Valná hromada Pardubice

29. valná hromada ČKAIT oblasti Pardubice se uskutečnila jako první v řadě dne 10. ledna 2022 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686. Celkem se účastnilo valné hromady 49 osob, tj. 4,55 % z 1 077 všech členů oblasti.

Zúčastnění zvolili aklamací 7 navrhnutých delegátů, kteří se zúčastní Shromáždění delegátů v září a 3 náhradníky. Stejně jako v loňském roce nebyli, vzhledem k podmínkám účasti, pozváni hosté ani studenti stavebních škol. Splnění podmínky účasti na valné hromadě bylo ověřováno pomocí aplikace čTečka při prezenci. Byli kontrolováni jak členové pardubické oblasti, tak i zúčastnění funkcionáři a zaměstnanci Komory, kterými byli předseda Ing. Robert Špalek, ředitel kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., poradkyně předsedy Marie Báčová, vedoucí legislativně právního střediska ČKAIT Mgr. Helena Dalešická, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Dominika Mandíková, za tiskové oddělení Ing. Markéta Kohoutová a Mgr. Soňa Rafajová a Ing. Vlastimil Klazar, člen Dozorčí rady ČKAIT.

Ing. Loukota informoval zúčastněné o činnosti výboru OK ČKAIT Pardubice a plánu odborných akcí. V ekonomické zprávě zveřejnil výsledky hospodaření oblasti v roce 2021: limit výdajů v celkové výši 1 374 000 Kč, k 1. prosinci 2021 bylo čerpáno 1 341 872 Kč. Z limitu na režii a mzdy určeno 960 000 Kč, čerpáno 885 364 Kč, na odborné činnosti určeno 414 000 Kč, čerpáno 456 508 Kč. Z výsledků je patrné, že v součtu OK Pardubice limit nepřekročila. Pro rok 2022 je stanoven celkový limit 1 501 000 Kč.

Předseda Ing. Robert Špalek informoval o činnosti Komory v minulém pololetí, protože naše poslední valná hromada se konala v červnu 2021. Popsal, jak pokročila příprava stavebních úprav hlavního sídla Komory v Sokolské ulici v Praze, které schválilo minulé shromáždění delegátů. Dále shrnul informace o přijatém novém stavebním zákonu a jeho možných změnách, které souvisejí s nástupem nové vlády ČR. Dále informoval o rozšíření tiskového oddělení Komory a zároveň ocenil jejich práci. Závěrem popřál všem přítomným hodně úspěchů a zdraví v novém roce.

Ing. Vlastimil Moucha, čestný člen a emeritní přednosta OK ČKAIT Pardubice, vystoupil k 30. výročí vzniku ČKAIT v samostatném bodu programu. Zavzpomínal na období založení Komory v roce 1992. Připomněl, že po roce 1989 zde byly 2 subjekty působící v oboru, a to ČSVTS a Obec architektů. Na vzniku ČKAIT se nejvíce podílel ČSSI a první předseda Komory Ing. Mach. V prosinci 1991 byl přijat Autorizační zákon a 7. července 1992 zasedal ustavující výbor ČKAIT v počtu 33 členů. 28. listopadu 1992 se uskutečnilo první shromáždění delegátů a 29. listopadu 1993 první valná hromada oblastní kanceláře ČKAIT Pardubice.

V diskuzi vystoupil další čestný člen Komory Ing. Pavel Čížek, který svým příspěvkem navázal na Ing. Mouchu ve vzpomínkách na 30 let od vzniku Komory. Věnoval se především oblasti statiky. Zhodnotil její vývoj za uplynulá léta od vzniku Komory, kde konstatoval, že atomizace tohoto oboru nepřispěla ke zkvalitnění práce.

Valná hromada svým usnesením uložila výboru oblasti tyto úkoly:

  • publikovat průběh a závěry valné hromady oblasti do časopisu „Zprávy a informace ČKAIT“,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob dle předloženého programu na rok 2022,
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice,
  • vyhodnotit diskuzi z valné hromady,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě.