Zasedání představenstva v červnu 2022

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 3. zasedání, které se konalo 24. a 25. června 2022 v Heřmanicích v Podještědí. Výjezdní zasedání organizovala oblastní kancelář Liberec. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: 8. 5. 2022 byla schválena žádost o udělení záštity konferenci Komplexní řešení problematiky dodatečně předpjatých střešních vazníků [pro 12 – zdržel se 0 – proti 3].

Zpráva o plnění průběžných úkolů

Ing. Loukota informoval, že v případu zřícené střechy tělocvičny v České Třebové nenastal žádný posun, v případu lávky v Troji se státní zástupce odvolal. (U1901-2)

Ing. Drahorád připravuje návrh zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV – jedná s Ing. Kubátem, předsedou komise ZZVZ. (U2005-4 ) Připravil také základní pravidla pro pořádání konferencí – návrh znění byl předložen, předseda požádal členy o připomínky do 14 dnů, po připomínkování budou pravidla předložena komisi CŽV. (U2006-1)

Ing. Vokurka kontroluje studijní plány škol. (U2006-2) Dále jedná se zástupci SBToolCZ o úpravě označení autorizované osoby v tomto nástroji – proběhne jednání na fakultě. (U2202-2)

Ing. Špalek, Ing. Šafařík odešlou dopis správcům sítí s upozorněním na nadstandardní dokumentaci. (U2104-3)

Prof. Materna, Ing. Vaverka připravují odborný a doprovodný program setkání V4. Budou připraveny zvací dopisy a sestaven harmonogram setkání – bude rozeslán zvací dopis všem organizacím V4. Doprovodný program: infocentrum Dukovany, zámek Jaroměřice, Moravský Krumlov – Slovanská epopej. (U2201-3)

Ing. Hladík zajistí výklad zodpovědnosti autorizované osoby v pozici odpovědného zástupce a stanovisko Legislativní komise ČKAIT nechá posoudit advokatní kanceláří s důrazem na odpovědnost AO plynoucí z autorizačního zákona a řádů Komory ve vztahu na dozorčí orgány Komory, poté na toto téma připraví článek do Z+i ČKAIT. (U2202-4)

Ing. Hnízdil požádal o registraci ochranných známek na názvy zavedených konferencí – podal informaci o možnostech. Doporučení AK je doplnit do názvů konference označení ČKAIT a vytvořit pro konferenci logo – úkol trvá. (U2202-3) Představenstvu předložil ke schválení e-learning s právními předpisy přístupný pro členy Komory (U2202-1) a nový grafický manuál pro použití loga. (U2105-2)Představenstvo e-learning i použití loga jednomyslně schválilo [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0].

Stav autorizací a žádostí – Termíny autorizačních slibů jsou v Praze 3. 11. 2022, 1. 12. 2022, v Brně 9. 12. 2022. Na místě předložena písemná informace k 21. 6. 2022 o počtu autorizovaných osob a podaných žádostí o autorizaci.

Celkem Praha Brno
členů 32 177 20 494 11 683
žádostí 215 138 77
usazené AO 346
hostující 2

Průběžné výsledky hospodaření v letošním roce

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil výsledky hospodaření k 30. 5. 2022 (42 % roku). V mandatorní části rozpočtu byl plněn předpoklad příjmů ve výši 94 %, z toho členské příspěvky ve výši 97 %. Výdaje byly čerpány ve výši 35 %. V žádné kapitole nebyly výrazně překročeny plánované výdaje.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2023

Představenstvo ČKAIT schválilo návrh pro SD 2022 zvýšit od 1. 1. 2023 řádný členský příspěvek na 3500 Kč a ponechat snížený členský příspěvek ve stejné výši jako dosud, tj. 1000 Kč. Dále projednalo předložení návrhu rozpočtu na rok 2023 s vyrovnaným výsledkem hospodaření delegátům na SD 2022. Zvýšení příspěvků od roku 2023 je vyvoláno započítanými vyššími výdaji: ve mzdových prostředcích na zaměstnance ČKAIT valorizací platů ve výši 8 % a potřebou zvýšení počtu zaměstnanců ČKAIT, výrazným zvýšením výdajů za časopisy pro všechny autorizované osoby – Zprávy a informace ČKAIT a Časopis Stavebnictví – a nárůstem cen za nájmy a energie pro kanceláře ČKAIT [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0].

Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Doplnění rozhodnutí Představenstva ČKAIT k jednání z 21. 4. 2022: představenstvo ČKAIT v roli valné hromady „Informačního centra ČKAIT, s.r.o.“ na dnešním jednání rozhodlo, že účetní ztráta z hospodaření za rok 2021 ve výši 306 273 Kč bude odečtena z účtu nahospodařeného zisku [pro 13 – zdržel se 1 – proti 0]. Zpráva jednatelky IC ČKAIT, s.r.o. Ing. Janouškové o hospodaření k 30. 5. 2022 – firma má dosud ziskový výsledek.

Pojištění autorizovaných osob

Ing. Mráz informoval o jednání pojišťovací komise v Brně. Předložil škodní průběh základního pojištění, včetně zvýšeného skupinového pojištění a včetně individuálního pojištění. Představil vize pojištění na rok 2024 s perspektivou od roku 2025. Členové žádají o právní rozbor možných rizik, také o předložení na listopadovém jednání o podrobném ekonomickém nákladu. Pojišťovací makléř GrECo předložil výsledky průběhu škodních událostí k 10. 6. 2022. Výsledek je z hlediska podmínek pojišťovací smlouvy příznivý (škodní průběh = 62,33 %).

Příprava oslav 30 let ČKAIT

Předseda informoval o přípravách oslav výročí ČKAIT a naplánovaných akcích, publikacích a jiných způsobech prezentace ČKAIT. Jednalo se o publikace zpracovávané Střediskem vzdělávání a informací (30 staveb a 30 osobností). Byl představen a schválen výběr 30 osobností a náhradníci [pro 11 – zdržel se 3 – proti 0]. Byl představen a schválen výběr 30 staveb [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0]. Představenstvo doporučuje publikaci vydat s vazbou V8 a v nižším nákladu 3000 ks. Představenstvo souhlasí s předloženým plánem na publikaci vydávanou IC ČKAIT, s.r.o. také v nižším nákladu 3000 ks a s inzercí ve formě jedné strany s logy partnerů.

Informace o stavebním zákoně

Ing. Hladík informoval o vývoji nového stavebního zákona. Senát ČR schválil odložení nabytí účinnosti nového stavebního zákona o rok. Zůstávají zachovány obecní a krajské stavební úřady. Za ČKAIT jsme odeslali 36 připomínek. MMR ČR připravuje další novelu, ke které se budeme opět vyjadřovat. MMR pracuje také na prováděcích vyhláškách. Vyhlášku o požadavcích na stavby MMR plánuje dokončit do konce července, vyhlášku o dokumentaci staveb do konce října. Naše zásadní připomínka na povinný dozor projektanta nebyla akceptována.

Změny řádů ČKAIT

Prof. Hrdlička doporučuje aktivovat § 26 odst. 8 disciplinárního a smírčího řádu (DSŘ) – na Shromáždění delegátů navrhnout ke schválení paušální částku 10 tis. Kč pro účastníky disciplinárního jednání, kteří porušili své povinnosti. Návrh úprav DSŘ byl s doporučením jazykových úprav a nepřečíslováním odstavců schválen. Volební a jednací řád bude upraven a posouzen AK a před odesláním delegátům zaslán ke schválení představenstvu per rollam Ing. Hnízdilem. (U2203-1) Soutěžní řád schválený představenstvem v roce 2021 bude předložen ke schválení na SD 2022.

