Čtvrté zasedání Představenstva ČKAIT

Výjezdní zasedání nově zvoleného Představenstva ČKAIT se konalo v Brně 2. a 3. června 2017 a zaměřilo se na hospodaření Komory. Připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace na úpravu pražského sídla ČKAIT. Zvolilo také nové redakční rady časopisů Zprávy a informace ČKAIT a Energeticky soběstačné budovy.

Schválení hospodářského výsledku ČKAIT za rok 2016

Na jednání byl předložen návrh daňového přiznání ČKAIT za rok 2016 k projednání a schválení. Do konce června 2017 bude daňové přiznání podáno na Finanční úřad v Praze. Oblasti hospodařily v rámci stanoveného limitu předepsaných výdajů a žádná nepřekročila částky stanovené rozpočtem.Představenstvo schválilo výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2016 a předložené daňové přiznání. Představenstvo rozhodlo převést dosažený čistý zisk na účet nerozděleného zisku. Ekonomická komise ČKAIT ve spolupráci s daňovým poradcem a ekonomickým mandatářem připraví návrh, jak je možné s dosahovanými zisky nakládat.

Průběžné hospodaření ČKAIT v roce 2017

Ing. Motyčka předložil všem účastníkům jednání přehled průběžného hospodaření ČKAIT k 30. dubnu 2017 a porovnání se schváleným rozpočtem ČKAIT na rok 2017. Dosavadní výsledky hospodaření odpovídají sledování podle rozpočtu.

Příprava rozpočtu ČKAIT na rok 2018

Bylo zahájeno zpracování návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2018. Příjmová část předpokládá pravidelný mírný nárůst, související s přibývající členskou základnou. Můžeme díky tomu bez navyšování poplatků členů krýt výdaje například v roce 2018 na valorizaci mezd zaměstnanců ČKAIT o 3 % (zvýšení nákladů cca o 522 000 Kč). K dnešnímu dni jsou připraveny i návrhy výdajů středisek kanceláře ČKAIT v roce 2018.

Kapitola rozpočtu, týkající se výdajů oblastí, zůstane na rok 2018 pravděpodobně ve stejné výši jako v roce 2017 v části týkající se odborných činností a v části na režii dojde k valorizaci mezd zaměstnanců.Představenstvo doplnilo výdaje v kapitolách a položkách týkajících se odborných činností, práce Dozorčí rady ČKAIT, Autorizační rady ČKAIT a Stavovského soudu ČKAIT.

Schválení hospodářského výsledku IC ČKAIT za rok 2016

V porovnání s hospodařením roku 2015 došlo k výrazné změně v celkovém obratu vlivem převedení hospodaření týkajícího se časopisu Stavebnictví pod INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Představenstvo ČKAIT projednalo a schválilo v roli valné hromady výsledky hospodaření INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. za rok 2016. Dále Představenstvo ČKAIT rozhodlo nerozdělovat dosažený zisk a převést jej na účet nerozděleného zisku.

Časopisy ČKAIT

Byla podána informace o vydávání časopisů: Z+i ČKAIT (předseda redakční rady: Ing. Radim Loukota, šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová); časopis Stavebnictví (předseda redakční rady: Ing. Michael Trnka, CSc., šéfredaktorka: Ing. Hana Dušková); ESB (šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová).

ESB vychází čistě elektronicky, je ve ztrátě. Byla schválena nová redakční rada ESB ve složení: Materna, Kabele, Vaverka, Šubrt, Báčová, Smola.

Zprávy a informace ČKAIT vydáváme pětkrát za rok, vycházejí v nové elektronické podobě na doméně zpravy.ckait.cz. Bylo schváleno nové složení redakční rady. Představenstvo souhlasí s počtem do čtyřiceti stran a vydáním pětkrát ročně.

Redakční rada časopisu Inženýrská komora schválila návrh staveb a jedná s potenciálními autory (Ještěd, pražské metro, Vltavská kaskáda, JE Temelín, Nuselský most, Baťův Zlín, Žďákovský most, Vítkovické železárny).

Chystá se hlasování veřejnosti o nejpopulárnějších deseti stavbách pro publikaci Nejúspěšnější stavby 100 let Československa.

Ceny za projekty

Uskutečnilo se jednání s Ing. Zárubou, zaměstnancem pardubického krajského stavebního úřadu. Vyvinul systém pro zhodnocení ceny projektových prací. Doplnil globální ceny i metodiku SFDI (více informací na str. 21).

Investice Sokolská 15

Představenstvo zahájilo činnost k výběru zhotovitele dokumentace na stavební úpravy budovy v Sokolské 15, Praha.

Společné stanovisko MMR a ČKAIT

Již podruhé je potvrzeno MMR, kdo je projektant a kdo je hlavní projektant. Máme potvrzeno, že autorizovaný technik má oprávnění vypracovat dokumentaci/projektovou dokumentaci vymezenou v přílohách č. 1–6 vyhlášky o dokumentaci staveb, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat pouze příslušné části podle jeho oprávnění v oboru autorizace, respektive specializace. Společné stanovisko je zveřejněno na straně 7.

Schválení složení komisí ČKAIT

Pojišťovací komise připraví pro zářijové jednání návrh seznamu pojišťovacích makléřů, kteří budou osloveni při vypsání výběrového řízení na pojišťovacího makléře pro rok 2018. Vedoucí komisí zaslali nové složení a představenstvo schválilo doplnění komisí.

Různé

Ing. Zídek hovořil o výsledcích celostátního finále soutěže studentů středních průmyslových škol a středních odborných škol stavebních. Členové vítězného družstva budou přijati na FSv ČVUT bez přijímací zkoušky. Regionálního, respektive krajského kola se musí účastnit alespoň tři různé školy. Do finále soutěže roku 2018 mohou přihlásit potenciální vítěze svých regionálních, případně krajských soutěží roku 2018 výhradně jejich organizátoři, a to nejpozději do 30. ­listopadu 2017.

Ing. Drahorád informoval o diskusi na aktivu statiků o překrývání oborů. Předložil návrh na úpravu přesahů autorizovaných oborů zejména ve vazbě na navrhování nosných konstrukcí, tj. jedná se především o přesahy jednotlivých oborů do oboru statika a dynamika staveb.

Ing. Najdekr přítomným sdělil, že tento problém bude projednávat autorizační rada na dalším jednání. Představenstvo doporučuje ponechat současný stav a informaci přenést do vzdělávání v jednotlivých oborech.

Ing. Najdekr dále informoval o rozpracovaném konceptu možnosti kontroly projektové dokumentace ze strany investorů. Doporučuje připomínkovat technické normy. Zejména je problém s evropskými normami, které se přejímají bez překladu. Předseda pověřuje aktivy k větší aktivitě v připomínkování norem ve spolupráci s technickou komisí.

Ing. Zdařilová referovala o činnosti komise Stavby roku. Počet přihlášených staveb byl počátkem června nízký, vyhlašovatel oslovil kraje k získání dalších staveb. Nominační večer je 7. září, slavnostní vyhlášení soutěže bude v Betlémské kapli 5. října.

Ing. Hladík představil katalog PRESTA 2014–2016. Více informací na str. 34–35.

Ing. Mráz informoval o koncepci vysokorychlostního spojení, kterou za ČKAIT připomínkoval. Referoval také o vyhlášení soutěže Česká dopravní stavba roku (viz str. 40). Dále informoval o dalším jednání ekonomické komise, bude se konat 16. srpna v Praze za účasti místopředsedů.

Ing. Křeček popsal jednání s ředitelem odboru strategie Ministerstva dopravy Ing. Sosnou. Informoval o jednání na Ministerstvu kultury, jednání se týkalo standardů a následně studie proveditelnosti. Informoval o setkání V4 v Zaječí 6. až 7. října. Delegace – Křeček, Materna, Pater, Mráz.

Ing. Špalek sdělil informace o soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Komise ZZVZ připravuje metodiku o zadávání zakázek. Více na straně 10. Ing. Špalek bude zastupovat Komoru na MMR ČR.

Ing. Pater hovořil o jednání ediční rady a Rady pro podporu rozvoje profese, je připraven nový ediční plán.

Ing. Špačková informovala o účasti na valné hromadě Profesní komory požární ochrany a dále o malém aktivu pozemní stavby s účastí odborníků na BIM. ČKAIT má zájem na dalším posílení spolupráce s Odbornou radou pro BIM (CzBIM) formou přidruženého členství. K tomu pověřuje aktiv pozemní stavby k delegování zástupců ČKAIT do jednotlivých pracovních skupin CzBIM a k pravidelnému podávání informací o vývoji v této oblasti Představenstvu ČKAIT.

Prof. Kabele podrobně informoval o povinnosti navrhovat a provádět budovy s plochou nad 350 m2 ve standardu téměř nulové spotřeby energie. Zmínil článek Ing. Petlacha o BIM v časopisu Stavebnictví. Informoval o návštěvě větrného tunelu centra ÚTAM AV ČR, v.v.i.

Ing. Vaverka referoval o návštěvě MŽP, jednání o dotačních titulech.

Ing. Mandík informoval o vyhlášení Stavby roku Ústeckého kraje. Dále podal informace o podpoře aktivu dopravní stavby vysokorychlostních tratí. Představenstvo schválilo jeho žádosti o záštitu nad akcemi Křižovatky architektury, FOR ARCH 2017 a souběžné veletrhy, DŘEVOSTAVBY 2018 a STŘECHY PRAHA, ŘEMESLO PRAHA, SOLAR PRAHA, PURPO PRAHA. Předseda poděkoval za uspořádání odborné náplně při plavbě po Labi z Ústí nad Labem do Drážďan.

Ing. Pejchal referoval o pojištění a škodních událostech ze zprávy, kterou připravil pojišťovací makléř.

Ing. Hnízdil informoval o delegaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Bosny a Hercegoviny se žádostí návštěvy ČKAIT.

Následující zasedání se budou konat 14. září 2017 a 23. listopadu 2017.