19. setkání regionální V4 se konalo v ČR

Setkání regionální V4 se v letošním roce uskutečnilo v termínu 23.–26. srpna v klidných Františkových Lázních v jeho nejstarším hotelu Tři lilie. Zúčastnilo se ho osm delegátů z polského Krakova, šest z maďarského Miškolce, deset ze Slovenska a devět českých inženýrů. Pořadatelem byla Česká republika.

V pátek dopoledne proběhla odborná konference všech účastníků v kongresovém sále hotelu Tři lilie. Po představení všech delegátů komor a inženýrských svazů seznámili vedoucí delegací účastníky s děním v inženýrských organizacích v uplynulém roce a s novinkami ve stavební činnosti ve svých zemích. Všechny komory se snaží svými připomínkami více či méně úspěšně zasahovat do tvorby nových stavebních zákonů a předpisů.

Z odborné exkurze, návštěvy nové prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů – unikátní prohlídkové trasy, kde jsou prezentované v autentické podobě krovy pozdně středověké (1400–1549), renesanční (1550–1599), raně barokní (1600–1649), vrcholně barokní (1650–1749), pozdně barokní (1750–1799), klasicistní (1800–1899 a 1. pol. 20. století) a novodobé asanační (1950–1967).
(foto: Viktor Klein)

Hlavním tématem konference byla Voda v krajině

Ing. Geczi Agnes z Maďarska seznámila účastníky s problematikou řek, které z 90 % pramení v Karpatech v sousedních zemích. Hlavní myšlenkou přednášky byly důsledky povodní a projekty na ochranu před velkými vodami a využití řek pro obyvatelstvo.

Ing. Zbigniew Kot z Polska ozřejmil problémy 1047 km dlouhé řeky Visly protékající Krakovem. Krakov je již od první dochované písemné zprávy o povodni v roce 988 stále ohrožován povodněmi. V roce 1990 byl vypracován projekt na ochranu města před velkými vodami a postupně je realizován. Jsou budovány valy, pilíře s vápenným pojivem a mobilní hliníkové stěny.

Ing. Otakar Hrabovský z Košic informoval o malých vodních nádržích na východním Slovensku a o evropských dotacích na zřizování problematických poldrů.

Ing. Jiří Leitgeb, CSc., z Karlových Varů hovořil o problémech s rekultivací vytěžených prostor povrchových dolů. Jedná se o znovuzavedení vodního systému, který byl před těžbou narušen a voda byla odvedena. Problémem jsou dešťové vody vytékající z nezhutněných výsypek obsahující sírany, železo a jiné minerály, které mají destruktivní účinek na betonové konstrukce např. příkopové tvárnice, ale i na faunu a floru. Přednášenou problematiku doplnil Ing. Leitgeb mnoha zajímavými obrázky rekultivovaných ploch.

Ing. Petr Dospiva, Ph.D., z Ostravy přednesl zajímavosti rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici v Moravskoslezských Beskydech, v době vzniku nejvyšší sypané hráze v Československu, která byla vybudována v letech 1964–1969.

Všechny přednášky byly zajímavé a inspirativní a obohatily účastníky o nové poznatky z oblasti vodního hospodářství.

Elektronický stavební deník

Pozornost vzbudil příspěvek Ing. Svatopluka Bijoka o zavedení elektronického stavebního deníku firmy First information systems, s.r.o., který by sdílel data o stavbě se všemi účastníky stavby on-line. Byly požádány delegace z ostatních zemí V4 o jejich názor na využití elektronického stavebního deníku v praxi.

Exkurze za krovy ze 14. století

V odpoledních hodinách odvezl autobus přítomné účastníky do historického města Cheb, kde proběhla prohlídka historických krovů v městských domech ze 14. století, prohlídka starého náměstí se zachovalými kupeckými hrázděnými domy z 13.–15. století, tzv. Špalíčku a prohlídka chebského hradu, druhého nejstaršího v Čechách. Římský císař Friedrich I. Barbarossa ho začal stavět v roce 1179. K hradu se váže mnoho významných historických událostí.

Druhého dne se uskutečnila odborná exkurze do německého Waldsassenu s prohlídkou jedinečné baziliky, kláštera a knihovny. Cestou si účastníci prohlédli katolický poutní kostel Nejsvětější Trojice od Georga Dientzenhofera. Na zpáteční cestě do Františkových Lázní pak zhlédli západočeskou sopku Komorní hůrka a vodní dílo Amerika. Závěrem exkurze proběhla prohlídka Františkových Lázní.

Společné prohlášení

Setkání regionální V4 bylo zakončeno přijetím společného prohlášení z jednání 19. regionální V4 ve Františkových Lázních s podpisy vedoucích všech delegací.

Setkání delegací regionální V4 podporuje porozumění a pochopení problémů ve stavebnictví a jejich řešení v jednotlivých státech a napomáhá možnosti další profesní spolupráce.

Jubilejní 20. setkání delegací regionální V4 v termínu

22.–25. ­srpna 2019 na východním Slovensku bude zajišťovat RZ SKSI Košice.