Valná hromada Praha

Valná hromada oblasti Praha pro Prahu a Středočeský kraj se uskutečnila v úterý 11. ledna 2022 v Kongresovém centru v Praze 4. Z 10588 členů se valné hromady zúčastnilo 131 členů, což je 1,24 %.

Nižší účast byla ovlivněna jednak tím, že se konala relativně krátkou dobu po valné hromadě v roce 2021 i koronahysterickými opatřeními v celé republice. Valné hromady se zúčastnili čestní předsedové Ing. Václav Mach a Ing. Pavel Křeček, FENG, bývalý předseda oblasti Ing. Michael Trnka, CSc., sen. i čestní členové paní Marie Báčová, Ing. Jiří Landa, doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., Ing. Pavel Štěpán, Ing. Jitka Thomasová, Ing. Bedřiška Vaňková, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Vítek, DrSc. a dál někteří členové představenstva. Předseda Ing. Ladislav Bukovský zahájil valnou hromadu a uvítal hosty, valnou hromadu moderoval Ing. Michael Trnka, CSc., jun.

Z vystoupení hostů

Ing. Žanet Hadžič, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR, informovala o aktuálním stavu nového stavebního zákona a o přípravě prováděcích vyhlášek.

Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví MPO ČR, informoval o osudech již dříve připraveného a notifikovaného návrhu zákona o stavebních výrobcích, který nebyl v minulém volebním období Poslanecké sněmovny projednán a schválen.

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT, se přišel rozloučit z důvodu konce jeho druhého volebního období.

Pozdravy z komory architektů předal Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA, sekretář ČKA.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, informoval o podílu komory na přípravě nového stavebního zákona, o současné situaci kolem opravy a nástavby hlavního sídla ČKAIT v Praze. Dále stručně seznámil přítomné s prioritami Komory, o ekonomické situaci a dalších aktivitách.

Zpráva o činnosti oblasti

Činnost oblasti Praha probíhala i přes zásadní omezující opatření vlády bez významnějších omezení. Oblast Praha pořádala v roce 2021 celkem 16 seminářů a 61 webinářů pro celkem více než 14 000 členů z celé komory. Dále byla pořádána konference Požární bezpečnost 2021 a konference Jakost pozemních staveb 2021.

Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory pro rok 2021. Z výsledků hospodaření lze konstatovat, že pražská oblast dodržela limit nákladů stanovený rozpočtem ČKAIT pro rok 2021 s rezervou. Oblast Praha dostává tradičně nejmenší prostředky na činnost na jednoho člena a též má nejmenší personální zabezpečení oblasti v přepočtu na člena z celé komory (1,5 pracovnice na více než 10 000 členů). Dokonce administrátorka kanceláře musí - na rozdíl od ostatních oblastí - z rozhodnutí ředitele kanceláře část pracovní doby vypomáhat činnosti kanceláře.

Z diskuze

Diskusní témata, která navrhli členové oblasti, byla uvedena v pozvánce. Závěry diskuze z VH:

 • uložit představenstvu ČKAIT zabývat se kvalitou projektové dokumentace a prohlubováním právních znalostí autorizovaných osob (schváleno);
 • požádat autorizační radu ČKAIT, aby v informačních materiálech pro členy informovala autorizované osoby o výsledcích jednání s HZS zvláště z hlediska kategorizace staveb a požadavky na další přezkušování autorizovaných osob v oboru PBŘ na základě požadavků GŘ HZS (schváleno 75,7 % účastníky);
 • zavést povinnost autorizovaných osob jednou ročně aktualizovat kontaktní údaje pomocí webové aplikace (schváleno 59,8 % účastníky);
 • zrušit hlasování z VH 21, kterou byl upraven počet členů výboru na 9 (schváleno 62,8 % účastníky).

Volby

Byl volen poslední člen výboru oblasti, který byl opomenut v minulém roce. Ve volbách zvítězil Ing. Marek Novotný, Ph.D. Dále byli zvoleni delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů.

Plán činnosti výboru

 • Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení, seminářů a webinářů.
 • Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací.
 • Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi, zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS.
 • Spolupráce se středními a vysokými školami.
 • Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN.
 • Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení.
 • Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA).
 • Připravit výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO.

Závěrem předseda výboru poděkoval všem aktivním členkám a členům, pracovnicím kanceláře oblasti a pracovníkům zejména SVI, IT a IC ČKAIT.