Kurzy informačního modelování staveb (BIM)

Nově připravované kurzy BIM mají přispět k realizaci vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v České republice.
Aktuálně je v přípravě celkem pět výukových kurzů. Jedná se nejprve o obecný úvodní kurz o celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin, který posluchače do detailní podrobnosti provede základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací. Na tento úvodní kurz budou navazovat čtyři kurzy o předpokládaném rozsahu 20 výukových hodin, které se budou zaměřovat na projektanty, zhotovitele, provozovatele a v neposlední řadě také na projektové manažery a zadavatele.

Podle harmonogramu koncepce lze očekávat uložení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce od roku 2022. Jedna z kapitol Koncepce se zabývá podporou vzdělávání. V této oblasti na nastupující trend BIM již dlouho reagují zejména vysoké školy a střední průmyslové školy postupnou integrací nástrojů BIM do praktické výuky a metodiky BIM do teoretických vyučovacích předmětů. Do praxe tak dnes přicházejí absolventi, kteří mají v oblasti BIM každým rokem stále kvalitnější vzdělání. 

Stejně důležitou oblastí je vzdělávání dospělých. V případě vybraných činností ve výstavbě (autorizovaných architektů, inženýrů a techniků) ukládá celoživotní vzdělávání jako povinnost autorizační zákon. Programy celoživotního vzdělávání (CŽV) mají vytvořeny a uplatňují je obě Komory (ČKAIT a ČKA). Co se rozsahu týče, zahrnují především jednodenní a půldenní semináře, případně dvou až třídenní konference. Na tomto principu proběhly v posledních letech semináře věnované BIM v oblastních kancelářích ČKAIT. Téma digitalizace rezonuje v odborných diskusích a na konferencích, které mu dávají prostor. Lze mezi ně zařadit například Technologické fórum, organizované při příležitosti veletrhu FOR ARCH, Fórum českého stavebnictví, pravidelnou popularizační konferenci BIM Day a další setkání, organizovaná Českou komorou pro lehké obvodové pláště, Českou radou pro šetrné budovy, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, spolkem Odborná rada pro BIM (CzBIM) a dalšími organizacemi. V nabídce však zatím zcela chyběl dlouhodobější systém vzdělávání dospělých na toto téma.

Tuto skutečnost se rozhodli změnit děkani stavebních fakult Českého vysokého učení technického v Praze (FSv ČVUT), Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT) a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (FAST VŠB – TUO). Na základě společného jednání v roce 2018 rozhodli o podpoře aktivit směřujících k přípravě platformy nezávislých, komplexních a podrobných kurzů CŽV, které by měly současné praxi poskytnout možnost si vzdělání v této oblasti doplnit. Ve spolupráci se ČKAIT a zmíněnou agenturou ČAS tak vzniká jedinečný projekt přípravy těchto kurzů.

Obsah kurzů celoživotního vzdělávání

Obsahy kurzů jsou společným dílem zúčastněných organizací a externích expertů tak, aby byla výuka na dostatečné odborné úrovni a zároveň, aby reflektovala současnou praxi v ČR. Ve své komplexnosti cílí na odborníky v různých profesích ve stavebnictví. Vzhledem k současné úrovni projektové a stavební praxe se zaměřují zejména na ty pracovníky, kteří budou v příslušném podniku nebo projektu pověřeni nebo účastni procesu zavádění BIM, nebo přípravou podniku na zavedení BIM na úrovni ČR. Ambicí kurzů je nezůstat při výuce problematiky na obecné úrovni, ale věnovat se tématu do dostatečné hloubky tak, aby získané znalosti účastníkům opravdu pomohly v jejich budoucí práci. Z důvodů zajištění objektivity předávaných informací také budou kurzy maximálně nezávislé na konkrétních nástrojích pro BIM. Výuka tak nebude zaměřena na praktické zvládnutí softwarových nástrojů, protože v tomto ohledu již na trhu existuje dostatek kvalitních produktů konzultačních společností a softwarových dodavatelů.

Aktuální stav přípravy kurzů

Aktuálně je v přípravě celkem pět výukových kurzů. Jedná se nejprve o obecný úvodní kurz o celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin, který posluchače do detailní podrobnosti provede základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací. Na tento úvodní kurz budou navazovat čtyři kurzy o předpokládaném rozsahu 20 výukových hodin, které se budou zaměřovat na projektanty, zhotovitele, provozovatele a v neposlední řadě také na projektové manažery a zadavatele. Účast na navazujícím kurzu bude podmíněna účastí na kurzu úvodním. U každého bloku kurzu je předpokládána akreditace v rámci Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace o připravovaných kurzech lze získat na www.czvbim.cz nebo na e-mailu kurzy@czvbim.cz.

Kolektiv autorů

Ing. Petr Matějka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ing. Josef Žák, Ph.D., Skanska a.s., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D., ČVUT v Praze, Rektorát ČVUT
Ing. Josef Remeš, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Ing. Václav Venkrbec, VUT v Brně, Fakulta stavební
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., VŠB – TUO, Fakulta stavební
Ing. Eva Wernerová, Ph.D., VŠB – TUO, Fakulta stavební
Ing. Michal Faltejsek, VŠB – TUO, Fakulta stavební
Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci (ČAS), Odbor koncepce BIM