Ze zasedání představenstva 18. února

Výběr z nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem 18. února 2021. Celý zápis je k dispozici na www.ckait.cz.

Per rollam mezi řádnými jednáními představenstva byla v listopadu a prosinci 2020 schválena dvě rozhodnutí. Týkala se složení komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy (10 pro, 0 zdržel se, 5 proti) a návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2021 (10 pro, 0 zdržel se, 5 proti)

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020 (předběžné)

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil předběžné výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2020. Všichni účastníci obdrželi tabulku výsledků hospodaření po kapitolách rozpočtu a porovnání s plánem. V mandatorní části rozpočtu, tj. v hlavní části hospodaření související s členskými příspěvky, bylo dosaženo příjmů ve výši 93,3 mil. Kč. Výdaje v mandatorní části byly v režijních činnostech ve výši 33,7 mil. Kč, pojištění AO 10 mil. Kč a za odborné činnosti (včetně periodik) jsme vydali 39,1 mil. Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích byl v této části s přebytkem +10,6 mil. Kč. V části týkající se hospodaření ČKAIT byly příjmy ve výši 1,9 mil. Kč a výdaje 5,9 mil. Kč. Rozdíl byl -4 mil. Kč. Tudíž výsledné hospodaření skončilo s přebytkem ke zdanění ve výši 6,6 mil. Kč.

Rozpočet ČKAIT na rok 2021

Na letošní rok je rozpočet ČKAIT na úrovni Představenstva ČKAIT uzavřen. Lze ještě v rámci kapitol provádět úpravy a vytvářet rezervy. Definitivní návrh po kapitolách je však dán zveřejněním ve Výroční zprávě ČKAIT, jako podkladu pro jednání shromáždění delegátů.

Koncem listopadu 2020 byl rozeslán všem potenciálním organizátorům konferencí ČKAIT požadavek na vypracování a předání návrhu rozpočtu jejich konference s žádostí o dodání do 31. ledna 2021. V ekonomické komisi bude projednán návrh kalkulací a výsledek předložíme na jednání Představenstva ČKAIT v dubnovém termínu.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2022

V současné době byly zahájeny přípravy návrhu rozpočtu na rok 2022, protože mimo jiné musí být předložen shromáždění delegátů návrh na výši členských příspěvků. Na jednání ekonomické komise, které bude svoláno na 16. března 2021, se bude řešit vliv na případnou úpravu výše členských příspěvků, zvýšení hodinových sazeb zkušebním komisařům, členům komisí, členům volených orgánů atd.

Hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

Výsledky hospodaření v roce 2020 podle předběžných informací jednatelky Ing. Janouškové jsou před dokončením roční účetní uzávěrky následující: výnosy: 19,150 mil. Kč; náklady: 18,970 mil. Kč; hospodářský výsledek: +0,179 mil. Kč. Návrh daňového přiznání bude zpracován v první polovině měsíce března t. r. a předpokládá se, že daňové přiznání bude podáno koncem března 2021. Ještě předtím bude návrh daňového přiznání projednán v Dozorčí radě IC ČKAIT, s.r.o., která bude svolána on-line. Představenstvo požádalo o vysvětlení zvýšeného nákladu na periodika. Ekonomická komise zjistí důvody a podá informace na příštím jednání. (Poznámka: V termínu po jednání Představenstva ČKAIT bylo zpracováno daňové přiznání IC ČKAIT. Výsledek hospodaření se změnil, činí -3,5 tis. Kč.)

Pojištění autorizovaných osob

Podle informací pojišťovacího makléře je stav k 31. lednu 2021 následující: vyplacené plnění = 66 439 570 Kč; vytvořené rezervy = 44 659 170 Kč; zasloužené pojistné = 167 051 500 Kč; škodní průběh = 66,51 % (včetně připojištění a zvýšeného skupinového pojištění). Pojišťovací komise bude svolána začátkem měsíce března. Ing. Hnízdil předložil nabídky na pojištění proti kybernetickým rizikům. Představenstvo schválilo uzavření smlouvy se společností GrECo (14 pro, 1 zdržel se, 0 proti) a doporučilo prověřit zabezpečení dat v oblastních kancelářích.

