Urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury od září 2018

Dálnice D11 by urychlení výstavby opravdu potřebovala, staví se již 40 let a je dokončena teprve ze dvou třetin. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)
Dálnice D11 by urychlení výstavby opravdu potřebovala, staví se již 40 let a je dokončena teprve ze dvou třetin. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)

Od září 2018 platí novela zákona, která má přinést urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické. Na obrázku Dálnice D11, která by urychlení výstavby opravdu potřebovala, staví se již 40 let a je dokončena teprve ze dvou třetin

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 169/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon své účinnosti nabývá dnem 31. srpna 2018.

Jedním z významných problémů, které ztěžují výstavbu dopravní infrastruktury, je obstrukční jednání některých jednotlivců, které ve svém důsledku zablokuje výstavbu rozsáhlých úseků dopravní infrastruktury. Časové prodlevy způsobené nemožností zahájit stavební práce, a to zejména v důsledku přezkumu některých dílčích rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pod stavbami budovanými ve veřejném zájmu.

Novela proto přináší úpravu povolovacích procesů a postupů při získávání potřebných práv pro výstavbu zmíněné infrastruktury s cílem zefektivnit postupy správních úřadů tak, aby získání potřebných povolení pro výstavbu dopravní infrastruktury bylo jednodušší, rychlejší a zbytečně nezatěžovalo žadatele ani samotné správní úřady.

Nová právní úprava zefektivňuje proces povolovacího řízení nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, které jsou vyjmenovány v samostatné příloze, se současným zachováním adekvátní možnosti obhájit své zájmy všem dotčeným subjektům.

Zvýšení výkupních cen až na osminásobek

Nově se navrhuje možnost nabídnout vlastníkovi za zřizované, měněné či rušené právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby zákonem stanovenou výši úplaty. Minimální úplata je zvýšena na 10 000 Kč, a to jednak za účelem zvýšení motivace vlastníků zatěžovaných nemovitostí k tomuto postupu, ale současně i s ohledem na současné finanční i časové náklady, které jsou vynakládány na zpracování znaleckých posudků.

Pokud se pozemky kupují podle ceny stanovené znaleckým posudkem, pak se cena stanovuje na osminásobek znaleckého posudku u nestavebních pozemků a 1,15násobek u stavebních pozemků. Přitom se však nezohledňuje zhodnocení či znehodnocení výstavbou dopravní infrastruktury.

Institut mezitímního rozhodnutí

Dalším významným prvkem je zavedení institutu mezitímního rozhodnutí o držení pozemků, které se může dotknout vybraných staveb dopravní infrastruktury v situacích, kdy je vyvlastňovací řízení prodlužováno výhradně sporem o výši náhrady za vyvlastnění.

Toto nové opatření má zabránit nákladným průtahům ve výstavbě. Může se však týkat výhradně pozemků, které jsou určeny v rozhodnutí o povolení umístit a povolit stavbu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu uvedenou v příloze zákona. Dále v rámci zahájeného vyvlastňovacího řízení musí již být posouzena převaha veřejného zájmu nad zájmem soukromého vlastnictví. V takovém případě není nutné čekat na výsledek vyvlastňovacího řízení a stavební práce mohou být neprodleně zahájeny, bez zbytečných a nákladných průtahů. Jinými slovy pouze v těch případech, kdy je jisté, že k vyvlastnění by došlo, avšak není zde shoda na výši poskytnutí náhrady, stanoví ve veřejném zájmu pro specifický okruh nejdůležitějších dopravních staveb možnost provést stavební práce již v průběhu vyvlastňovacího řízení. Vyvlastňovanému přitom zachovává plný nárok na poskytnutí náhrady za vyvlastnění.

Povinnost vlastníka strpět měření a průzkum

Každý vlastník je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným investorem, a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím zmocněné osoby právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovité věci. Oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby jsou povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a nejméně 14 dní předem jim provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité věci písemně oznámit. Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv oprávněného investora nebo jím zmocněné osoby podle tohoto odstavce omezen v obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle zákona o oceňování majetku.

Zda tato úprava povede ke skutečnému urychlení výstavby infrastruktury ČR ukáže až praxe.

Mnozí totiž považují tuto novelu pouze za rychlou záplatu akutních problémů s výstavbou.

Systémové řešení přinese až řádný zákon o liniových stavbách, který požadují hned dvě usnesení Hospodářského výboru přijatá během práce na novele tohoto zákona.

Úvodní foto: Dálnice D11 by urychlení výstavby opravdu potřebovala, staví se již 40 let a je dokončena teprve ze dvou třetin. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)