Registrace hostujících osob je opět spojena s konkrétní stavbou

Nová směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené a hostující platí od 2. května 2017. ČKAIT se rozhodla, stejně jako řada dalších evropských uznávacích orgánů, upřesnit pomocí vlastní směrnice velmi obecný výklad týkající se uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující.

Uznávání odborné kvalifikace osob pro výkon regulovaných činností v jiném než domovském státě upravila Evropská unie a následně členské státy sice rozsáhlými normami (poslední aktualizace skončila v roce 2015), které jsou však vzhledem k mimořádnému počtu profesí natolik obecné, že uznávacím orgánům nezbylo než pro svá konkrétní povolání stanovit vlastní podzákonná pravidla. ČKAIT ve Směrnici pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující (dále jen směrnice), při respektování platných relevantních zákonů definuje proces uznávání pro projektovou činnost ve výstavbě a pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (stavební zákon).

ČKAIT zavedla povinnost uchazečů prokázat znalost českého nebo slovenského jazyka

Podstatným imperativem pro uchazeče o statut osoby hostující byla od samého počátku ve směrnici zakotvená povinnost uvádět název díla (stavby, projektu), pro které bude v Komoře registrován. Ta se stala v loňském roce předmětem řady protestů od jednotlivců i firem, vstupujících do veřejných soutěží, kde argumentem byly poukazy na absenci takové povinnosti v zastřešujících normách. Obsah pojmů dočasná a příležitostná činnost, v těchto normách indikujících statut hostujících osob, nebyl nikde vysvětlen, a to ani po našich dotazech na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jejich prostřednictvím ani u Evropské komise. I když jsme byli vnitřně přesvědčeni o správnosti stanovit si tedy vlastní definici obou pojmů, po mnoha atacích hrozících soudy jsme tuto povinnost ze směrnice vyřadili. V aktualizaci v závěru roku 2016 jsme však současně do směrnice zavedli povinnost uchazečů prokázat znalost českého nebo slovenského jazyka.

Problém anonymity pohybu hostujících osob trvá

I když nově zavedený jazykový požadavek, oprávněný pro pohyb hostujících, ale i usazených osob na českém stavebním trhu začal působit jako nezbytný filtr, problémem zůstalo zrušení adresné registrace hostujících osob. Anonymita jejich pohybu v České republice, ztráta kontroly a možného postihu a zřetelné znaky diskriminace vůči českým autorizovaným osobám daly podnět k urychlenému řešení. Vedení Komory rozhodlo, a to i na základě diskuse probíhající v členské základně, oslovit renomované právníky a požádat je o pomoc. Získali jsme od nich argumenty vedoucí k posílení pozice ČKAIT jako orgánu s delegací státu uznávat odbornou kvalifikaci a mj. zpřesnit výklad dosud nedefinovaných pojmů dočasná a příležitostná činnost. Tyto argumenty současně s dalšími cennými radami vedly k významné úpravě textu směrnice.

Platnost registrace jen jeden rok

Kromě zásadního návratu k povinnosti v oznámení o výkonu vybraných činností na území ČR (osoby hostující) uvádět název a specifikaci díla (projektu, stavby) se zavádí nebo upravuje řada ustanovení, zejména těchto.

  • Osoby hostující – zápis do seznamu registrovaných osob má platnost dvanáct měsíců, prodloužení je možné jen v odůvodněných případech.
  • Osoby hostující – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti na území ČR, pokud je předmětná činnost prováděna v pracovněprávním poměru, může být nahrazeno potvrzením zaměstnavatele o jeho pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele platnou pro území ČR.
  • Osoby usazené – po dobu účinnosti rozhodnutí Komory o skupinovém pojištění proti škodám souvisejícím s odbornou činností jejích členů nemusí předkládat doklad o osobním pojištění odpovědnosti.
  • Test jako součást rozdílové zkoušky je uznán, pokud uchazeč dosáhl alespoň 70% úspěšnosti.

Nová směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené a hostující platí od 2. května 2017

Směrnici v nové podobě schválilo Představenstvo ČKAIT 20. ­dubna 2017 s účinností dnem zveřejnění na webových stránkách ČKAIT, tj. od 2. května 2017.

Celá směrnice je ke stažení na stránkách http://www.ckait.cz/Smernice-1.