Z jednání Představenstva ČKAIT

Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na červnovém a zářijovém jednání Představenstva ČKAIT. Celý zápis je uveřejněn na www.ckait.cz.

Rekodifikace stavebního zákona

ČKAIT má zastoupení ve třech pracovních skupinách MMR ČR – pracovní skupina pro stavební právo hmotné – Ing. Hladík, pracovní skupina pro digitalizaci – Ing. Loukota, pracovní skupina pro územní ­plánování – Ing. Vaverka.

Návrh stanoviska legislativní komise k TDS

U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda

  • se jedná o soubor staveb, kterými se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem;
  • je možné určit stavbu hlavní posuzovaného souboru staveb. Hlavní stavba pak určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Pokud půjde o soubor vzájemně souvisejících staveb (§ 2 odst. 9 SZ), kde je možné určit hlavní stavbu (§ 2 odst. 9 SZ, § 4 odst. 1 SZ), autorizační obor fyzické osoby vykonávající činnost technického dozoru stavebníka bude adekvátně přiřazen k oboru hlavní stavby. K zajištění řádného výkonu této činnosti se autorizovaná osoba řídí i § 12 odst. 6 autorizačního zákona. Rozsah oborů autorizace je popsán na webu Komory.

Směrnice GDPR

Představenstvo schválilo Směrnici o ochraně osobních údajů s přílohami a směrnici Zpracovatelské smlouvy GDPR.

Neslučitelnost souběhu funkcí – DR a DK

Prof. Hrdlička předložil stanovisko DR k souběhu funkcí. Představenstvo rozhodlo o neslučitelnosti funkcí v dozorčí radě, resp. v dozorčí komisi a funkcí člena výboru oblasti. Tato neslučitelnost bude při nejbližší příležitosti zanesena do řádů ČKAIT.

Profesní aktivy

Některé pracují velmi aktivně, některé se stále rozjíždějí. Ing. Křeček byl 14. června na jednání aktivu geotechnika. Aktiv geotechnika předložil představenstvu žádost o zaslání výzvy jménem představenstva na ČAS: Od roku 2010 není v České republice normalizován postup posuzování bezpečnosti geotechnických konstrukcí, na rozdíl od jiných staveb nebo jejich částí, není při návrhu např. základů, svahů, násypů nebo pažení výkopů, normalizován způsob posouzení jejich bezpečnosti. Ani podle mezního stavu únosnosti (porušení), ani podle mezního stavu použitelnosti. Tato situace směřuje ke vzniku materiálních škod a případně i havárií. Starší projektanti používají ze zvyku původní postupy, mladší kolegové používají to, co nabízejí jednotlivé výpočetní programy, ale bez jejich kritického zhodnocení. Žádáme proto o urychlené řešení této situace. Citace je velmi všeobecná, představenstvo žádá o konkretizaci úkolu pro ČAS.

Publikace 2019

Ediční rada je devítičlenná a zasedá dvakrát ročně (ev. podle potřeby). Poslední jednání bylo 9. května 2018, další zasedání bude v ­listopadu 2018. Ediční plán obsahuje nově navržené knižní publikace, např.: Minimální standardy BOZP ve výstavbě, Rukověť AO pro nové členy, Standardy služeb PS a TZS, Technologie prací na železničním svršku, Stoleté mosty II, Živnostenský zákon.

Inženýrský den 2019, Stavební kniha

Inženýrský den byl v posledních letech pořádán v rámci Stavebních veletrhů v Brně. Stavební veletrhy v Brně jsou jednak pro rok 2019 přeloženy z dubna na únor a představitelé veletrhu mají zájem uspořádat úvodní konferenci na jiné téma. Představenstvo rozhodlo uspořádat Inženýrský den samostatně v jiném termínu. Stavební kniha je plánována v roce 2019 na Inženýrský den.

PROFESIS

Smlouva s Grand software končí koncem roku 2018. Proběhlo jednání se zástupci společnosti Grand. Nárok na další dva roky byl navýšen o 2500 Kč/měsíc. Představenstvo pověřuje předsedu k podpisu nové smlouvy na další dva roky.

