Autorizační rada má zájem o nové komisaře

Autorizační rada ČKAIT v roce 2018 zasedala desetkrát. Pracovala ve složení 12 členů včetně předsedy a místopředsedy.

Ve vlastním pracovním systému Autorizační rady ČKAIT (dále jen AR) nadále zůstává zachován systém garantů pro jednotlivé obory, který se plně osvědčil v minulosti, a nebyl tudíž důvod ke změně tohoto organizačního modelu. 

Pětina uchazečů nesloží autorizační zkoušky

V roce 2018 bylo odzkoušeno 1183 uchazečů, 929 uspělo, 254 neuspělo, neúspěšnost je 21,5 %. Z toho v Praze 709 odzkoušených, 570 úspěšných, 139 neúspěšných, neúspěšnost 19,6 %. V Brně 474 odzkoušených, 359 úspěšných, 115 neúspěšných, neúspěšnost 24,3 %. 254 žadatelů o autorizaci muselo před vlastní zkouškou skládat tzv. rozdílovou zkoušku, protože neměli požadované vzdělání. V porovnání s rokem 2017 bylo odzkoušeno o 50 uchazečů méně. Stále je velký zájem o obor dopravní stavby. Autorizační rada posuzovala jeden záznam v rejstříku trestů, projednala 24 výjimek ze vzdělání, 21× byla výjimka udělena, 3× ne. Nebyla podána žádná žádost o výjimku z občanství.

V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti výroku zkušební komise o výsledku zkoušky. V loňském roce nebyla k soudu podána žádná stížnost na autorizační proces. 

Noví zkušební komisaři a činnost střediska autorizací

V roce 2018 jmenovala Autorizační rada ČKAIT nové zkušební komisaře na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021. Na základě požadavků některých předsedů zkušebních komisí bude nutné doplňovat zkušební komise i v dalších letech.

Dne 1. ledna 2015 vzniklo Středisko autorizací ČKAIT, jehož úkolem je přijímání žádostí o udělení autorizace a vlastní autorizační proces. Při přijímání žádostí o autorizaci spolupracuje s oblastními kancelářemi ČKAIT, při autorizačním procesu spolupracuje s Českým svazem stavebních inženýrů, který zajišťuje administrativu některých zkušebních oborů, v Praze oboru pozemní stavby, v Brně všech oborů, které se tam zkouší. Zkušební místa jsou tedy ČKAIT Praha a ČKAIT Brno. Vedoucí Střediska autorizací ČKAIT je Ing. Lenka Zimová, současně je i tajemnicí AR. Tím je zajištěn úzký kontakt tohoto střediska s AR.

V roce 2015 vydala AR Jednací řád autorizační zkoušky ČKAIT. Nejdiskutovanější bod se týkal požadavku minimální délky praxe sedm let u udělování výjimky ze vzdělání.

V roce 2016 upřesnila AR délku praxe u uchazečů o autorizaci, kteří mají příbuzné vzdělání a musí absolvovat rozdílovou zkoušku, ale nemusí žádat o výjimku ze vzdělání. V těchto případech se sedm let nepožaduje.