Judikatura ke stavebnímu zákonu – stanoviska dotčených orgánů

Přehled vybraných judikátů rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo krajských soudů, které se týkají vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány. Zde je uváděna jen podstata a shrnutí. Kompletní znění lze nalézt na stránkách Nejvyššího správního soudu.

Závazná stanoviska a změna dokumentace

Závazná stanoviska jsou spjata s určitou dokumentací záměru, k níž jsou vytvářena. Při změně záměru a jeho dokumentace je zpravidla zapotřebí opatřit nová závazná stanoviska dotčených orgánů, která tuto změnu reflektují. V opačném případě by neplnila svůj účel, neboť by neumožňovala posouzení možných vlivů záměru na zájmy chráněné dotčenými orgány. Rozhodným hlediskem však je, zda provedená změna záměru vůbec může mít vliv na chráněné veřejné zájmy; stavební úřad je oprávněn v rámci své pravomoci posoudit, zda změna stavby ještě spadá do podmínek, za nichž bylo souhlasné závazné stanovisko vydáno, a pokud nikoli, je oprávněn a povinen dát podnět k zahájení řízení o vydání takového stanoviska.

(Zdroj: 1 As 208/2018 – Nejvyšší správní soud, dostupné na www.nssoud.cz)

Podmínky závazného stanoviska

Předmětné závazné stanovisko bylo vyžádáno pro účely územního řízení (resp. změny územního rozhodnutí) a pokud dotčený orgán pro účely tohoto řízení vydal závazné stanovisko, je třeba vycházet z toho, že jím stanovené podmínky jsou závazné pro řízení, pro jehož účely bylo vyžádáno. Není tudíž možné tyto podmínky zcela vypustit a nepřevzít je do výroku rozhodnutí v územním řízení.

(Zdroj: 28 A 6/2020-230 – rozsudek krajského soudu, není veřejně dostupný)

Nedodržení podmínek závazného stanoviska

Nerespektuje-li stavební úřad při vymezování podmínek pro umístění stavby závazné stanovisko dotčeného orgánu, postupuje v rozporu s § 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Je povinností odvolacího stavebního úřadu, aby v souladu s § 89 odst. 2 větou první téhož zákona přezkoumal i bez uplatněné odvolací námitky soulad rozhodnutí prvního stupně s právními předpisy, a tedy i rozpor mezi podmínkami stanovenými v závazném stanovisku a v rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud tak neučiní, zatíží řízení podstatnou vadou, která má za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé, neboť závazné stanovisko dotčeného orgánu není respektováno.

(Zdroj: 6 A 17/2015-87 – rozsudek Městského soudu v Praze, dostupný na )

Námitky a stanoviska dotčeného orgánu

Jestliže stavební úřad rozhodl o námitce účastníka územního řízení týkající se překročení hygienických limitů hluku, aniž si vyžádal odborné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ke vznesené námitce, a naopak vycházel výlučně ze souhlasného stanoviska vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví k dokumentaci žádosti o územní rozhodnutí, které nikterak na námitky účastníka řízení nereaguje, a není proto dostatečným odborným podkladem pro rozhodnutí o námitkách účastníka, porušil tím § 37 odst. 2 a § 126 stavebního zákona z roku 1976 a zatížil své řízení vadou, která má vliv na zákonnost rozhodnutí. Stavební úřad je vázán změnou stanoviska dotčeného orgánu státní správy (zde orgánu ochrany veřejného zdraví), ačkoliv k této změně došlo teprve v průběhu odvolacího řízení.

(Zdroj: 1 As 68/2008-126 – rozsudek Nejvyššího správního soudu, dostupný na www.nssoud.cz)