Olomouc apelovala na dodržování odborné úrovně projektů

Pohled na účastníky valné hromady v Laudonově sálu Korunní pevnůstky v Olomouci (foto: Ing. Zdeněk Rozsypal)
Pohled na účastníky valné hromady v Laudonově sálu Korunní pevnůstky v Olomouci (foto: Ing. Zdeněk Rozsypal)

V úterý 22. ledna 2019 se uskutečnila v Pevnosti poznání Univerzity Palackého Olomouc valná hromada oblasti Olomouc, které se zúčastnilo 122 autorizovaných osob z 1524 členů, tj. 8 %.

Pozvání přijali čestní hosté ze stavebního úřadu, odboru investic, Hospodářské komory, ČSSI, ČKA a GrECo a dále představitelé orgánů ČKAIT – Ing. Pavel Křeček; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Dominika Hejduková. 

Ze zprávy o činnosti

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Michal Majer ujal řízení valné hromady. Ve zprávě předsedy oblasti se pak hovořilo nejen o plnění základních úkolů z minulé valné hromady, ale i o potřebě zapojení nových členů do práce Komory a řešení problémů provázejících činnost autorizovaných osob. Z těch hlavních dat a informací si dovolím připomenout, že v roce 2018 bylo v naší oblasti přijato 46 žádostí o autorizaci a neúspěšnost žadatelů o autorizaci v naší oblasti za rok 2018 klesla z 25 % (rok 2017) na 20 %. 

Neotřelou formou doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., shrnul nejenom závěry z kontroly oblastní kanceláře a aktivity Dozorčí rady Komory, ale poukázal i na problémy s kontrolou deníků a nedisciplinovaností některých našich kolegů.

Celoživotní vzdělávání

V uplynulém roce se nám podařilo zaujmout více našich členů nejen nákupem 65 odborných publikací, ale zejména jejich aktivní účastí na přednáškách a exkurzích. Odborných akcí bylo oblastní kanceláří zorganizováno celkem 14 + 4 AZ PROMO, kterých se zúčastnilo celkem 1005 členů. Odborných přednášek bylo deset a odborné exkurze byly čtyři. Tématy přednášek byly finance a daně, chyby v projektové dokumentaci a škody, změny v normách a předpisech, novela stavebního zákona, atomový zákon, GDPR, SW a technická podpora pro HDV firmy Wavin, zásady výstavby pasivního a nízkoenergetického domu, a nakonec vzduchotechnika se zaměřením na RD.

V průběhu roku jsme zorganizovali čtyři exkurze: FN Olomouc II. interní klinika a geriatrie v pasívním standardu; Výstavba D1 Přerov – Lipník nad Bečvou; Pustevny – obnova Libušína a novostavba horní stanice lanové dráhy; Krásy jižní Číny. V závěru příspěvku předsedy oblasti pak zazněla nejenom informace o novém běhu CŽV, mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách našeho členství nebo spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, ale i apel na dodržování odborné úrovně projektů, řízení staveb či jejich kontrol. 

Informace o BIM, pojištění i stavebním zákoně

Řadu zajímavých informací pak účastníci valné hromady slyšeli z úst pana předsedy Ing. Pavla Křečka. Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, doplňoval proslov ještě o věci týkající se vztahu Komory k zahraničním organizacím a přípravě BIM. Při následných volbách pak bylo zvoleno deset zástupců na Shromáždění delegátů 2019 a tři náhradníci.

Další zajímavé informace o činnosti Komory poskytl účastníkům Ing. Radek Hnízdil z Kanceláře ČKAIT a o fungování pojištění pak krátce promluvili Ing. Bartoníčková a Mgr. Doležel. Ve vystoupení Ing. Drešra se členové dozvěděli, co vše krajské město připravuje a Ing. Blaťák si povzdechl nad negativními zkušenostmi s aplikací novely stavebního zákona.

Plánované aktivity se mohou zájemci dozvědět z komorového webu nebo pozvánek, které rozesíláme, ale je i na nich, co doporučí zajímavého pro druhé pololetí 2019.

Závěrem pak ještě zaznělo poděkování nejen hostům a účastníkům této akce, ale i členům výboru oblasti a všem, kteří se na její přípravě podíleli.