Ediční rada v roce 2017 – pojítko Komory s odbornou veřejností

Na zasedání Ediční rady ČKAIT (dále ER) 9. května 2017 bylo projednáno vydání celkem devíti nových knižních titulů. K zajímavým bude jistě patřit Stavební kniha 2018, Stavební zákon a Vybrané předpisy stavebního práva po letos projednávaných novelách, Dřevěné lávky a mosty, Stoleté mosty – 2. díl nebo Opevnění republiky u příležitosti 100 let od založení republiky.

Ediční rada, která zasedá v počtu osm osob nejméně dvakrát ročně, rozhoduje o vydavatelských záměrech ČKAIT. Pro zlepšení informovanosti členů byla proto již v roce 2015 na http://www.ckait.cz/ zřízena v rubrice Aktivity záložka Ediční rada, ve které jsou umístěny odrážky: Poslání ER, Složení rady ER a Zápisy z ER ČKAIT. ER úzce navazuje na činnost Rady pro podporu rozvoje profese (dále jen RPRP). Po posouzení potřeby pomůcek navrhovaných k vydání v elektronické podobě Radou pro podporu rozvoje profese procházejí některé návrhy ekonomickým zhodnocením nákladů eventuálního vydání v knižní verzi v rámci publikací ČKAIT. Organizačně ediční plán včetně jednání s příslušnými vydavatelstvími jednotlivých publikací zajišťuje ve vzájemné spolupráci SVI ČKAIT a IC ČKAIT. Vytipované publikace jsou předávány členům ČKAIT zdarma nebo jsou s výraznou slevou pro AO prodejné přes kanceláře ČKAIT. Využívány jsou rovněž hojně při jednáních zástupců ČKAIT s organizacemi státní správy v souvislosti s problematikou výstavby.

Ediční činnost ČKAIT probíhá tedy podle ustálených pravidel. Zlomovým okamžikem pro zkvalitnění práce ER a její užší spolupráce s členskou základnou ČKAIT bylo postupné zakládání profesních aktivů jednotlivých oborů a specializací ČKAIT, které mohou přenášet ediční požadavky za svůj obor nebo specializaci do ER ČKAIT, navrhovat autorské kolektivy pro zpracování jednotlivých publikací a fundované oponenty pro odborné posouzení.

Plán ediční činnosti na příslušný rok (a výhled na další léta) schvaluje Představenstvo ČKAIT. Hlavním cílem ER je snaha o to, aby publikace i periodika ČKAIT přinášely členům Komory a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti ověřené a garantované informace. Autory a oponenty publikací jsou přední odborníci v dané specializaci, členové i nečlenové ČKAIT. Pro méně početné obory a specializace Komora vlastní tituly nevydává, ER a IC ČKAIT proto zařazují do nabídky pro členy ČKAIT z těchto oborů a specializací i převzaté tituly jiných vydavatelů zabývajících se problematikou výstavby.