Smí architekti provádět statické a dynamické výpočty staveb?

Ilustrace:Oldřich Horák
Ilustrace:Oldřich Horák

Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor.

O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § 18 a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) se u obou profesních komor ČKAIT a ČKA liší. Předseda ČKAIT proto požádal o výklad ředitelku odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dopis byl odeslán 29. listopadu 2016, odpověď přišla 6. března 2017.

Výklad MMR k oprávnění architektů versus inženýrů

Základní působnost architektů jako autorizovaných osob stejně jako autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků je upravena v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, označuje v § 158 a § 160 vybrané činnosti, které mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle autorizačního zákona.

Rozsah odpovědnosti projektanta (§ 22 odst. 4 stavebního zákona – fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k projektové činnosti ve výstavbě) je stanoven v § 159, např. § 159 odst. 2 stavebního zákona stanoví: Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

V souladu s ustanovením § 4 odst. 4 autorizačního zákona opravňuje autorizace se všeobecnou působností, tj. pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura, vykonávat činnosti podle § 17 písm. a) až l) autorizačního zákona a autorizace podle § 4 odst. 2 písm. a), tj. obor architektura, opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), d) až f), g) až l) autorizačního zákona. Podle ustanovení § 17 písm. b) autorizačního zákona je autorizovaný architekt oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4 autorizačního zákona), pro kterou mu byla udělena autorizace, vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských.

Co se rozumí projektovou dokumentací, stanoví § 158 odst. 2 stavebního zákona. Rozsah a obsah příslušné dokumentace podle stavebního záměru stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Závěry MMR – pokud architekt není způsobilý, musí si přizvat autorizovaného statika

Z kontextu ustanovení § 4 a § 17 autorizačního zákona jednoznačně vyplývá, že autorizovaný architekt pro obor architektura a autorizovaný architekt s autorizací se všeobecnou působností je v rámci oboru své autorizace oprávněn zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci u pozemních staveb (neboť nejsou oprávněni zpracovávat tyto dokumentace u staveb inženýrských) v celém rozsahu, tzn. všechny profesně vydělené části této dokumentace včetně statického posouzení. Přitom platí výše uvedené ustanovení o odpovědnosti projektanta (§ 159 odst. 2 stavebního zákona), z něhož vyplývá, že není-li autorizovaný architekt způsobilý statické posouzení vypracovat sám, je povinen k jeho zpracování přizvat osobu s oprávněním pro takovou činnost (např. autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb), která za statické posouzení odpovídá; tím však není dotčena odpovědnost autorizovaného architekta (projektanta) za projektovou dokumentaci stavby jako celku.

Názor ČKAIT – statika a dynamika je samostatný obor, architekti pro něj nejsou autorizováni

Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

d) provádět statické a dynamické výpočty staveb.

Přeneseno do aplikační praxe, autorizovaný inženýr je v rozsahu svého oboru oprávněn zpracovávat část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vzhledem k tomu, že zákonodárce výše zmiňované oprávnění v § 17 autorizačního zákona autorizovaným architektům (§ 4 odst. 2 a 3 zákona č. 360/1992 Sb.) nedal, jsme toho názoru, že nemají oprávnění zpracovávat část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Architekt autorizovaný v oboru architektura je podle § 17 písm. b)

autorizačního zákona oprávněn zpracovat projektovou dokumentaci staveb, a to v rozsahu své autorizace, která mu byla udělena pro obor architektura. Pokud by se vycházelo z toho, že pod slovy projektová dokumentace je nutno rozumět všechny její části podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., pak bychom přehlíželi, že statika a dynamika staveb je samostatný obor podle § 5 odst. 3 písm. g) autorizačního zákona, který může Komora udělit pouze na základě vykonané zkoušky. Architekti nenabývají ve svých studijních oborech vzdělání takového charakteru, aby jim zákonodárce toto oprávnění v oboru statika a dynamika staveb přiznal.

Slova není-li projektant způsobilý (viz § 159 odst. 2 stavebního zákona) nelze vykládat způsobem, zda to projektant umí, či neumí. Pohybujeme-li se v oblasti vybraných činností ve výstavbě (§ 158 stavebního zákona), pak je třeba nejasný právní text vykládat v souvislosti s cílem sledovaným právní úpravou, tedy aby činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje veřejné zájmy, vykonávaly pouze osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu a jsou tudíž pro takovou činnost způsobilé.

Protože součástí oprávnění autorizovaného architekta podle § 4 autorizačního zákona není specifikace autorizace v oboru statika a dynamika staveb, není podle našeho názoru autorizovaný architekt způsobilý tuto část projektové dokumentace zpracovat a je proto podle § 159 odst. 2 stavebního zákona povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor.

Stanovisko odboru stavebního řádu MMR z 6. března 2017 projednalo Představenstvo ČKAIT 20. dubna 2017. Původní dopis z 29. listopadu 2016 byl doplněn a odeslán opět na odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj.