Pravidla pro používání autorizačního razítka

Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen pravidla).

Článek 1

1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem[1], které zajišťuje Komora.

2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem[2] (SZ) a činnosti podle § 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.

3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem podle odstavců 1 a 2, je uveden v článku 3 těchto pravidel.

4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Článek 2

1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.

2. Použití autorizačního razítka v rozporu s těmito pravidly může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

Článek 3

1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména:

a) územně plánovací dokumentaci;

b) územní studii;

c) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí;

d) projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona[2];

e) potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 157 SZ (stavbyvedoucí);

f) písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných svépomocí, že povede provádění stavby podle § 160 odst. 4 SZ;

g) dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi.

2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autori­začním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a–d (např. jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).

3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby.

Článek 4

1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem musí být jednoznačně identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání apod.) a uvedené v deníku autorizované osoby.

2. Dokumenty označené autorizovanou osobou jsou podle § 13 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon) pro úřední účely veřejnými listinami.

3. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem[3] v deníku autorizované osoby, tiskopisu vydaném Komorou (dále jen deník).

4. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:

a) pořadové číslo záznamu;

b) datum záznamu;

c) název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem;

d) jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si příslušný dokument vyžádal;

e) počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem v případě podle odstavce 5.

5. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem:

a) pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;

b) každý samostatný dokument;

c) u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.

Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uvedením počtu označených příloh.

  • Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem příslušnou část každá autorizovaná osoba.
  • Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem odpovědná autorizovaná osoba.

Článek 5

Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.

Článek 6

Dnem schválení těchto pravidel se ruší účinnost pravidel z 11. ­dubna 2013. Článek 1. odst. 1 byl doplněn rozhodnutím představenstva R1603-5 27. května 2016.

Vysvětlivky:

[1] Paragraf 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[3] Paragraf 13 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.