Odstraňuje se nadbytečná administrativní zátěž pro zahraniční dodavatele

Po obdržení výše uvedeného stanoviska ČKAIT požádala o změnu společného stanoviska MMR a ÚOHS níže uvedeným textem.

Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) dochází v § 77 v souladu s unijními právními předpisy, zejména s tzv. zadávacími směrnicemi, k odstranění nadbytečné administrativní zátěže pro zahraniční dodavatele tak, aby jejich účast v zadávacích řízeních zadávaných v jiných členských státech nebyla bezdůvodně omezována.

Ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ umožňuje zahraničním dodavatelům nepředložit doklady požadované zadavatelem v případě, že právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Toto má zamezit situaci, kdy by dodavatel z jiného členského státu musel absolvovat celý proces vedoucí k získání tuzemského oprávnění k předmětné činnosti bez jistoty, že bude v zadávacím řízení úspěšný.

Z tohoto pohledu by se mohl jako správný jevit takový výklad ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ, který zadavatelům nepovoluje požadovat předložení např. autorizací ČKAIT již v okamžiku podání nabídky.

Zahraniční uchazeč o zakázku musí prokázat odbornou způsobilost

V této souvislosti je však nutno upozornit na to, že podle ustanovení § 77 odst. 2 ZZVZ platí, že: Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Ustanovení § 77 odst. 3 (ve spojení s ustanovením § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ) je tedy nutné vykládat vždy i s ohledem na konkrétní předmět zadávané veřejné zakázky a zejména pak s ohledem na jiné právní předpisy, které takový předmět veřejné zakázky regulují.

Zadavatel musí pro vybrané činnosti ve výstavbě požadovat předložení autorizace

Pokud například zadavatel zadává veřejnou zakázku, jejímž předmětem je výkon vybrané činnosti ve výstavbě, kdy jiný právní předpis (v daném případě zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyžaduje pro výkon dané činnosti předepsanou autorizaci, je zadavatel povinen v rámci stanovení profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ (a zároveň i technické kvalifikace) požadovat v tomto smyslu po účastníkovi zadávacího řízení předložení dotčené autorizace, neboť mu takovýto postup ukládá jiný právní předpis (tj. v daném případě stavební zákon).

Zadavatel není oprávněn požadovat členství v profesní organizaci, pokud není vyžadováno v zemi zahraničního uchazeče o zakázku

Ve výše uvedených případech tak nelze § 77 odst. 3 ZZVZ vykládat tak, že zahraniční dodavatelé mohou plnit předmět takové veřejné zakázky bez příslušného povolení, ani tak, že zadavatel není oprávněn po těchto dodavatelích předložení daných oprávnění, resp. autorizací požadovat. Při opačném výkladu by totiž mohl zadavatel dospět v rámci zadávacího řízení k výběru dodavatele, který by následně nebyl oprávněn plnit předmět dotčené veřejné zakázky podle jiných právních předpisů (viz např. stavební zákon) a zadavatel by se tak dostal do rozporu s povinností uloženou jiným právním předpisem. V souladu s § 77 odst. 3 ZZVZ však zadavatel například není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, pokud členství v takové komoře či organizaci není vyžadováno podle právních předpisů země, kde má tento zahraniční dodavatel sídlo.

Zadávací podmínky nesmí být vůči zahraničním dodavatelům diskriminační

Pro účely zadávání takovýchto veřejných zakázek je nutné, aby zadavatel podmínky způsobilosti a kvalifikace nastavil takovým způsobem, aby tyto nebyly vůči zahraničním dodavatelům diskriminační. V takovém případě lze doporučit, aby zadavatel stanovil pro zahraniční dodavatele požadavek na předložení osvědčení hostující/usazené osoby, kterým prokazuje tento dodavatel odbornou způsobilost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ jako osoby usazené či jako osoby hostující (viz Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující) již v okamžiku podání nabídky.

Pokud zvítězí ve výběrovém řízení nabídka zahraničního dodavatele, musí být doložena veškerá oprávnění k plnění předmětu veřejné zakázky

V takovém případě musí být nicméně tento požadavek vyvážen nastavením adekvátně dlouhé lhůty pro podání nabídek, aby měl zahraniční dodavatel možnost si osvědčení opatřit a aby tak tento požadavek nebyl pro zahraniční dodavatele diskriminační. Zadavatel by alternativně mohl též stanovit např. požadavek na předložení úplné žádosti o registraci dotčeného dodavatele, resp. osoby, jejímž prostřednictvím zajišťuje tento dodavatel odbornou způsobilost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c)

ZZVZ, jako osoby usazené či oznámení o výkonu vybrané činnosti jako osoby hostující. V případě, že by nabídka daného zahraničního dodavatele byla vybrána jako nabídka nejvhodnější, měla by být vybranému dodavateli stanovena povinnost předložit veškerá oprávnění (osvědčení hostující/usazené osoby) potřebná k plnění předmětu veřejné zakázky v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatelem.