Jubileum Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

Působil jako projektant vodohospodářských staveb, zabýval se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti meliorací. Rozvíjel metody úprav vodního režimu půd progresivními způsoby závlah a zejména regulací odtoku drenážních vod.

Narodil se v české rodině v obci Vinga v západním Rumunsku, v regionu Banát. V roce 1948 rodina reemigrovala do Čech. Poté vystudoval ČVUT Praha, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodní hospodářství, specializace hydromeliorace. Od roku 1959 působil v projekční organizaci Krajského státního ústavu pro projektování zemědělské a lesnické výstavby, středisku v Čáslavi, později Agroprojektu v Pardubicích.

V závěru roku 1991 odešel z Agroprojektu Pardubice a založil firmu Ekomelioconsult. Specializoval se na projektování staveb závlah čistou i odpadní vodou (např. škrobárenskou odpadní vodou, závlahy lesních školek, hnojivé závlahy) později na stavby regulační drenáže, které měly v letech 1970–80 charakter experimentálních staveb a probíhal na nich výzkum. Organizoval řadu konferencí, ať již v rámci Agroprojektu nebo ČSVTS, a později první ročníky konferencí Krajinné inženýrství v rámci ČSKI.

Aktivně se zapojoval do činnosti ČV ICID (Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování), ČAZV (Česká akademie zemědělských věd), ČKAIT/ČSSI v úrovni regionu a na centrální úrovni. V letech 1990–99 byl členem dozorčí rady a do roku 2005 zkušebním komisařem pro obory Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Stavby pro plnění funkcí lesa, do roku 2010 zástupcem přednosty pobočky ČKAIT v Pardubicích. Členem výboru pardubické pobočky byl do roku 2000, resp. celostátního výboru České společnosti stavebních inženýrů do roku 2002. V roce 1998 inicioval a spoluzakládal Českou společnost krajinných inženýrů (ČSKI) jako odbornou společnost ČSSI, kde byl do roku 2005 předsedou a do roku 2011 prvním místopředsedou. Nadále velmi aktivně a často kriticky sleduje a veřejně komentuje odborné dění.

K životnímu jubileu mu přeji hodně zdraví, pohody a optimizmu.