Z valných hromad oblastí ČKAIT 2019

Pohled na účastníky valné hromady oblasti Ostrava v Domě kultury města Ostravy (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)
Pohled na účastníky valné hromady oblasti Ostrava v Domě kultury města Ostravy (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)

Všechny valné hromady oblastí proběhly řádně v termínech od 8. do 31. ledna 2019. Valné hromady oblastí zvolily své zástupce a náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2019, kde budou 30. března tradičně vyhlášeny i výsledky letošní Ceny Inženýrské komory.

Oblastní kanceláře obeslaly včas všechny své členy a připravily programy jednání valných hromad, jak stanovují řády ČKAIT. Řádně probíhaly organizační náležitosti zasedání, schválení programů i volby komisí a delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů, které proběhne 30. března 2019 v Praze v hotelu Pyramida. 

Přijetím usnesení valné hromady byly v každé oblasti také schváleny zprávy o činnosti oblasti za rok 2018, ale i plány činnosti oblasti na rok 2019. Usnesení valných hromad jsou zveřejněna na webových stránkách ČKAIT. Všechny oblasti zajišťují vzdělávací akce pro členy Komory.

Zástupci Dozorčí rady ČKAIT provedli před valnou hromadou kontrolu kanceláře ve všech oblastech, neshledali žádné nedostatky v hospodaření, oblasti dodržovaly stanovené limity rozpočtu. Potvrdilo se tak, že ČKAIT je i nadále organizačně i ekonomicky stabilní. 

Valných hromad v jednotlivých oblastech se již tradičně účastnili představitelé orgánů ČKAIT, aby informovali členy o aktuálním dění v činnosti ČKAIT, ve výkonu profese autorizovaných osob i nabízených službách.

Aktivity ČKAIT v legislativním procesu

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček ve svých vystoupeních zmínil mimo jiné činnosti Komory a její aktivity v rámci připomínkování nových zákonů a předpisů – v současné době upozornil především na situaci kolem rekodifikace stavebního práva. ČKAIT se stejně jako ostatní instituce a organizace snaží prosadit změny, které by přinesly skutečné zjednodušení schvalovacích procesů a výstavby samotné. Komora byla vyzvána ke spolupráci a jmenovala své zástupce do tří pracovních skupin pro rekodifikaci stavebního práva procesního, hmotného a digitalizaci. Pro zdařilý průběh procesu a případných našich připomínek je třeba aktivita všech autorizovaných osob. Předseda ČKAIT připomněl také soutěž Inženýrské komory, vztah kanceláře Komory k oblastem, spolupráci s partnerskými organizacemi a tyto činnosti hodnotil jako velice dobré. Dále informoval o ekonomické situaci Komory, jejím hospodaření za rok 2018 a o návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2019.

Častým tématem bylo BIM

Dalším z témat bylo zavádění BIM do stavebnictví od projektových prací až po provoz staveb. V souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek z října 2016, která umožňuje použití BIM v českém stavebnictví, by měla povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky platit od roku 2021. K této problematice se vyjádřil také místopředseda prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, který shrnul přípravy ve vztahu k zahraničním organizacím. 

Služby členům

Mezi hosty valných hromad oblastí také pravidelně vystupoval ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., který informoval o činnosti kanceláře, o vyřizování připomínek k zákonům, o výsledcích auditu na GDPR i o přijetí opatření a doporučení z tohoto auditu. Dále připomněl služby Komory pro členy: právní poradna, poradna pro bezbariérové řešení staveb, systém PROFESIS, možnost zapojení do profesních aktivů, pojištění, vydávání publikací a časopisů atd.

Zmíněny byly také informace Informačního centra ČKAIT o publikacích ČKAIT a projektu Stavby století.

Pojištění autorizovaných osob

Valných hromad oblastí se též zúčastňují zástupci pojišťovacího makléře Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel z firmy GrECo JLT Czech Republic, s.r.o., která zajišťuje pojištění autorizovaných osob. Seznámili přítomné se škodním průběhem základního pojištění, stavem a možnostmi zvýšeného skupinového pojištění. Dále hovořili o profesní odpovědnosti autorizovaných osob a o využívání připojištění jednotlivců. Certifikáty o základním pojištění na roky 2019–2021 byly rozeslány elektronickou poštou.