Nosič elektronického autorizačního razítka ČKAIT bude USB token

Mělo se sice začít používat až od 1. července 2023, ale loňská novela liniového zákona s navazující změnou stavebního zákona zamíchala kartami, a v některých případech, jako je třeba vedení elektronického stavebního deníku, by bylo razítko třeba již od 1. ledna 2021. ČKAIT proto urychluje výběr nejvhodnějšího dodavatele certifikovaného elektronického autorizačního razítka.

S digitalizací stavebního řízení, připravovanou v roce 2019, byl novelizován mj. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen autorizační zákon). Do § 13 odstavce 3 autorizačního zákona bylo doplněno písmeno b), které definuje podobu elektronického autorizačního razítka jako kvalifikovaný elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu, obsahující jméno osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob, vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Účinnost připravovaných změn byla v února schválena od 1. července 2023. Je tedy dostatek času na výběr nejvhodnějšího dodavatele, vytvoření nového certifikátu a propojení systému ČKAIT se systémem certifikační autority. Zahájili jsme jednání s dvěma největšími certifikačními autoritami, projednali možnou podobu certifikátu a požádali o první cenovou nabídku. Po volbě nového představenstva jsem členy seznámil s výsledky jednání a s cenovými nabídkami, protože toto složení představenstva rozhodne o vítězné certifikační autoritě a podobě elektronického autorizačního razítka. Nabízená cena se zásadně odvíjí od předpokládaného počtu odebíraných certifikátů a jejich nosičů. Proto představenstvo rozhodnutí o výběru dodavatele odložilo na dobu po schválení nového stavebního zákona, kde bude zakotvena povinnost pro jednotlivé skupiny autorizovaných osob elektronické autorizační razítko používat. Zatím není jasné, zda bude jen pro zájemce, nebo bude stanovena povinnost pro všechny projektanty či dokonce i pro všechny stavbyvedoucí. Nabízená cena je u malého počtu více než dvojnásobná než cena pro velký počet uživatelů. Naší snahou je samozřejmě pro členy vyjednat nejlepší podmínky a nejnižší cenu.

Od 1. ledna 2021 však nabyla účinnost novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti vedení stavebního deníku. Podle této novely je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Jak však zajistit v elektronické formě deníku otisk autorizačního razítka, které je v elektronické formě plánováno až od 1. července 2023? Jednoduše, změníme účinnost změny autorizačního zákona. Podle informací MMR ČR poslanec Ondřej Profant (ČPS) předloží návrh, který účinnost posune na 1. července 2021 (po odmítnutí nereálného termínu předsedou ČKAIT snad na 1. ledna 2022). Významné zkrácení časového úseku vedlo představenstvo k přijetí rozhodnutí o podobě nosiče elektronického autorizačního razítka. Představenstvo na svém řádném jednání 18. února 2021 rozhodlo, že kvalifikovaným prostředkem v souladu s nařízením eIDAS bude USB token, což je fyzické zařízení podobné USB flash. Tímto rozhodnutím posunulo proces zavedení elektronického autorizačního razítka a jednání s certifikačními autoritami o krok dopředu a bude rozhodovat o podobě certifikátu a jeho dodavateli.

O elektronických podpisech si můžete přečíst v článku RNDr. Ing. Jiřího Peterky (Z+i č. 5/2019 – Elektronické podpisy nejsou stejné), kterého jsem požádal o obecný úvod do této problematiky.