Co Komora nabízí členům?

ČKAIT rozšiřuje nabídku služeb členům průběžně. Velkou pozornost věnuje nabídce celoživotního vzdělávání, ale nabízené služby jsou mnohem rozmanitější. K 30 letům existence ČKAIT přinášíme přehled 30 hlavních činností, kterým se profesní komora věnuje.

Otevíráme přístup do profese

1. Zkoušení zájemců o autorizaci

Komora zajišťuje přijímání žádostí o udělení autorizace, vlastní autorizační proces včetně zkoušení, ale také uznávání odborné způsobilosti občanů EU. Znalosti a zkušenosti zkušebních komisařů jsou podstatnou součástí celého procesu. Činnosti zajišťují Autorizační rada ČKAIT a Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU, administruje Středisko autorizací.

Vzděláváme

2. Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Komora podporuje celoživotní vzdělávání autorizovaných osob, které jim přikazuje zákon č. 360/1992 Sb. Projekt zajišťuje Komise CŽV, administruje Středisko vzdělávání a informací (SVI), vlastní vzdělávání pořádají oblastní kanceláře a SVI. SVI spravuje také portál eduK. Komora pořádá vlastní vzdělávání (webináře, semináře, konference, elektronické kurzy…) a akredituje vzdělávání externích pořadatelů tak, aby nabídka odborných akcí byla pro naše členy široká i napříč obory. Vzdělává a informuje o vývoji vydáváním vlastních odborných pomůcek a dalšími službami, např. portálem PROFESIS.

3. Webináře/semináře

Komora pořádá webináře a semináře pro členy Komory v celé republice, a to prostřednictvím oblastních kanceláří a Střediska vzdělávání a informací. Nabídka vzdělávání nebyla přerušena ani v době protiepidemických opatření, i v těžkém období byla nabídka webinářů široká. Webináře je možné zhlédnout i zpětně, souhlasí-li přednášející, a to většinou do 8 hod. ráno dne následujícího po dni konání. I zpětné zhlédnutí je započítáváno do CŽV a AO obdrží potvrzení o účasti. Některé webináře, na základě souhlasu přednášejícího, lze zhlédnout i ze záznamu. Záznamy jsou přístupné z eduKu (vzdělávací portál ČKAIT).

4. Konference

Komora organizuje odborné konference převážně ve spolupráci profesních aktivů oborů a oblastních kanceláří ČKAIT. Jedná se o konference Statika staveb Plzeň, Městské inženýrství Karlovarsko, Dopravní konference Pardubice, Inženýrský den ČKAIT v Brně a další.

5. Elektronický vzdělávací portál – eduK

V polovině roku 2022 byla rozšířena nabídka způsobů vzdělávání. Nově byl spuštěn elektronický vzdělávací portál eduK, který obsahuje:

 • Kurzy zakončené testem, akreditované v rámci projektu CŽV a hodnocené 1 bodem.
 • Záznamy webinářů, neakreditované v CŽV.

6. PROFESIS

Profesní informační systém řídí Rada pro podporu rozvoje profese, portál PROFESIS spravuje a administruje SVI.

 • Portál je přístupný odborné veřejnosti, studentům (budoucím členům), stavebním úřadům a samosprávě tak, aby komunikace mezi autorizovanou osobou a např. stavebním úřadem mohla probíhat nad veřejným dokumentem.
 • Průběžně probíhá aktualizace pomůcek a doplňování pomůcek nových.
 • Průběžně se systém rozšiřuje o nové informace, služby a odkazy, které členové potřebují k výkonu své činnosti, tak, aby měli vše na jednom místě. Jedná se např. o přístup k právním předpisům ČR i Evropské unie (Právní předpisy) a k technickým normám (České technické normy). Pro obě skupiny informací jsme v roce 2022 rozšířili službu o měsíční přehledy aktuálního vývoje (Právní informace a Informace o technických normách).
 • Cesta k informacím a dokumentům veřejné správy je zkrácena vytvořením rozcestníku přímo v PROFESISu (Dokumenty veřejné správy).
 • O novinkách z oboru, právních předpisech a dalších dokumentech informujeme v Aktualitách.
 • Technické standardy ČKAIT, jejichž tvorbu zajišťuje Technická komise ČKAIT, jsou zpřístupněny v PROFESISu, aby se mohly stát součástí smluvních vztahů. V systému PROFESIS jsou také ke stažení ve formátu PDF.

