V Pardubicích byla tématem odpovědnost autorizovaných osob

Valná hromada oblasti Pardubice se tradičně konala v Domě techniky Pardubice. (foto: oblast ČKAIT Pardubice)
Valná hromada oblasti Pardubice se tradičně konala v Domě techniky Pardubice. (foto: oblast ČKAIT Pardubice)

Valná hromada oblasti Pardubice se uskutečnila ve čtvrtek 17. ledna 2019 v Domě techniky Pardubice. Z 1033 členů se valné hromady zúčastnilo 104, což je 10,06 %.

Z vystoupení hostů

Ing. Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje, nás provedl investičním plánem kraje na rok 2019. Vyzdvihl stavby pro kulturu, zdravotnictví, ale zejména stavby dopravní, např. přivaděče k dálnici D35. Dále upozornil na problémy kraje v roli stavebníka – nedodržování termínů ze strany autorizovaných osob, opakované chyby v projektové dokumentaci a nerespektování zadání. Zmínil též růst cen ve stavebnictví, zejména realizačních.

Poslanec Ing. Martin Kolovratník přímo reagoval na vystoupení předsedy Ing. Pavla Křečka ohledně rekodifikace stavebního práva. Uvedl svůj pohled ohledně rychlosti versus kvality přípravy této zcela nové právní úpravy. Dále vysvětlil postup při novelizacích zákona č. 416/2009 Sb. Na závěr nás pozval na železniční konferenci.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan DF JP Univerzity Pardubice, ocenil spolupráci dopravní fakulty a naší oblastní kanceláře při státních závěrečných zkouškách. 

Diskuse

Statika – v diskusi vystoupil statik Ing. Pavel Čížek, který poukázal na špatnou úroveň zpracování statických částí projektových dokumentací, nad níž chybí dlouhodobě kontrola. Kladně hodnotil konferenci statiků, kterou pořádala ČKAIT v loňském roce v Plzni. Tato konference se bude konat i v letošním roce a opět bude sloužit k výměně poznatků mezi statiky.

Odpovědnost – dále v diskusi vystoupil emeritní přednosta oblastní kanceláře Ing. Vlastimil Moucha. Shrnul sedm bodů pro zlepšení práce autorizovaných osob a navrhl provést v rámci ČKAIT podrobné zmapování případu zřícení střechy tělocvičny v České Třebové. Dále je třeba oživit v rámci ČKAIT systém řízení jakosti v projektové i realizační sféře a uspořádat v rámci ČKAIT seminář na téma Odpovědnost autorizovaných osob za škody způsobené její činností. 

Ing. Jaroslav Moučka vystoupil s tématem odpovědnosti projektanta za špatně zpracovanou a neopravenou projektovou dokumentaci, špatnou prací stavebního úřadu a celkovou právní jistotou/nejistotou. Právo budiž zdrávo…

Zpráva o činnosti oblasti

V roce 2018 naše oblast uspořádala deset odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 551 osob. Témata byla např. osvětlení a stínění, studny, vodní a kanalizační přípojky, okna, komíny, kouřovody, GDPF, ocelové konstrukce atd. Uspořádány byly také tři webináře (zákon o zadávání veřejných zakázek, vady a poruchy staveb, betonové mosty). Oblastní kancelář se také podílela na pořádání Dopravní konference Pardubice 2018, jíž se zúčastnilo více než 200 návštěvníků. Také jsme prezentovali naši oblastní kancelář na Silničním veletrhu 2018, jehož se zúčastnilo asi 600 návštěvníků.

Předběžné výsledky hospodaření oblasti ukázaly, že za rok 2018 dodržíme přidělené finanční limity.

Plán odborných akcí na 1. pololetí 2019 

  • Obsah PBŘ staveb z pohledu Metodického návodu pro navrhování a posuzování PBŘ staveb, ke kterým se oddělení prevence HZS vyjadřuje; 
  • Proces přípravy a realizace silničních liniových staveb v ČR; 
  • BOZP na staveništi – koordinátor, plán, oznámení; 
  • Vybrané stavební výrobky; 
  • Vybrané stavební výrobky 2;
  • Exkurze proběhne do rekonstruované budovy MmPce v Pardubicích.

V letošním roce uspořádáme spolu s Pardubickým krajem a SPS v ČR již devátý ročník soutěže Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. V rámci vyhlášení výsledků 18. září 2019 proběhne v domě U Jonáše vernisáž výstavy vybraných staveb z této soutěže, neboť tomu bude již 15 let od konání prvního ročníku v roce 2004.