Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů.

ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek ze všech připomínkujících orgánů a organizací. V poradním sboru ředitele Ing. Petra Serafína pro přípravu tohoto zákona se za ČKAIT zúčastnili přípravných jednání a připomínkování Ing. Jindřich Pater a Ing. Ladislav Bukovský. Dne 14. srpna 2018 se uskutečnilo vypořádání připomínek na MPO s tím, že většina z 55 zásadních připomínek ČKAIT byla akceptována. Zbývá však vyrovnat připomínky se všemi ostatními a může tedy dojít k mnoha dalším změnám.

Nejpodstatnější připomínky ČKAIT

Zákon musí stanovit podmínky a požadavky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh v ČR.

Stanovený stavební výrobek musí mít takové vlastnosti, aby po jeho zabudování stavba splňovala technické požadavky na stavby požadované právními předpisy.

Použitá terminologie musí odpovídat již existujícím právním předpisům.

Výrobky s označením CE podle CPR pro návrh a užití do staveb musí mít soubor reprezentativních úrovní, tříd nebo mezních hodnot vlastností, odpovídající vlastnostem, které ovlivňují vlastnosti stavby s ohledem na technické požadavky na stavby požadované právními předpisy.

Ministerstvo ve spolupráci s dotčenými správními útvary musí vymezit v technických dokumentech určených k tomuto zákonu seznam vlastností typů výrobků, aby mohly být stavební výrobky navrženy a použity ve stavbách.

Výrobce musí uchovávat nezbytné doklady k výrobkům po dobu obvyklé návrhové trvanlivosti staveb, do kterých se výrobky užívají.

Technický dozor nemůže zodpovídat za kontrolu použití a kontrolu zabudování stavebních výrobků do stavby z hlediska jejich požadovaných vlastností a vhodnosti použití.

Výrobky pro stavby musí splňovat nejen základní požadavky, ale i další technické požadavky tak, aby stavba, do které byly zabudovány výrobky, splňovala všechny nezbytné a předpisy požadované vlastnosti.

U stavebních výrobků se nepřipouští ochrana spotřebitele

Jedná se o nové právní předpisy, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu z důvodu, že stavební výrobky se zásadně liší od ostatních výrobků tím, že se svojí podstatou jedná o meziprodukty určené k zabudování do staveb. MPO je názoru, že stavební výrobky nejsou určeny k používání ze strany konečných uživatelů, ale pracují s nimi zejména profesionálové – projektanti a zhotovitelé staveb, nepřipouští tedy nezbytnou ochranu spotřebitelů při opravách a provádění staveb svépomocí.

Harmonizované stavební výrobky jsou při uvedení na trh označeny CE. Technické požadavky při uvádění stavebních výrobků s označením CE na trh jsou s účinností od 1. července 2013 upraveny přímo účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Construction Products Regulation, dále jen přímo použitelný předpis).

Technické požadavky při uvádění stanovených stavebních výrobků regulovaných na národní úrovni jsou upraveny nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tato národní úprava při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh je založena na koncepci prokazování shody s technickou specifikací, a tím se principiálně odlišuje od evropské harmonizované úpravy.

Současný systém předpisů souvisejících se stavebními výrobky neřeší problematiku týkající se použití stavebních výrobků ve stavbě komplexně. Řada požadavků technických předpisů pro stavby se v technickém detailu opírá o částečná technická řešení rozpracovaná v českých technických normách (ČSN) pro navrhování a provádění staveb a dalších typech dokumentů, např. technických kvalitativních podmínkách (TKP), technických podmínkách (TP) Ministerstva dopravy. Podrobná technická řešení jsou uvedena roztříštěně (řádově ve stovkách ČSN a jiných technických předpisech), a to včetně požadavků na stavební výrobky a požadavků, jaké mají plnit výrobky po zabudování do stavby.

Nejsou stanoveny limity použití stavebních výrobků

Požadavky na konkrétní mezní úrovně, třídy, popisy vlastností pro použití stavebních výrobků do staveb v České republice se v současném systému objevují spíše ojediněle v národních normách, v národních informativních přílohách k harmonizovaným normám nebo v jiných technických dokumentech, neobsahují převážně charakteristiky nezbytných vlastností pro návrh a použití výrobků do staveb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupující výrobce výrobků do staveb, nemají potřeby ani zájem deklarovat vlastnosti, konkrétní mezní úrovně, třídy, popisy vlastností, tak aby bylo možno navrhnout konkrétní výrobek tak, aby byly splněny požadavky na všechny technické vlastnosti.