Nákup administrativních prostor

Předseda představil nabízené prostory v ulici Sokolská 32 v Praze. Volné prostředky po započítání zisku z roku 2020 a 2021 k dnešnímu dni činí 73 mil. Kč. Ing. Mráz doporučuje na SD předložit návrh nového usnesení o využití pro nákup potřebných kancelářských prostor. Na SD již budeme mít přesnou částku, kterou by SD schválilo, a také prostředky na stavební úpravy a vybavení. Posouzení rizik naší AK bude rozesláno členům představenstva. Návrh usnesení na SD připraví Ing. Filip a Ing. Hladík (členové návrhové komise). (U2203-2)

K dnešnímu dni má ČKAIT následující volné finanční prostředky, nahospodařené v minulosti:

Do roku 2020 64,9 mil. Kč
Zisk roku 2020 5,3 mil. Kč
Zisk roku 2021 3,0 mil. Kč
Celkem 73,2 mil. Kč

Z toho se předpokládá použití 20 mil. Kč na opravy a rekonstrukce budovy v Sokolské 15 v Praze. Proto použitelné finanční prostředky na nákup nových prostor mohou být ve výši 53,2 mil. Kč.

Různé informace

Předseda Ing. Špalek informoval o odmítnutí věcného návrhu zákona o BIM, v komisi BIM se začal více angažovat Ing. Poděbrad. Zákon o svobodném přístupu k informacím byl novelizován tak, že Komory nebudou povinnými subjekty. Informoval o zapojení do příprav WEC 2023. Informoval o jednání s premiérem a se zástupci vlády. Jedním z témat byli soudní znalci. Ministr Blažek uvedl, že počítá s novelizací zákona o znalcích. Dále informoval o jednání s ministrem Bartošem, domluveném naším tiskovým oddělením. Také jednal s plk. Valouchem a Ing. Boháčem o zákoně o požární ochraně. Další jednání na toto téma je naplánováno. Dále informoval o jednání s předsedou TAČR prof. Konvalinkou o podpoře odborného vzdělávání.

1. místopředseda Prof. Materna doplnil informaci o postupu komise BIM, o chystaném jednání s Ing. Serafínem. Dále informoval o své účasti společně s předsedou na oslavách výročí SKSI. Na červnovém Inženýrském dni v Bruselu se jednalo především o Green Deal. Předložil návrh úprav programu 8. běhu CŽV a formulář čestného prohlášení, což bylo jednomyslně schváleno. Nový program doplňuje uznávání e-learningových kurzů. Z akreditací ubylo seminářů, naopak přibylo webinářů. Informoval o tom, že ČKAIT se stala členem Národního stavebního centra 4.0, kterému předsedá prof. Konvalinka. Dále informoval o tom, že podepsal zapojení ČKAIT do projektu EK. Ve čtvrtek se zúčastnil oslav 20. výročí Polské komory inženýrů. Informoval o návrhu programu setkání inženýrských organizací zemí V4.

Místopředseda Ing. Pater informoval o spuštění e-learningového systému eduK na adrese eduk.ckait.cz. Dále informoval o jednání rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) a ediční rady (ER), o výstupech v systému PROFESIS a ediční činnosti. Předložil návrh nového složení ER – představenstvo bere na vědomí. Dále předložil návrh nového složení RPRP – představenstvo bere na vědomí. Předseda navrhuje projednat s Bc. Liborem Honzárkem zapojení do RPRP. Předložil zásady tvorby technických standardů – představenstvo souhlasí bez připomínek.

Ing. Dospiva informoval o jednání aktivu TZS a TPS. Na jednání byl řešen návrh na rozdělení na dva samostatné aktivy. Složení aktivu bude aktualizováno. 18. – 20. 8. proběhne jednání malé V4 v Bogácsi v Maďarsku. Organizace se ujal Ing. Bijok. Informoval o úpravě dohody o spolupráci s fakultami VŠB-TUO.

Ing. Drahorád informoval o jednání aktivu pro obor Statika a dynamika staveb. Diskutují vydání technického standardu a technické normy na téma prohlídky nosných konstrukcí. O technickém standardu jedná s předsedou technické komise.