7. Publikace

Prostřednictvím dceřiné společnosti Informační centrum ČKAIT s.r.o. nabízíme členům i veřejnosti odbornou literaturu, a to přímo na oblastních kancelářích, prostřednictvím prodejců nebo na e-shopu.

Informujeme a prezentujeme

8. Časopis Zprávy a informace ČKAIT

Časopis vydáváme tiskem i online. V elektronické verzi jsou oproti verzi tištěné informace ke článkům rozšířené. Upozornění na nové číslo zasíláme členům, státní správě, samosprávě, stavebním úřadům a dalším příjemcům newsletterem.

9. Prezentace Komory

Kdo není vidět a slyšet, jako by nebyl. V červenci 2021 bylo založeno Tiskové oddělení (TO) pod SVI a jeho činnost odstartovala hned dvěma zkouškami ohněm – tornádem a downburstem na jižní Moravě a Lounsku – a rekodifikací stavebního práva. Tiskové oddělení prezentuje aktuální nebo důležitá témata, která se dotýkají činnosti autorizovaných osob přímo i nepřímo. Výstupy TO řídí a schvaluje předseda ČKAIT.

 • V prvním roce existence Tiskového oddělení ČKAIT bylo vydáno 35 tiskových zpráv.
 • V návaznosti na tiskové zprávy jsou představitelé ČKAIT citováni v tisku a zváni k vystoupením v médiích, jako je televize a rozhlas.
 • Komora je tradičně prezentována na vybraných stavebních veletrzích, na kterých většinou zajišťujeme také odborné poradenství pro návštěvníky veletrhu zdarma.

10. Informace pro členy

Informujeme členy Komory na webu ČKAIT, v časopisech, prostřednictvím newsletterů, na facebookové stránce nebo youtube.

11. Připravujeme oslavu 30 let ČKAIT

Organizujeme řadu aktivit k oslavám výročí zahájení činnosti ČKAIT. Vyhlásíme 30 významných osobností a 30 staveb. Pro tento účel připravujeme portál 30let.ckait.cz, videomapping, slavnostní večer atd. Připravujeme také vydání publikací prezentujících významné osobnosti a stavby za období 30 let. Informační centrum ČKAIT připravuje publikaci, která přibližuje vývoj a aktivity Komory, jejích orgánů, oblastních kanceláří, spolupráci s externími partnery.

12. Časopis Stavebnictví

Spolu s Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vydáváme Časopis Stavebnictví prostřednictvím Informačního centra ČKAIT.

Měníme prostředí ve stavebnictví

13. Profesní aktivy oborů

Autorizované osoby, které mají zájem ovlivňovat vývoj svého oboru autorizace/specializace, se sdružují v profesních aktivech. Aktivy sledují svůj obor, právní předpisy, doporučují nové pomůcky do PROFESISu nebo přednášky pro členy. Doporučují také představenstvu témata k jednání či sledování. Předsedové profesních aktivů vítají nové členy, kteří jsou ochotni a schopni se aktivně podílet na jejich činnosti. Činnost aktivů je podřízena představenstvu. Technickou podporu předsedům profesních aktivů poskytuje SVI.

14. Pracovní komise

Pro vybranou významnou problematiku vývoje ve stavebnictví Komora vytváří pracovní komise (např. pro BIM, pro technické předpisy, pro veřejné zakázky…). Tyto komise jsou podřízeny představenstvu Komory. Technickou podporu předsedům vybraných komisí poskytuje SVI.

15. Připomínkujeme právní předpisy

Komora je již sedmým rokem připomínkovým místem Legislativní rady Vlády. S vaší pomocí připomínkujeme právní předpisy. Tato činnost je úkolem Střediska legislativně právního.

16. Centrum technické normalizace (CTN)

Před lety se Komora stala Centrem technické normalizace pro tvorbu a revize původních ČSN na národní úrovni, tj. s vyloučením norem EN či ISO. Mnoho českých technických norem vyžaduje aktualizaci, mnohá místa po zrušených normách zůstávají prázdná, ale jsou naopak i místa, kde by norma byla zapotřebí. Nabídněte své zkušenosti a čas a ovlivněte české technické normy!

Pomáháme členům

17. Pojištění AO

Mimo základního pojištění profesní odpovědnosti, které mají autorizované osoby zajištěné v rámci členství v Komoře a hrazené z členského příspěvku, zajistila Komora zvýhodněné skupinové profesní připojištění a další možnosti připojištění. Tato připojištění objednává AO podle svého uvážení a objednané služby hradí samostatně.

