Pokuty pro autorizované osoby se zvýší

Jak návrh stavebního zákona upravil postavení autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ve kterých bodech se dotýká postavení ČKAIT při výkonu její působnosti? K pozitivním změnám patří doplnění definice překrývání autorizačních oborů přímo do znění zákona, a to podle požadavků ČKAIT. Změnovým zákonem by také došlo ke zvýšení pokut.

V navrhovaném znění § 14 komplexního návrhu zákona Hospodářské komory se objevuje definice projektanta coby autorizované osoby, oprávněné podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace. Stavbyvedoucím může být podle stejného paragrafu fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení anebo terénní úpravy.

  • § 155 definuje vybrané činnosti ve výstavbě, a to zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace a odborné vedení provádění stavby nebo její změny anebo odstraňování.
  • § 161 předepsal pro stavby financované z veřejných prostředků prováděné podnikatelem jako jejich zhotovitelem povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby oprávněnou, tedy autorizovanou osobou a pokud zpracoval projektovou dokumentaci projektant, stavebník zajišťuje také dozor projektanta nad prováděním stavby. Stavbyvedoucí odstraňuje závady a hlásí neprodleně stavebnímu úřadu neodstraněné závady, umožní kontrolní prohlídku a spolupráci s technickým dozorem stavebníka či projektanta a koordinátorem BOZP pod pokutou.
  • § 302 návrhu zákona zavádí pokutu až do výše 400 000 Kč za provádění vybraných činností ve výstavbě bez potřebné autorizace, stejná pokuta hrozí za porušení povinnosti stavbyvedoucích spojené s odborným vedením staveb, řízením odstraňování staveb zařízení či terénních úprav včetně řádného uspořádání a provozu staveniště, ochrany života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, dodržování požadavků na výstavbu a případně technických předpisů a norem či vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi, ale také projektantovi územně plánovací dokumentace, který se dopustí přestupku tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. (Poznámka: Výše pokuty se v dosavadním zákoně po 30 let nezměnila a její navýšení se jeví v dnešní době již nevyhnutelné.)

Změny v autorizačním zákoně

Část desátá změnového zákona (tisku č. 1009/1) připojila na konci názvu zákona č. 360/1992 Sb. v závorce ještě zkrácený název (autorizační zákon). Dále pak doplňuje vybrané a autorizačním zákonem stanovené odborné činnosti o vypracování dokumentace pro rámcové povolení, dokumentace pro povolení změny využití území, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro odstranění stavby a namísto dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace staveb uvádí dokumentaci pro povolení stavby.

Nová definice překrývání oborů je podle požadavků ČKAIT

Změnový zákon dále doplnil do současného znění § 18 autorizačního zákona dosud v zákoně chybějící definici překrývání oborů, jak ji uplatňuje ČKAIT pro výklad oprávnění autorizovaných stavebních inženýrů ve věci jejich práva v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace v oborech pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa pokrýt také oborově vydělené části projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika, prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb.

Autorizovaní technici mohou odborně vést stavbu

V § 19 se zruší autorizovaným technikům zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a vzápětí se do stejného paragrafu přidá jejich oprávnění koordinovat vypracování projektové dokumentace a namísto dosavadního oprávnění vést stavbu se opravňují k odbornému vedení stavby v pozici stavbyvedoucího. Autorizovaný technik bude zastupovat stavebníka nadále bez omezení na stavební či kolaudační řízení prostě ve všech typech řízení podle stavebního zákona. Nakonec se navrhuje zvýšení pokuty uvalené Komorami v disciplinárních řízeních z dosavadně platného maxima ve výši 50 000 Kč na 300 000 Kč.

Ve smyslu navrhovaného doplnění změnového zákona z pera Hospodářského výboru ČKAIT prostřednictvím autorizačního řádu Komory stanoví podrobné vymezení jednotlivých oborů autorizací stavebních inženýrů a techniků.