Návrh zákona má stanovit podmínky pro:

  • uvádění stavebních výrobků na trh v České republice;
  • posuzování a ověřování stálosti vlastností včetně požadavku na vypracování CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ (ekvivalent k označení CE výrobků uváděných na trh dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, dále i CPR);
  • dodávání do obchodní sítě v České republice;
  • dodávání k použití přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby;
  • činnost kontaktního místa pro stavební výrobky.

Cílem návrhu zákona je přiblížit ve výše uvedených oblastech národní úpravu evropskému systému a odstranit tak podstatné systémové rozdíly a odlišnosti, a to zejména:

  • nahradit systém posuzování shody u stanovených stavebních výrobků systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností;
  • zavést princip CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ;
  • nahradit stavební technické osvědčení technickou specifikací – CZ technickým posouzením;
  • zavést institut CZ subjektu pro technické posuzování a oddělit jeho činnost od činnosti osoby autorizované k činnostem posuzování a ověřování stálosti vlastností (nyní osoby autorizované k činnostem posuzování shody).

Dalším úkolem návrhu zákona je stanovit podmínky pro dozor nad plněním požadavků pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků na trh v České republice při jejich dodání přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby.

Neexistuje vyhláška se seznamem vlastností stavebních výrobků

Jedním z cílů je navrhování a použití výrobků do staveb. Zákon by měl stanovit podmínky pro navrhování a použití stavebních výrobků do staveb v České republice. Je třeba zejména jasně vymezit vazbu mezi požadavky na vlastnosti stavebních výrobků a požadavky existujících stavebních předpisů a blíže specifikovat obecné požadavky na použití stavebních výrobků ve stavbě stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona.

Prostřednictvím neexistující prováděcí vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků by měl být poskytnut veřejnosti seznam vlastností stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků, které musí být deklarovány, aby mohly být stavební výrobky následně použity, s ohledem na jejich zamýšlené použití, do staveb v České republice.

Stačí deklarovat jen jednu vlastnost výrobku

Bohužel návrh se opírá o myšlenku CPR, kde postačuje deklarovat pouze jednu z vlastností pro uvedení výrobku na trh. Projektanti a zhotovitelé staveb by neměli mít k dispozici dostatečné informace pro návrh a výběr stavebních výrobků pro stavby v České republice.

Tvrdé postihy pro projektanty, stavbyvedoucí a technické dozory

V závěru návrhu zákona jsou navrženy drakonické pokuty za nedodržení požadavků zákona zejména pro projektanty, stavbyvedoucí a technické dozory.

Návrh zákona směšuje veřejnoprávní rovinu představovanou stanovením vlastností stavebních výrobků, které bude možné v České republice použít, určením stavebních výrobků, u nichž bude vyžadováno splnění právními předpisy stanovených vlastností, a stanovením postupů deklarujících tyto vlastnosti, ale současně na straně druhé v § 36 odst. 3 a 4 říká, že projektant nebo zhotovitel má být osobou, která určí vlastnosti stavebního výrobku nebo jeho úroveň či třídu, v případě, že zákonem a prováděcím právním předpisem tak nebylo určeno.

Vlastnosti výrobků mají stanovit soukromé osoby

Takováto povinnost ovšem není v tomto návrhu zákona přípustná, jelikož se jedná o čistě soukromoprávní ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem a závisí pouze na nich, jaké výrobky a s jakými vlastnostmi použijí. Pokud právní předpis u některých výrobků nestanoví požadavek na jejich vlastnosti, nemůže být tato povinnost přenesena na soukromoprávní subjekty. Navíc jak zhotovitel, tak i technický dozor nemá dostatek informací, pokud nebudou jednoznačně deklarovány právním předpisem.

Odlišná terminologie

Předložený návrh zákona používá odlišnou terminologii než jiné již platné právní předpisy (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu). Tedy bude nutno ve smluvních ujednáních užívat termíny dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výrobky nestavební regulované = stanovené a pro výroby stavební.