Prof. Kabele informoval o jednání aktivu EA. Vyšla nová vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. Předpokládá na podzim konání semináře a webinářů o změnách v této oblasti. Informoval o novém programu (doplnění) Green Deal – sdělení komise Evropského parlamentu. Vzniká nová směrnice o energetické náročnosti budov, připomínkové řízení probíhá. ČKAIT směrnici připomínkovala. Směrnice řeší i energii zabudovanou a také cirkulární ekonomiku ve stavebnictví.

Ing. Loukota informoval o ukončení spolupráce při přípravě a vydávání časopisu Zprávy a informace ČKAIT s Informačním centrem ČKAIT, s.r.o., které zajišťovalo výběr tiskárny, tisk a distribuci. Od čísla 4/2022 si budeme vše zajištovat prostřednictvím Střediska vzdělávání a informací ČKAIT.

Ing. Majer informoval o vývoji práce na novém informačním systému. Představenstvo pověřuje Ing. Majera k jednání se zpracovatelem zadání.

Ing. Řehůřková navrhuje změnit formulář o udělení záštity. Dále předložila žádost o záštitu semináři Skilled to be a Fire Expert. Záštita byla jednomyslně schválena.

Ing. Šafařík informoval o jednání aktivu pro obor Geotechnika. Předložil návrh dopisu adresovaného Agentuře ČAS o přípravě normy ČSN P 73 1005. Představenstvo navrhlo doplnit aktiv o další členy.

Ing. Vokurka představil návrh úprav žádosti o udělení autorizace, pokynů pro vyplnění žádosti, formuláře pro potvrzení praxe. Bylo schváleno [13 pro - 0 zdržel se – 0 proti]. Uvedl informaci střediska autorizací. Představenstvo s textem souhlasí a doporučuje jeho vydání pro potřeby všech oblastí. AR připravuje úpravu jednacího řádu Autorizační rady. Dále informoval o závěrečné sérii seminářů a webinářů konference Voda 2020, více na webu www.voda2020.cz.

Ing. Špalek uvedl informaci zaslanou Ing. Zdařilovou, týkající se jednání se SONS, Stavby roku 2022, setkání aktérů u příležitosti vznikající strategie bezbariérového cestovního ruchu v ČR.

Ing. Hnízdil předložil návrh nových roll-upů – představenstvo navrhuje upravit, resp. zdůvodnit žluté odrážky, doplnit QR kódy odkazů, odstranit obrysy lvíčků, které ruší text. Návrh musí být v souladu s grafickým manuálem loga. Dále předložil informaci o zvýšení ceny za kvalifikované prostředky – představenstvo trvá na dodržení smlouvy. Nová cena bude řešena s prodloužením smlouvy.

Ing. Motyčka informoval o změně mzdové účetní. Mzdové účetnictví bude zajištovat společnost DUK se sídlem v Mladé Boleslavi.

Přehled průběžných úkolů

Ing. Drahorád: Navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV. Připravit základní pravidla pořádání konferencí.

Ing. Hladík, Ing. Filip: Připravit návrh usnesení SD.

Ing. Hladík: Výklad zodpovědnosti autorizované osoby v pozici odpovědného zástupce.

Ing. Loukota: Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové a soudní projednávání ve věci Trojské lávky, kde se odvolal státní zástupce.

Prof. Materna, Ing. Vaverka: Připravit odborný a doprovodný program setkání V4.

Ing. Řehůřková: Změnit formulář o udělení záštity ČKAIT.

Ing. Vokurka: Zkontrolovat studijní plány škol, jejichž absolventi žádají o autorizaci v oboru Geotechnika. Jednat se zástupci SBToolCZ o úpravě označení autorizované osoby v tomto nástroji.

Ing. Hnízdil: Představenstvo doporučilo zpřístupnit e-learning na testy z právních předpisů členům ČKAIT. Požádat o registraci ochranných známek na názvy zavedených konferencí. Upravit volební a jednací řád a nechat posoudit AK.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Omluvena: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda Dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda Stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda Autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 22. 9. 2022, 24. 11. 2022