Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání.

Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.), autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace (dále jen opatřování razítkem autorizované osoby). V současné době je možné opatřovat razítkem autorizované osoby pouze tištěnou verzi dokumentace, nikoliv verzi elektronickou.

Návrh ÚPD = vybraná činnost pro autorizované architekty

V případě územně plánovacích dokumentací jde převážně o Českou komoru architektů. Autorizovaní inženýři – členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – jsou oprávněni vypracovávat příslušné části územně plánovací dokumentace.

Podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zpracování územně plánovací dokumentace vybranou činností ve výstavbě, kterou jsou oprávněny vykonávat pouze osoby, které k této činnosti získaly oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.

Z ustanovení stavebního zákona současně vyplývá, že návrh ÚPD zpracovaný autorizovanou osobou je odlišný od návrhu, který je předložen pořizovatelem k vydání formou opatření obecné povahy.

Úprava ÚPD po veřejném projednání = volná činnost

Stavební zákon ukládá pořizovateli zajistit upravení návrhu ÚPD po společném jednání a po veřejném projednání v závislosti na průběhu projednávání tohoto návrhu (§ 38 odst. 2, § 39 odst. 4, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1, § 65 odst. 5, § 68 odst. 1, obdobně v případě změn ÚPD pořizovaných zkrácenými postupy). V rámci této úpravy pořizovatel také doplňuje a upravuje odůvodnění, které je součástí návrhu ÚPD předkládaného příslušnému zastupitelstvu. Tyto činnosti pořizovatele nelze ztotožnit se zpracováním ÚPD ve smyslu § 158 stavebního zákona, které provádí autorizovaná osoba a které jsou projektovou činností ve výstavbě a patří mezi vybrané činnosti.

Z uvedených ustanovení naopak vyplývá, že pořizovatel zajišťuje úpravu návrhu ÚPD, který zpracovala autorizovaná osoba, přičemž mu zákon ponechává volnost, zda tuto úpravu zajistí prostřednictvím autorizované osoby, nebo vlastní činností.

Rozsah prací, zahrnutých pod pojem zpracování ÚPD, které je oprávněna vykonávat pouze autorizovaná osoba, je dán v každém jednotlivém případě smluvním vztahem s projektantem, při plném respektování výše uvedených právních předpisů. Je vhodné, aby smlouva o dílo nebo jiná obdobná smlouva, na jejímž základě projektant zpracovává návrh ÚPD, upravovala i problematiku zpracování návrhu na vydání opatření obecné povahy, tj. spolupráci na úpravě návrhu ÚPD.

Po uveřejnění se na ÚPD nevztahuje autorská ochrana díla

Územně plánovací dokumentace se stává platnou tehdy, když ji vydá příslušné zastupitelstvo formou opatření obecné povahy; do doby vydání se jedná o návrh ÚPD. V souladu s § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ÚPD vydaná formou opatření obecné povahy úřední dílo, na které se ochrana podle práva autorského nevztahuje.

Za úpravy ÚPD nese odpovědnost pořizovatel

Z výše uvedeného vyplývá, že autorizovaná osoba zpracovává návrh ÚPD v rozsahu prací, které u ní byly smluvně zajištěny. V tomto rozsahu také zodpovídá podle § 159 odst. 1 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost návrhu ÚPD. Tento návrh před jeho odevzdáním pořizovateli opatřuje razítkem autorizované osoby. Za úpravy návrhu ÚPD, které provedl pořizovatel, nese odpovědnost pořizovatel.

Razítkuje se jen návrh ÚPD

Razítkem autorizované osoby musí být opatřen přinejmenším návrh ÚPD ke společnému jednání, resp. návrh aktualizace či změny ÚPD k veřejnému projednání v případě pořizování aktualizace či změny zkráceným postupem. ÚPD v dalších fázích před vydáním opatření obecné povahy může, ale nemusí, být opatřena razítkem autorizované osoby, v závislosti na podmínkách smlouvy.

Záznam o účinnosti opatření obecné povahy je upraven § 168 odst. 1 stavebního zákona s odkazem na přiměřené použití § 75 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti záznamu jsou stanoveny v § 8 odst. 1, respektive § 14 odst. 1 a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Z právních předpisů nevyplývá, že má být vydané opatření obecné povahy opatřeno razítkem autorizované osoby. Stejně tak se požadavek na opatřování razítkem autorizované osoby neuplatní v případě úplného znění územně plánovací dokumentace.

K uvedené problematice se rovněž vyjádřil Krajský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 50 A 6/2012-79 ze dne 18. září 2012, cit.: … povinnost autorizace ZÚR po případně provedených úpravách po veřejném projednání nemá zákonnou oporu. Ačkoliv v obecné rovině je samozřejmě vhodnější, pokud i případná úprava je provedena (autorizována) příslušným autorizovaným architektem, který zpracoval samotnou územně plánovací dokumentaci, nelze přehlédnout ustanovení § 24 stavebního zákona, které klade přísné požadavky na úředníky vykonávající územně plánovací činnost, kteří by měli zajistit dostatečné odborné zázemí pro provádění úprav též ze strany k tomu příslušných orgánů.

Ústav územního rozvoje MMR

zveřejněno 20. listopadu 2013, aktualizováno 20. července 2018

www.uur.cz – sekce stanoviska a metodiky