Shromáždění delegátů

Vzhledem k současné epidemické situaci a zamítavé odpovědi Ministerstva zdravotnictví ČR na žádost o výjimku pořádat valné hromady oblastí rozhodlo představenstvo o odložení termínu shromáždění delegátů (SD) na 22. května 2021 opět v hotelu Pyramida (13 pro, 2 zdržel se, 0 proti). Pokud se situace nezlepší, může o dalším odložení rozhodnout představenstvo na následujícím jednání v dubnu.

Rekodifikace stavebního zákona se vrací na začátek

Ing. Hladík informoval o vývoji návrhu nového stavebního zákona, o poslaneckých výborech, které stavební zákon projednávaly. Byly projednány dva komplexní pozměňovací zákony. Jeden byl od skupiny poslanců Hospodářského výboru (HV) a Ing. Kolovratníka a druhý pozměňovací návrh skupiny poslanců Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Mgr. Kupky. Návrh poslanců HV vrací návrh do původní verze MMR před všemi změnami. Ing. Špalek jednal s Mgr. Kupkou, PhDr. Bartošem i s Ing. Kolovratníkem před projednáním ve výborech a informoval je o požadavcích ČKAIT. Návrh Ing. Fialy (SPD) dokonce zaváděl pokuty pro projektanty až do výše 4 mil. Kč. Tento návrh jsme rezolutně odmítli. Ing. Vaverka informoval o kompetenci autorizovaného inspektora v novém stavebním zákonu. Kompetence inspektorů je zúžena. Předseda nesouhlasí s tím, aby autorizovaní inspektoři kontrolovali práci autorizovaných osob.

Ing. Hnízdil informoval o pozměňovacím návrhu poslance Profanta (ČPS) o zkrácení lhůty na zavedení „elektronického autorizačního razítka“ z původního termínu 1. července 2023 na 1. července 2021. Tento termín předseda odmítl jako nereálný. Z uvedeného důvodu požádal představenstvo o rozhodnutí o nosiči elektronického podpisu. Představenstvo schválilo, aby nosičem byl USB token (8 pro, 2 zdržel se, 5 proti). Představenstvo pověřuje Ing. Hnízdila a Ing. Špalka k dalšímu jednání.

Dostavba budovy Sokolská 15

Ing. Vaverka informoval o zpracované studii proveditelnosti ateliérem FAM Architekti. Propočet nákladů bude doplněn. Firma Ing. Krále zpracovává ekonomické posouzení záměru. Studie bude prezentována na shromáždění delegátů (14 pro, 1 zdržel se, 0 proti).

Geomatika

Ing. Špalek informoval o jednání s Ing. Hrdličkou, předsedou Asociace podnikatelů v geomatice, a předsedou ČKA Ing. arch. Kaslem. Odmítl změnu autorizačního zákona a podpořil vznik samostatné komory pod zákonem č. 200/1994 Sb. Zároveň tento názor projednal s MMR ČR.

BIM

Prof. Materna informoval o vývoji v zavádění metody BIM. Zápis z jednání komise BIM je zveřejněn na webu. Předseda poděkoval prof. Maternovi a Ing. Klečkovi za jejich činnost v oblasti BIM. Byla doplněna pracovní skupina agentury ČAS pro digitalizaci stavebního řízení. Podle návrhu prof. Materny byli schváleni Ing. Aleš Poděbrad a Ing. Jiří Petlach (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Různé, informace z jednání

Ing. Špalek informoval o společném návrhu na změnu zákona o veřejném přístupu k informacím. Dále informoval o návrhu na vznik nového elektronického časopisu, vydávaného Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. Časopis by měl mít svou redakční radu. Články budou především výstupem profesních aktivů a pracovních komisí.

Ing. Pater informoval o posledních vydaných publikacích – liniový zákon, zdravotní technika a zásobování plynem, vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, výkon profese a členství v zastupitelstvu.

Ing. Motyčka představil aktualizované směrnice S1 – pravidla pro služební cesty, S2 – účtová osnova, S3 – příručka zaměstnance (od 1. dubna 2021 bude vyplácen stravenkový paušál ve výši 50 % ze současné schválené hodnoty 130 Kč) a S4 – odměny za náhradu času funkcionářů. Představenstvo všechny návrhy schválilo (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Drahorád informoval o výstupu pracovní komise pro strategický plán a požádal o prostudování zaslaného materiálu do příštího jednání představenstva. Dále předložil návrh úpravy § 9 volebního a jednacího řádu a rovněž požádal o prostudování do příštího jednání. Dále navrhl vytvoření procesů a pravidel pro reakce na události typu pádu zastřešení v České Třebové nebo lávky v Troji.