Nominanti na Cenu Jože Plečnika

Ing. Ivanovovi se podařilo na 1. října 2018, k oslavám vzniku Československé republiky, získat Španělský sál Pražského hradu, ČKAIT při této příležitosti udělí Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos stavitelství a architektuře. Cenu získají doc. Ing. Zdeněk ­Kutnar, CSc., Ing. Bohumil Rusek, Ing. Ivan Štětina, Ing. Jan Procházka, Ing. ­Michael Trnka, CSc., Ing. Miroslav Čermák, CSc., Ing. Vlastimil Šedo, CSc., a Ing. Věra ­Šedová, Ing. Václav Honzík, Ing. Václav Mach, Ing. ­Vladimír Janata, CSc., prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prof. Ing. ­Václav ­Rojík, DrSc.

Nominace na Cenu Vladimíra Lista

Představenstvo navrhlo Ing. Lubomíra Keima, CSc., na udělení Ceny ÚNMZ Vladimíra Lista.

Příspěvky tuzemským a zahraničním organizacím

ČKAIT je přidruženým členem ČSVTS a roční členský poplatek je 30 000 Kč, dále je členem SIA ČR – Rady výstavby a roční členský poplatek je 12 000 Kč. ČKAIT je členem ECCE – Evropské rady stavebních inženýrů a roční členský poplatek se vypočítává podle počtu autorizovaných inženýrů, v letošním roce byl roční členský poplatek 3498 €, dále je ČKAIT členem ECEC – Evropská rada inženýrských komor, letošní roční členský poplatek byl 6467 €. Ověříme smlouvu s ČSVTS.

Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2018

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka předložil předběžný stav hospodaření ČKAIT v letošním roce k 31. srpnu 2018. Měl by odpovídat cca 67 % ročního rozpočtu. Příjmy limitované části jsou na vyšší úrovni (95 %). Výdaje limitované činnosti jsou čerpány na úrovni 54 %. Odhad výsledného hospodaření za celý rok odpovídá loňskému roku.

Ing. Zídek předložil kalkulaci nákladů na prováděcí dokumentaci expozice Statika v Centru stavebního dědictví v Plasích. Představenstvo schválilo výdaj na prováděcí dokumentaci ve výši 500 tis Kč.

V prvním pololetí roku 2018 zajišťovala ČKAIT ve spolupráci s IC ČKAIT, s.r.o., anketu Stavby století ČR a SR. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR dotací ve výši 500 tis. Kč.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019 – připomínky do 15. 10. 2018

K dnešnímu dni byl předložen pracovní návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019 s vyrovnaným výsledkem. Je potřeba ještě upřesnit některé položky a k tomu bude samostatné jednání. Návrh limitů pro oblasti se ponechává ve stejné výši jako pro rok 2018. Případné návrhy na doplnění je možné sdělit nejpozději do 15. října 2018. Ekonomická komise ČKAIT bude svolána na 16. října 2018 (od 14 hodin) a projedná výsledný návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019 tak, aby mohl být předložen na jednání Představenstva ČKAIT 20. listopadu 2018.

Pojištění autorizovaných osob

Ing. Pejchal prezentoval výsledky škodního průběhu pojištění na základním pojištění profesní odpovědnosti, včetně připojištění a včetně zvýšeného skupinového pojištění. K dnešnímu dni jsou škodní průběhy dobré. Dále informoval o počtu přihlášených do zvýšeného skupinového pojištění. K dnešnímu dni je již splněna minimální výše pojistného pro letošní rok.

Vzdělávání BIM

Prof. Materna informoval o přípravě kurzu CŽV o BIM na stavebních fakultách. Pořadatelé se budou ucházet o akreditaci ČKAIT a MŠMT. Poslední jednání pracovní komise ČKAIT proběhlo 12. září, kde byly schváleny rodné listy koordinátorů a specialistů BIM. Prof. Materna se zúčastnil dvou jednání ve Vídni, kde se projednávalo, jaký postoj zaujmout k BIM. Informoval o návrhu složení komise ČKAIT pro BIM. Dále zmínil jednání sektorové rady o kvalifikacích k BIM – koordinátoři a specialisté. Dále hovořil o jednání ECCE v Talinu, kde se jednalo o nízkém zastoupení žen ve stavebních oborech, o BIM, o tom, jak zachránit kulturní dědictví. Příští jednání ECCE se připravuje v Londýně.

Elektronický deník

Ing. Hnízdil předložil návrh na možnost vést deník autorizované osoby v elektronické formě. Představenstvo jej pověřilo přípravou technického řešení (zvážit ověřování prostřednictvím e-občanky).

Termíny představenstev na rok 2019

14. února / (30. března – SD) / 18. dubna / 14.–16. června – OK Ústí nad Labem / 19. září / 21. listopadu