Dopravní konference v Pardubicích

Dne 6. září 2018 proběhl v Kongresovém centru Paláce Pardubice již VII. ročník Dopravní konference. Spolu se Silničním veletrhem je to nejvýznamnější akce z oblasti dopravy a dopravního stavitelství v našem regionu. Tento ročník byl spojen s Mezinárodní vědeckou konferencí Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice (DFJP UPCE).

Dopravní konference byla zahájena ve 13 hodin krátkým vystoupením vzácných hostů: primátora statutárního města Pardubice Ing. Martina Charváta, náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu Michala Kortyše, děkana DFJP UPCE doc. Ing. Libora ­Švadlenky, Ph.D. Za omluveného předsedu ČKAIT jsem vystoupil já, dále pak promluvil zástupce Přešovského samostatného kraje a Polska. Po úvodním přivítání se rozběhly plánované přednášky v rámci konference.

Zkušenosti s urychlením výstavby

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., první náměstek ministra z Ministerstva dopravy České republiky, nás seznámil se zkušenostmi s aplikací velké novely stavebního zákona včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a nastínil potřebu novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále zmínil zahájení prací na rekodifikaci stavebního práva v ČR.

Dotace na dopravní stavby

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, zhodnotil, co se podařilo vybudovat za podpory SFDI, a seznámil účastníky s aktuálním čerpáním rozpočtu fondu. Rozpočet na rok 2018 ve výši 86,3 mld. Kč je vyčerpán ze 46,3 %. Pro Pardubický kraj z toho bylo alokováno 1,42 mld. Kč. Nakonec zmínil důležitost zavádění BIM v dopravním stavitelství a provozu těchto staveb.

Letiště Pardubice chce ulevit přetíženému letišti hlavního města


Nový terminál Letiště Pardubice byl otevřen 1. ledna 2018 (foto: Letiště Pardubice)

Ing. Hana Šmejkalová, ředitelka Letiště Pardubice, prezentovala pardubické letiště po otevření nového terminálu Jana Kašpara. Podařilo se zastavit dlouholetý pokles cestujících. Od roku 2016 počet cestujících neustále roste a v letošním roce dosáhne cca 140 tisíc odbavených cestujících. Nemalou měrou k tomu přispělo i zprovoznění nového terminálu Jana Kašpara na začátku letošního roku. Realizace stála 256 milionů Kč, investoři byly Pardubický kraj (34 %) a město Pardubice (66 %). První odbavení cestující letěli 30. ledna 2018 do anglického Stanstedu. Na závěr paní ředitelka představila plány na další rozvoj letiště. Uvedla, že budou usilovat o to, aby evropská letecká doprava byla směřována na letiště Pardubice, které je propojeno s železnicí. Doporučila, aby se pražské letiště, které jen do roku 2026 potřebuje 27 mld. Kč na rozvoj, zaměřilo na dálkové lety.

Opravuje se nádraží v Pardubicích

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel ze Správy železniční dopravní cesty, informoval o začátku modernizace železničního uzlu Pardubice včetně rekonstrukce nádražní budovy. V ubytovací části nádražní budovy počítá SŽDC se svými kancelářemi a školicím střediskem s celostátní působností. Celková rekonstrukce objektu za 55 mld. Kč by měla být dokončena do roku 2021. Dále se bude realizovat modernizace seřaďovacího nádraží v České Třebové a úprava stop a kolejové spojky na trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Nakonec zmínil uvažované trasování vysokorychlostní železnice z Prahy na Liberec, které v obou návrzích míjí Pardubice.

Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, nás seznámil se záměry Pardubického kraje v oblasti silniční, železniční, vodní i letecké dopravy v Pardubickém kraji, a to zejména s ohledem na významné rekonstrukce a nové stavby v rámci těchto modů dopravy.

Nekonečný příběh zesplavnění Labe

Ing. Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, nás seznámil s rozvojovými tématy v regionu. Jedná se zejména o memoranda s vládou ČR k dopravnímu uzlu Pardubice a o spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejícími investicemi na silniční síti. Dále se zabýval v rámci zesplavnění Labe do Pardubic výstavbou nového mostu mezi Valy a Mělicemi. aktuálně bylo zrušeno výběrové řízení. Zájemci přesáhli limitní cenu o 30 milionů Kč. Bude vypsáno nové výběrové řízení s termínem zahájení výstavby v první polovině roku 2019 s ukončením v roce 2020.

Ing. Jiří Kotoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace Ředitelství vodních cest ČR, vystoupil s „nekonečným příběhem“ zesplavnění Labe do Pardubic a s informací o dalším časovém postupu při přípravě realizace této akce. Další příprava projektu byla závažně zasažena novelizací zákona o EIA, díky níž přestalo platit stanovisko EIA z roku 2000. Příprava se tak rozbíhá prakticky znovu od počátku včetně nového posouzení trasy procesem SEA.

Na závěr konference vystoupil Ing. Pavel Paidar, náměstek ředitele pro techniku, stavební správa západ, Správa železniční dopravní cesty, s vystoupením o majetkoprávní přípravě staveb v prostředí SŽDC. Seznámil posluchače o této fázi příprav staveb jako s jednou z nejdůležitějších spolu s projekční činností. Poukázal na úskalí této činnosti a použití IT technologií při on-line zpracování a aktualizaci majetkoprávní přípravy.