Profesní připojištění a Claims Made

Co se stane při porušení principu CLAIMS MADE? Na příkladu skutečné pojistné události projektanta ukážeme, na co by si měly autorizované osoby dát v souvislosti s profesním připojištěním pozor. Ve světle veřejně známých havárií z posledních let je zřejmé, že připojištění není jen bodem ve smlouvě.

CLAIMS MADE lze obecně definovat následovně: Aby byla škoda likvidní a pojišťovna škodu zaplatila, musí „celá událost“ proběhnout v době nepřetržitého trvání pojištění. Jinými slovy pojištění musí trvat po celou dobu, kdy došlo k:

  • příčině škody (tzn. vypracování projektové dokumentace, výkon TDS, vykonávání činnosti stavbyvedoucího);
  • vzniku škody (např. popraskaná zeď, zjistí se, že požární čidla nevyhovují požadavku hasičů, zjistí se, že RD nejde z důvodu chybného sklonu napojit na veřejnou kanalizaci);
  • uplatnění nároku na náhradu škody (stavebník vám zavolá či napíše, že se na stavbě objevil nějaký problém a žádá po vás řešení – náhrada škody, odstranění problému…);
  • nahlášení škody (oznámení škodní události do pojišťovny).

V případě přerušení či ukončení pojištění či připojištění zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou odbornou činnost ve výstavbě, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory, vedení stavby apod. Nutno připomenout, že se nejedná o nic specifického pro členy ČKAIT, ale tento princip se váže k profesním odpovědnostem takřka ve všech oborech, kde může požadavek na pojištění vyplývat ze zákona, nebo z podstaty dané profese. Není tomu tak pouze v ČR, ale dá se říct všude ve světě.

Velkou výhodu mají členové ČKAIT v tom, že v momentě, kdy složí autorizační slib a dostanou do rukou kulaté razítko, dostávají se automaticky na seznam pojištěných osob. Limit pojistného plnění v tomto případě činí 250 000 Kč pro každý rok. V době, kdy raketově stoupá inflace a ceny ve výstavbě dosahují rekordních výší, to není příliš vysoká částka, ale na splnění zákonného požadavku být pojištěný na profesní odpovědnost, je to dostačující a především, AO se nemusí v tomto směru o nic starat. Pojištění mají uhrazeno v rámci členských poplatků. Tento limit je dostačující především pro osoby, které vykonávají odbornou činnost ve výstavbě v zaměstnaneckém poměru, ale o tom v některém z následujících článků v Z+i.

Jaké dopady pro AO má nedodržení principu CLAIMS MADE?

Varováním by mohl být případ jedné autorizované osoby, která v průběhu let přes veškerá upozornění nedodržela princip CLAIMS MADE, což pro ni mělo značné finanční dopady. Požadavek na rozšíření limitu pojistného plnění na částku 5 milionů Kč vyplýval přímo z požadavku investora (dnes stavebníka). Ten si ve smlouvě o dílo zakotvil povinnost, aby si projektant uzavřel pojištění a udržoval ho ještě 5 let poté, co odevzdá poslední část projektové dokumentace. Tento požadavek investorů není nijak neobvyklý, nicméně tato AO k tomuto přistupovala spíše jako k formální povinnosti naplnit literu SoD a v pojištění neshledávala žádný užitek. Před odevzdáním první části projektové dokumentace skutečně předložila investorovi platné pojištění, ale v tomto prvním roce pro ni tato formální povinnost skončila s argumentem, že povinnost mít pojištění již dále nikdo prověřovat nebude, což byla pravda. Tato AO se rozhodla nadále v připojištění nepokračovat, a to i přes upozornění, že když nastane problém, limit plnění bude jen ve výši základního pojištění, tedy maximálně 250 tis. Kč. Připojištění skončilo koncem roku 2019. V prosinci 2020 byla nahlášena škoda, která vznikla v listopadu 2018 (projektová dokumentace a škoda sice vznikla v době platného připojištění, ale škodní událost byla nahlášena do pojišťovny v době, kdy již připojištění neexistovalo). Konkrétně z důvodu chybného návrhu suterénní zdi došlo k prohnutí (posunu) obvodové zdi. Samozřejmě muselo dojít k nápravě, ale celkové náklady se vyšplhaly na téměř milion korun. Protože nebyl dodržen princip CLAIMS MADE, pojišťovna vyplatila z pojištění pouze 245 tis. Kč (5 tis. Kč byla sjednaná spoluúčast – splněno CŽV).

Z jakého důvodu neměnit výši limitů nebo přerušovat pojištění

V této souvislosti nejsou žádoucí ani výkyvy v limitech pojistného plnění v době trvání připojištění, čímž je myšleno průběžné navyšování a snižování limitů pojistného plnění v závislosti na aktuálním požadavku investora či na aktuální finanční situaci. Samotné ukončení či přerušení připojištění má potom pro AO v době vzniku škody stejný důsledek, jako kdyby si připojištění nesjednala vůbec. Tento příklad popisuje činnost projektanta, ale kontinuita pojištění má stejný význam pro stavbyvedoucí, technický dozor a další odborné činnosti ve výstavbě, kterých je celá řada. Poučení je jednoznačné a požadavek investora na připojištění nemusí být jen odstavcem ve smlouvě o dílo, ale může mít pro AO v konečném důsledku skutečně velký význam.

Odpovědi na vaše dotazy vám poskytnou pojišťovací makléři. Registrační formuláře, pojistné podmínky, oznámení škodní události, manuál při likvidaci škod a všechny ostatní potřebné informace najdete na www.ckait.cz v rubrice Služby ČKAIT / Pojištění

Ing. Petra Bartoníčková, p.bartonickova@greco.services
Mgr. Jakub Doležel, j.dolezel@greco.services
pojišťovací makléři GrECo International s.r.o.