18. Poskytujeme poradenství členům

 • Právní poradenství – Je zajišťováno právními poradci v Praze a v Brně e-mailem a prezenčně. Administruje SLP.
 • Poradenství pro bezbariérové užívání staveb – Je poskytováno poradci v Praze a Ostravě e-mailem a prezenčně. Administruje SVI ve spolupráci s OK Ostrava.

19. Knihovna a studovna

Autorizované osoby i veřejnost mají možnost prezenčního studia odborné literatury a časopisů v knihovně ČKAIT. Zájemcům je umožněn také přístup do systému ČSN online (pouze náhled) k ověření informací.

20. Archiv panelových soustav a montovaných skeletů

Rozšiřujeme průběžně archiv typových a jiných podkladů k panelovým soustavám, montovaným skeletům apod. v knihovně ČKAIT. Dokumenty jsou v knihovně nejen ve fyzické podobě, ale i elektronicky. Studium podkladů je umožněno po včasné dohodě termínu návštěvy.

Některé oblastní kanceláře mají také archivní dokumenty k místním panelovým soustavám. Studium je možné pouze po dohodě s příslušnou OK.

Usnadňujeme administrativu pro členy

21. Elektronické razítko

Od ledna 2022 si mohou členové kromě klasického razítka zařídit také tzv. elektronické autorizační razítko – kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno AO, číslo AO, obor, příp. specializace, opatřené kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

22. Elektronický deník AO (eDAO)

Od ledna 2020 je možné vést Deník autorizované osoby (DAO) v elektronické formě – eDAO. Změna formy deníku je možná 1x ročně.

Prezentujeme profesi formou soutěží

23. Cena Inženýrské komory

ČKAIT každoročně vypisuje a vyhlašuje Cenu Inženýrské komory, jejímž účelem je prezentovat a zviditelňovat kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy a stavby. Oceněné osoby jsou prezentovány na webu Komory, v časopise Zprávy a informace ČKAIT a dalšími způsoby.

24. Stavba roku

ČKAIT spoluvypisuje celostátní soutěž Stavba roku, kde je udělována Cena předsedy ČKAIT. Prostřednictvím oblastních kanceláří je také spoluvypisovatelem krajských Staveb roku.

Pečujeme o mladou generaci

25. Spolupráce se středními a vysokými školami

Před­stavitelé ČKAIT, členové představenstva a výborů oblastí spolupracují s představiteli středních a vysokých škol, např. při vypisování studentských soutěží. Autorizační rada ČKAIT také posuzuje akreditace studijních programů vysokých škol z pohledu odbornosti a následné možnosti se autorizovat.

Nezapomínáme na matadory

26. Čestní členové

Komora si váží svých členů, kteří významně ovlivnili stavebnictví nebo činnost Komory. Pro čestné členy organizuje setkání, na němž se mohou potkat s kolegy a strávit příjemný den.

Spolupracujeme se státní správou

27. Představitelé ČKAIT spolupracují se státní správou ministerstvy, hasičskými záchrannými sbory, samosprávou atd., účastní se rozhodujících jednání, vyjadřují se k návrhům a rozhodnutím.

Spolupracujeme se zahraničními inženýrskými komorami, svazy a radami

28. Komora spolupracuje se zahraničními komorami autorizovaných inženýrů, svazy stavebních inženýrů a dalšími partnerskými organizacemi, např. v rámci V4 a dalšími formami přeshraniční spolupráce. Představitelé Komory jsou členy mezinárodních inženýrských rad (ECEC, ECCE).

Zajímáme se o kulturní dědictví

29. Komora se věnuje nejen technickým památkám, ale spolupracuje také s významnými institucemi v oblasti kulturního dědictví – Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Sdružení historických sídel ČR.

Držíme krok s dobou – přehled novinek 2020–2022

30. I přes protipandemická opatření Komora omezila činnost jen minimálně. Dále se zkoušelo, vzdělávalo, konaly se konference, profesní aktivy i pracovní komise se scházely online, představitelé Komory se účastnili online zasedání mezinárodních asociací a svazů, mezinárodních konferencí atd. Komora i nadále rozšiřovala nabídku elektronických služeb členům a v posledních 2 letech spustila:

 • Elektronický deník AO (eDAO) – od ledna 2020
 • Nový PROFESIS – od prosince 2020
 • Webináře – rozšíření nabídky v době pandemie a dále
 • Elektronické razítko – od ledna 2022
 • eduK – od poloviny roku 2022