz leden 2022

Biotechnologický systém čištění důlních vod z Kohinooru. Tento trošku odborně zašmodrchaný název je vlastně Čistírna důlních vod navržená na principu kořenové čistírny. Má minimální spotřebu elektrické energie, nepotřebuje stálou obsluhu ani žádné čerpání vody ve vlastním čistícím provozu, jen provzdušňování. Vše běží téměř bez zásahu lidské ruky. Stavba byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Protože se důlní vody vyznačují zvýšenou koncentrací kovů, je nutné před vypuštěním do veřejné vodoteče zabezpečit jejich vyčištění. Cílem vybudování mokřadní čistírny bylo zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění. Vlastní stavba se skládá z provzdušňovacího, původního objektu a sedmi nádrží, šesti usazovacích a čistících ve dvou liniích, které jsou zaústěny do sedmé stabilizační a dočišťovací. Ta je umístěna před vypuštěním do Radčického potoka nebo v budoucnu má směřovat do jezera Most. Součástí stavby je také vegetační kalové pole o celkové ploše 2 250 m2. Plnohodnotný roční zkušební provoz byl spuštěn v lednu 2021. Čerpání a čištění důlních vod zajišťuje na lokalitě bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí.

 

Městská plavecká hala Louny

 • Ocenění: Stavba Ústeckého kraje 2021
 • Stavebník: Město Louny
 • Projektová dokumentace: DKarchitekti, s.r.o.
 • Hlavní projektant: Ing. arch. David Kudla
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Divize ٨
 • Stavbyvedoucí: Ing. Jan Štoncner
 • Stavební náklady: 218,6 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 1. 11. 2018 – 27. 6. 2020

Autoři využili svažitého pozemku s terénním zlomem a orientovali novou bazénovou halu tak, aby využili jejího maximálního proslunění. Na tento prostor navázali velice dobře zvládnutou kombinací prvků, z nichž zcela jistě zaujal porotu prosklený parter s bazénem, precizně provedenou geometricky zvlněnou fasádní křivkou. Tato část objektu objemově navazuje na vstupní prostor, který přirozeně „vtahuje“ návštěvníky do objektu. Na tomto místě je potřeba ocenit profesionálně zvládnutou spolupráci všech účastníků výstavby investorem počínaje, architekty a projektanty, dodavateli a provozovateli konče. Celkový dojem ze stavby umocňuje masivní předsazená střešní konstrukce s dřevěným podhledem, který propojuje interiérovou a exteriérovou část objektu. Dalším pozitivním prvkem návrhu je i statické řešení stření konstrukce. Vlastní objekt navazuje a nenarušuje celkový výhled na České středohoří.

 

Rekonstrukce kulturního střediska města Chlumec na Městský úřad – II. etapa

 • Ocenění: 2.místo
 • Stavebník: město Chlumec
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček, spolupráce na interiéru: Ing. arch. Jan Binter
 • Hlavní projektant: Ing. Petr Dlouhý
 • Zhotovitel: Sdružení Průmstav a Studio Jelínek
 • Stavbyvedoucí: Ing. Jan Jelínek
 • Stavební náklady: 70 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 2017–2019

Podnětem této investiční akce bylo rozhodnutí vedení města o přemístění úřadu do bývalého Kulturního domu a kina. Rekonstruovaný objekt vznikl v sedmdesátých letech minulého století v období využívání prefabrikace, v tomto případě montovaného železobetonového skeletu. Ten umožnil následnou přestavbu a změnu funkce na nové sídlo radnice. Došlo k propojení obou původních objektů KD a kina přístavbou nové radniční věže s hodinami, vstupním prostorem s hlavním schodištěm, včetně výtahu. Došlo k úpravě fasády, jejího zateplení s novou řadou přeformátovaných okenních otvorů. V rámci komplexní rekonstrukce došlo k výměně technického zařízení budovy i k modernizaci interiéru. Nedílnou součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce vstupní terasy, přiléhajícího náměstíčka, dlažby, schodišť a nové výsadby stromů.

Zelený dům

 • Ocenění: 3. místo
 • Stavebník: EKOSTAVBY Louny s.r.o., ES Reality s.r.o. Louny
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík, Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek, Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský
 • Technický dozor stavebníka: Zdeněk Pejša
 • Stavbyvedoucí: Stanislav Rožánek
 • Stavební náklady: 81,6 mil. Kč
 • Kolaudace domu: prosinec 2019

Areál původních kasáren koupily EKOSTAVBY, které zde zahájily postupnou výstavbu šesti bytových domů, multifunkčních objektů i nového „náměstí“ s výrazným ornamentem dlažby. Porotou oceněný „Zelený“ bytový dům je pětipodlažní objekt s posledním ustupujícím podlažím. Celkem je zde 30 bytů od 1+kk po 3+kk s vlastní lodžií. V pátém podlaží jsou umístěny největší byty s terasami, které umožňují výhled do kraje. Porota ocenila, že dům je navržen jako ekologicky a energeticky velice úsporný se snahou o nejvyšší komfort nájemníků. Dosahuje třídy energetické náročnosti A – mimořádně úsporná i díky kvalitnímu fasádnímu zateplení, rovnotlakovému větrání s rekuperací, podlahovému vytápění a zpětnému využívání šedých odpadních vod.