Rada pro podporu rozvoje profese a Ediční rada – současnost a budoucnost

Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP)

RPRP již 19. rokem vytváří výstupy, jejichž cílem je odborný profesní růst členů Komory, a to i v jednotlivých oborech autorizací a specializací.

Po reorganizaci v roce 2020 se RPRP stala platformou, kde se setkávají předsedové pracovních skupin a profesních aktivů ČKAIT, zástupci vybraných ministerstev, kanceláře Komory a další osoby. Aktuální složení Rady je uveřejněno na webu Komory.

Dlouhodobě jsou nejvíce viditelnými výstupy pomůcky systému PROFESIS – Profesního informačního systému ČKAIT, které jsou vydávány elektronicky na portálu PROFESIS.ckait.cz, vybrané z nich také tiskem. O portálu PROFESIS byli uživatelé průběžně informováni.

Rada sleduje vývoj ve stavebnictví, primárně vývoj právních předpisů a technické normalizace, procesů atd. ve všech souvislostech, s cílem přispět ke vzdělávání autorizovaných osob, zejména projektantů, stavbyvedoucích a technických dozorů stavebníka. ČKAIT prostřednictvím RPRP usiluje o snížení rizik vyplývajících z výkonu vybraných činností ve výstavbě, jak je předepisuje autorizační zákon, stavební zákon a další právní předpisy, na minimum.

RPRP ve spolupráci s pracovními komisemi podporuje tvorbu pomůcek a služeb Komory, které mají reálné využití ve stavební praxi. I nadále budou výstupy uveřejňovány v PROFESISu, kde jsou odborné texty propojeny odkazy s citovanými právními předpisy i technickými normami (normami za podmínky smluvního vztahu uživatele s agenturou ČAS).

Představitelé Komory podporují přednostně vydávání pomůcek elektronicky. Některá témata je vhodnější vydávat tiskem. Tyto výstupy jsou posláním Ediční rady ČKAIT.

Ediční rada (ER)

Předseda Ediční rady je členem RPRP, čímž dochází k vzájemné součinnosti i v oblasti tištěných výstupů. Složení ER je také uveřejněno na webu ČKAIT.

Posláním ER je vytvořit ediční plán publikací, které budou přinášet členům i odborné veřejnosti nejen nové poznatky z oboru, ale také připomínat znalosti a dovednosti předchozích generací odborníků, osobnosti i významné stavby. Ediční rada přihlíží k vydavatelským plánům jiných vydavatelství, aby vyloučila dvoukolejnost řešení určitých problematik. Součástí edičního plánu jsou také informace o publikacích, které Informační centrum ČKAIT, s.r.o. vydává pro další subjekty. Ediční plán bere na vědomí představenstvo ČKAIT.

Publikace, které Komora vydává, redakčně zpracovává a prodává dceřiná společnost Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Publikace jsou prodávány na oblastních kancelářích ČKAIT, e-shopu a prostřednictvím dalších prodejců. Neprodejné, interní, publikace zpracovávají zaměstnanci Komory, převážně Střediska vzdělávání a informací, a jsou distribuovány podle interních rozhodnutí představenstva nebo ředitele kanceláře Komory.

S novými publikacemi jsou členové a veřejnost seznamováni např. články či upoutávkami v časopisu Zprávy a informace ČKAIT, Časopisu Stavebnictví atd.