Představení oblasti Praha

Stavba roku 2018 – Sportovní hala Dolní Břežany, autor: Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Jakub Našinec, projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., dodavatel: PKS stavby a.s. (zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)
Stavba roku 2018 – Sportovní hala Dolní Břežany, autor: Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Jakub Našinec, projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., dodavatel: PKS stavby a.s. (zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)

Největší oblast Praha sdružuje třetinu autorizovaných osob ČKAIT. Jen za první pololetí tohoto roku uspořádala 29 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1482 odborníků. Populární jsou také webináře, které virtuálně navštívilo 254 osob.

Největší oblast Praha sdružuje třetinu autorizovaných osob ČKAIT. Jen za první pololetí tohoto roku uspořádala 29 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1482 odborníků. Populární jsou také webináře, které virtuálně navštívilo 254 osob.

Archimédovy šrouby v chodu si na exkurzi Malé vodní elektrárny 5. října 2017 prohlédlo 22 účastníků. (foto: Ing. Václav Mužík)

Oblast Praha soustřeďuje členy ČKAIT bydlící v Praze a ve Středočeském kraji (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., Praha východ, Praha západ, Příbram a Rakovník), kteří tvoří asi jednu třetinu členů Komory (k 6. ­srpnu 2018 je to 9951 členů).

Firmy zaměstnávající autorizované osoby se sídlem v Praze obvykle působí v celé České republice, mnohdy i v cizině. Firmy ve Středočeském kraji působí převážně v okresní úrovni či v okresech sousedních. Tato skutečnost vytváří limity činnosti oblasti ČKAIT, která je odlišná od ostatních oblastí. Vysoký počet členů znamená, že se členové nemohou ani osobně setkat, což vytváří značně anonymní prostředí. Výjimku tvoří někteří specialisté např. mostaři a statici, vodohospodáři, anebo městští inženýři. Specifika oblasti vyústila v některé aktivity, které se v ostatních oblastech nevyskytují.

Výjezdy do okresních měst dvakrát ročně

V první řadě jsou to pravidelná výjezdní zasedání výboru v bývalých okresních městech Středočeského kraje, na která jsou zváni členové ČKAIT bydlící v tom konkrétním okrese i vedoucí stavebních odborů příslušných měst. Je to v podstatě jediná možnost, jak se osobně setkat se členy ČKAIT, kteří žijí a pracují mimo Prahu, a zjistit jejich názory na práci Komory i jejich problémy.

Každý rok se uskuteční dvě výjezdní zasedání – jedno na jaře, druhé na podzim. Letos na jaře se uskutečnilo zasedání 18. dubna v Mladé Boleslavi a 25. října se bude konat podzimní na Svaté Hoře u Příbrami.

Součástí každého výjezdního zasedání je několik přednášek na aktuální téma. Přednáší především členové výboru oblasti Praha. Pravidelně se těchto výjezdních zasedání účastní také paní Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT, která seznámí účastníky s aktuálními a očekávanými problémy (např. o BIM a nových zákonech). Na výjezdních zasedáních se vždy rozvine široká a věcná diskuse, kterou následně řeší výbor oblasti. Účast našich členů na těchto místních akcích je procentuálně vyšší než na valné hromadě.

Výbor se schází jedenkrát měsíčně

Oblast řídí výbor zvolený letos 16. ledna 2018 na valné hromadě v Kongresovém centru Praha a má 11 členů. Výbor se schází obvykle jednou měsíčně a před valnou hromadou častěji. Členy výboru jsou – Ing. Ladislav Bukovský (předseda), Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek (místopředseda), Ing. ­Tomáš Nosek, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Eva Patáková, Ing. ­Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková a Ing. Michael Trnka ml., CSc. (místopředseda).

Spolupráci výboru oblasti s Představenstvem ČKAIT zajišťuje Ing. Vladimíra Špačková.

Relativně velké množství kolegyň a kolegů z naší oblasti se angažuje v odborných orgánech jak ČKAIT, tak i v dalších, ale značná část nezveřejňuje jakékoliv výsledky činnosti.

Vlastní kancelář až od roku 2015

Kancelář oblasti Praha má od roku 2015 vlastní prostory – kancelář předsedy a tajemnice, o které se zasadil Ing. Michael Trnka, CSc., bývalý předseda oblasti. Od poloviny roku 2016 má naše oblast též poprvé tajemnici na plný pracovní úvazek, kterou je Ing. Lenka Wiatrová. Zajišťuje administrativu a běžný kontakt se členy včetně organizace vzdělávacích akcí. Zastupuje ji administrativní pracovnice paní Simona Matysová.

