Činnost Legislativní komise ČKAIT

Legislativní komise ČKAIT se v první polovině roku 2022 zabývala především sledováním nové etapy restrukturalizace stavebního práva ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., tedy projednávání novel o odkladu jeho účinnosti a o změnách jeho původního přijatého textu.

Celkově bylo za ČKAIT k navrhovaným předpisům za první pololetí roku 2022 uplatněno devadesát šest připomínek. K datu vyhotovení této zprávy bylo akceptováno pět z nich, dvě byly akceptovány jinak a jedna částečně, jedenáct nebylo akceptováno a dvacet bylo vysvětleno, k ostatním připomínkám dosud vypořádání neskončilo, a tudíž ještě nejsou vyhodnoceny jejich počty. Legislativní komise (LK) pracuje ve složení, které se nezměnilo od 19. listopadu 2021.

Novela nového stavebního zákona

Na setkáních LK byly pravidelně podávány zprávy o vývoji nejistého termínu nástupu účinnosti nového stavebního kodexu, podle něhož již od ledna letošního roku měly být realizovány změny v systému stavebních úřadů. Pod číslem 137 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu (PSP) s dlouhými diskuzemi projednáván návrh zákona, kterým se mění nový stavební zákon, co se týká jeho nabytí účinnosti. Podle této novely bude nový stavební zákon účinný pro většinu staveb až s ročním odkladem. Do stavebního zákona přibyla hlava V o přechodném období od 1. července 2023 do 30. června 2024, podle níž se nový předpis mezitím aplikuje pouze pro vybrané stavby uvedené v příloze č. 3. Senát také při projednávání návrhu pochyboval o provázanosti takového odkladu se souvisejícími právními předpisy dotčenými změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. a novela prošla nakonec bez jeho výslovného souhlasu, prezident ji podepsal a ve sbírce vyšla pod č. 195/2022 Sb. Bližší komentáře k novelám jsou uveřejňovány ve článcích JUDr. Evy Kuzmové.

Dále pak LK sledovala navazující přípravu další novely umožňující úpravy textů uvedených právních předpisů, a to také s dopadem na znění autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ČKAIT se zapojila do příprav této navazující institucionální novely stavebního zákona svou pracovní účastí ve skupině hmotného práva, která se sešla k projednání připomínek se zástupci všech připomínkových míst na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Za Komoru se zúčastnili předseda LK Ing. František Hladík a Mgr. Helena Dalešická. Z třiceti šesti připomínek navrhovaných Komorou byly nakonec přijaty jen tři, z toho dvě umožňující zařazení autorizací inženýrů a techniků mezi podmínky pro splnění kvalifikace k výkonu činnosti úředníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu a jedna připomínka v podobě upřesnění odkazů na autorizační zákon a zákon o zeměměřictví u vybraných činností, k nimž se pojí nutná podmínka autorizace: zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace, vedení staveb a ověřování výsledků zeměměřičských činností.

Diskuzi vyvolala ambivalentní otázka procesní účasti projektanta na stavebním řízení, která by projektantovi umožnila vyjádřit se k povolování stavby podle jeho projektové dokumentace a také by mu zajistila přístup k informacím o jejích změnách. Podle ČKAIT by měla takováto spolupráce projektanta se stavebním úřadem pomoci urychlit a zlevnit povolovací proces. Opoziční názor ovšem proklamovala na jednání skupiny hmotného práva Hospodářská komora, které vadila absence úpravy o finančních nákladech na účast projektanta při řízení a která považovala obeslání autora projektu s výzvou k připomínkám dokonce za zásah do soukromého vztahu mezi stavebníkem a projektantem.

Připomínky k zákonu o požární ochraně

Úprava přechodných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zavedených zákonem č. 415/2021 Sb. v souvislosti s kategorizací staveb a oprávněním projektantů požárně bezpečnostních řešení, iniciovaná ČKAIT, byla na podnět Ministerstva vnitra (MV) vyřazena z projednání v rámci institucionální novely. S návrhem na nové znění ustanovení požárního zákona o oprávnění osob autorizovaných pro projektování požárně bezpečnostního řešení staveb po 1. prosinci 2023 byla Komora odkázána na MV. Na výzvu MMR prezentovala ČKAIT ve spolupráci s ČKA v březnu letošního roku také své návrhy dalších navazujících úprav změnového zákona směřujících k potřebným změnám zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obě komory společně navrhly doplnění ustanovení o elektronickém autorizačním razítku, rovné podmínky bezúhonnosti pro členy komor, stejně jako pro žadatele o autorizaci, možné disciplinární dopady nezaplacených členských příspěvků bez nutného projednání i výslovné ustanovení proklamující výlučné oprávnění komor k vydávání autorizačních razítek, aby pro účely policejního vyšetřování podezření z trestných činů bylo zřejmé porušení zákona při výrobě autorizačního razítka neoprávněnou osobou. Komory také navrhly prodloužení lhůty na zahájení disciplinárního řízení na čtyři roky ode dne, kdy došlo k disciplinárnímu provinění.

Vyhláška o technických podmínkách PBS

V květnu se sešel Aktiv požární bezpečnosti staveb a za účasti tajemnice LK Mgr. Dalešické za ČKAIT vybral pro mezirezortní připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, celkem třicet tři připomínek, které byly odeslány MV spolu s dopisem navrhujícím kompletní přepracování návrhu jako celku. Novela se týkala podmínek zajištění bezpečných únikových cest z prostor stavebně určených pro dětské skupiny či ubytovacích zařízení, a dále požadavků na elektronickou požární signalizaci a zařízení pro odvod kouře a tepla z hromadných garáží a požárních úseků v garážích. Jelikož ani institucionální novela nemá být poslední změnou nově přijatého stavebního kodexu se všemi jeho souvislostmi, k některým z návrhů Komor se ještě MMR plánuje v blízké budoucnosti vrátit.

Připomínky k územně analytickým podkladům

V květnu ČKAIT odeslala na MMR prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP osm připomínek k novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Komora v připomínkách apelovala na jednoznačnost zpráv o uplatňování zásad územního rozvoje, navrhla vypustit nekonkrétní ustanovení o plochách a koridorech bez provázanosti s územním plánem a doplnit do vyhodnocení vlivů územního rozvojového plánu také zdroje povrchové a podzemní vody.

Jednotné povolovaní v oblasti ochrany životního pros­tředí

K zákonu o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí) měla Komora tři připomínky procedurálního charakteru k navrhovaným lhůtám, z nichž dvě připomínky zákonodárce akceptoval.

Dotazy členů

V prvním pololetí roku 2022 obdržela LK 15 konkrétních dotazů členů ČKAIT, stavebních úřadů, stavebníků, zadavatelů veřejných zakázek a dalších osob ve vztahu k výkonu činnosti autorizovaných osob. Jeden z dotazů se týkal výkonu funkce odpovědného zástupce autorizovanou osobou. Návrh odpovědi byl předložen k posouzení spolupracující advokátní kanceláři Komory. Cílem je vyjasnit stanovisko k disciplinární odpovědnosti autorizovaných osob v postavení odpovědného zástupce podle živnostenského zákona, resp. aplikaci zákonných ustanovení autorizačního a živnostenského zákona.