Prof. Kabele informoval o vývoji v energetické náročnosti budov. Aktiv bude mít jednání v březnu. Aktiv se formálně jmenuje pro energetické auditorství. Vzhledem k současné situaci bude konference nahrazena webinářem.

Ing. Vaverka informoval o důsledcích uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany se společností D.A.S. Požádáme pojišťovací makléře o upozornění D.A.S. na nežádoucí oslovování našich členů.

Ing. Filip se dotázal, zda nemohou být technické standardy (TS) schvalovány per rollam – představenstvo může rozhodovat per rollam, tedy i o TS. Dále se dotázal na možnost odměňování zástupců členů ČKAIT v TNK. Předseda projedná možnost s generálním ředitelem ČAS Mgr. Veselým. Dále navrhl doplnit techniku v malé zasedací místnosti a také na oblastech pro online jednání a webináře.

Ing. Šafařík informoval o dalším jednání aktivu Geotechnika, plánovaném tématu jednání a snaze spojit konferenci s konferencí Statika Plzeň. Ing. Pater uvedl, že RPRP a ER byla informována o požadavku na překlad publikace Geotechnical Baseline Reports for Construction: Suggested Guidelines. Bylo doporučeno publikaci objednat do knihovny.

Ing. Hnízdil předložil ke schválení technický standard TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp. Schváleno (10 pro, 4 zdržel se, 0 proti).

Ing. Loukota informoval o změně složení redakční rady (RR) časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i). Ing. Zídek rezignoval na funkci místopředsedy RR. Byl schválen nový místopředseda RR Ing. Lemák (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti) a nový člen RR Ing. Křeček (10 pro, 4 zdržel se, 0 proti).

Ing. Dospiva se dotázal, zda může vzniknout univerzální digitální pozadí pro webináře (především pro webináře pořádané mimo kanceláře ČKAIT) – možnost webinářové místnosti bude prověřena.

Ing. Vokurka informoval o tom, že Autorizační rada ČKAIT funguje obdobným způsobem jako představenstvo – část je přítomna na místě, část je online. Na posledním jednání byl projednán výstup komise KARZO – nové otázky k autorizaci. Do Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) doporučuje za Ministerstvo zemědělství RNDr. Punčocháře.

Ing. Majer zaslal podklad k jednání. Doporučuje upravit systém zasílání informací – U2101-3 – Ing. Šafařík, Ing. Majer připraví nové požadavky. Zaslal návrh rozpočtu na konferenci Doprava v Olomouci. Jednají o podobě, zda konference bude jednodenní, nebo dvoudenní.

Ing. Zdařilová se dotázala, zda bude Stavba roku a porota pracovat jako v roce 2020 – ČKAIT bude nadále zastupovat Ing. Zdařilová.

Ing. Mráz nedoporučuje budovu ČKAIT převádět na IC ČKAIT. Požádal o zaslání kalkulace na dostavbu.

Ing. Zídek informoval o publikaci Obce a města jako smluvní partneři – Výkon profese a členství v zastupitelstvu, která byla po dvouletém úsilí vydána, a doporučuje publikaci propagovat. Dále informoval o přípravě kalendáře na rok 2022.

Účast na jednání představenstva 18. února 2021

Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – online; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – online; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer – online; Ing. František Mráz – online; Ing. Jindřich Pater; Ing. Věra Řehůřková – online; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – online

Ostatní: dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – online; stavovský soud: Ing. Jan Korbel; autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – online; Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; ekonomický mandatář Ing. Ladislav Motyčka; jednatel IC ČKAIT, s.r.o., Ing. Svatopluk Zídek – online

Následující zasedání: 22. dubna 2021 • 24. června 2021 • 23. září 2021 – OK Brno • 25. listopadu 2021

 

Stav autorizací a žádostí o autorizaci k 31. březnu 2021
celkem Praha Brno
členů 31 960 20 365 11 595
žádostí 497 236 261
usazené AO 316
hostující 2

Termíny slibů v Praze: 29. dubna, 1. července, 2. listopadu, 30. listopadu 2021