Základní činností kanceláře oblasti je zajišťování základního servisu pro naše členy. Jedná se o přijímání žádostí o autorizaci, organizování seminářů v rámci systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i mimo tento systém, konzultace s našimi členy o odborných otázkách.

Výbor připravil slavnostní setkání s dlouhodobými členkami a členy Komory oblasti Praha a pozval letošní jubilanty k setkání, které se uskutečnilo 4. června 2018 v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Součástí setkání bylo také předání čestného členství panu Ing. Janu Vítkovi, DrSc., a Ing. Janu Zdeňkovi a neformální vzájemná diskuse.

Na výjezdním zasedání výboru v dubnu tohoto roku v Mladé Boleslavi jsme se setkali s požadavkem na zvýšení minimálního pojištění členů vzhledem ke skutečnosti, že stávající již nepokrývá příslušnou zákonnou odpovědnost zaměstnanců. Požadavek na prověření možností byl předán Pojišťovací komisi.

Za pololetí 29 seminářů a přednášek

Pohled do plného sálu na semináři Energetická náročnost budov 2017 při přednášce profesora Karla Kabeleho (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Vzdělávání je přední zaměření činnosti většiny členů výboru. V prvním pololetí 2018 oblast zajistila 29 seminářů a přednášek s účastí 1482 ­členů, 3 webináře s účastí 254 členů a 2 odborné exkurze do Arcibiskupského paláce v Praze a do složek HZS ve Zbirohu s účastí 55 členů.

Od prvního čtvrtletí necháváme účastníky seminářů hodnotit odborné akce v dotazníku semináře, abychom měli zpětnou odezvu a zároveň získáváme informace, o jaké akce mají členové zájem.

Od posledního čtvrtletí roku 2017 se zaměřujeme v rámci vzdělávání na změny Stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. Na semináře se nám podařilo získat spoluautorky předpisů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ing. Žanet Hadžič a Mgr. Ilonu Šupejovou. Jejich semináře jsou trvale zaplněné a velmi dobře hodnocené.

Výbor vidí jako problém nastavení celoživotního vzdělávání na dobu nejméně 4 hodiny. Mnohé akce jsou z hlediska odborných informací dostatečné i při menší době trvání. To např. vylučuje většinu kratších, avšak převážně velmi zajímavých odborných akcí, které pořádáme společně s pobočkou ČSSI Praha, ze systému celoživotního vzdělávání.

Spolupráce se školami

Spolupráci se středními školami v rámci výboru nově koordinuje Ing. Michael Trnka ml., CSc. Probíhá aktivní spolupráce se SPŠ stavební Josefa Gočára, SPŠ stavební Dušní a s průmyslovými školami v Kolíně a na Kladně.

Výbor podporuje odborné akce i pro středoškoláky, jako jsou odborné exkurze.

Ing. Marek Novotný, Ph.D., přednáší středním školám v rámci spolupráce zejména na téma izolace staveb a jejich vady, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., přednáší na katedře technologie staveb FSv ČVUT i dalších vysokých školách se zaměřením na realizaci staveb.

Spolupráce s vysokými školami stavebních oborů (ČVUT, VUT, VŠTE ČB) existuje na osobní úrovni.

Soutěže středních škol odmítají střední školy s tím, že nemají volné kapacity a jejich program je již dostatečně zaplněn různými dlouhodobě probíhajícími soutěžemi.

Spolupráce s HZS Středočeského kraje, HZS hl. m. Prahy a IZS hl. m. Prahy

Členové, kteří projevili zájem, byli nahlášeni záchranným složkám jako specialisté oblasti v jednotlivých oborech autorizace a podle potřeby poskytují součinnost při záchranných a havarijních akcích. Nepodařilo se aktualizovat smlouvy se zástupci záchranných složek, spolupráce je neformální a bez problémů. Rozvíjí se však spolupráce s HZS hl. m. Prahy a budeme pořádat společný seminář k problému zásahů na akcích IZS.

Soutěže

Naši členové se nejvíce prezentují v soutěžích Stavba roku Středočeského kraje a Stavba roku, v menší míře v Ceně Inženýrské komory.

Úvodní foto: Stavba roku 2018 – Sportovní hala Dolní Břežany, autor: Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Jakub Našinec, projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., dodavatel: PKS stavby a.s. (zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)