Zpráva Stavovského soudu ČKAIT

V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily celkem 27 návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25× bylo uloženo disciplinární opatření, 1× bylo řízení odročeno a 1× zastaveno. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby.

Stavovský soud jednal a rozhodoval i nadále v souladu s § 10 Organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím žalobních návrhů Dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. a Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťuje Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda se pravidelně účastnili zasedání představenstva a dozorčí rady.

Pro porušení povinnosti uhradit v předepsané výši k 31. březnu kalendářního roku členský příspěvek bylo řešeno 138 provinění (v předchozím roce 142), z toho 45× bylo uloženo disciplinární opatření. Provinění pro porušení povinnosti uhradit členský příspěvek řeší v rámci Komory výhradně disciplinární senát v Praze. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby. Jedná se o stavby menšího rozsahu, stěžovateli jsou zejména soukromé osoby, ale i stavební úřady, společenství vlastníků apod.

Zcela zásadním problémem zůstávají bezesmluvní vztahy partnerů výstavby, odstoupení od smlouvy o dílo bez písemného protokolu a podrobného popisu rozestavěnosti ke konkrétnímu datu. U rekonstrukcí (zejména v panelových domech) je typickým pochybením naprostá absence stavebně technického průzkumu a dokumentace skutečného stavu.

Pozoruhodná je také častá právní nevědomost autorizovaných osob, kdy se projektant, stavbyvedoucí či stavební dozor snaží vyhovět klientovi za každou cenu, tedy i v rozporu s platnou legislativou nebo pravomocným stavebním povolením. Neobstojí potom námitka: „to si výslovně přál investor“. Je také třeba mít stále na paměti, že autorizovaná osoba odpovídá nejen za správnost výkonu vybraných činností, ale i ostatních odborných činností v daném oboru.