Ze zasedání představenstva 2/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo 26. dubna 2018 v Brně.

Přítomni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Omluven: Ing. Pavel Křeček; Ing. Martin Mandík

Hosté: Dozorčí rada ČKAIT – prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; Stavovský soud – Ing. Jan Korbel; kancelář Komory – Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; ekonomický mandatář – Ing. Ladislav Motyčka

Omluven: autorizační rada – Ing. Miroslav Najdekr, CSc.

Čestné členství bylo uděleno Ing. Bohumilu Kujalovi a Ing. ­Miloslavu Rychtářovi, Ing. Zdeňku Avenariusovi, Anitě Bartlové, Ing. Janu ­Vítkovi, DrSc. a Ing. Janu Zdeňkovi.

Záštita byla poskytnuta Semináři vzdělávání v požární ochraně při zasedání CFPA-E, FOR ARCH 2018, Hospodaření se srážkovými vodami, Dřevo Dubňany 2018.

Byla schválena finanční podpora ceně ČDS 2017 ve výši 50 000 Kč, příspěvek pro časopis Stavební obzor ve výši 150 000 Kč a pro časopis VŠB Ostrava také na 150 000 Kč. Bylo také řešeno financování příprav konference Městské inženýrství v Chebu

(8.–9. 6. 2018), kterou pořádá ČKAIT a ČSSI. Pořadatelé konference získali dotaci z programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, spravovaný Euregio Egrensis. Protože finanční prostředky budou pořadateli, kterým je OP ČSSI Karlovy Vary, poskytnuty až v roce 2019, požádal pořadatel o poskytnutí půjčky na pokrytí nákladů v roce 2018 s tím, že prostředky budou ČKAIT vráceny do 30. června 2019.

Ekonomický blok

Konečné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2017 jsou následující:

Celkový obrat: 95,2 mil. Kč

Základ daně: 5,5 mil. Kč

Daň (19%): 1,0 mil. Kč

Čistý zisk: 1,9 mil. Kč

Daňové odpisy: 2,8 mil. Kč

Zisk byl ponechán na účtu nerozděleného zisku.

Výsledné hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., v roce 2017: Základ daně: 287 tis. Kč, daň: 54,5 tis. Kč, čistý zisk: 172 tis. Kč. Celkový obrat v roce 2017 byl 21,783 mil. Kč. Zisk z hospodaření roku 2017 zůstane nerozdělen a bude zaúčtován na účtu nahospodařeného zisku minulých let.

V budoucí Výroční zprávě ČKAIT za rok 2018, která bude dokladem pro Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2019, bude daňové přiznání za rok 2017 ve zkrácené podobě a přílohy (bez komentáře) budou doloženy v celém znění.

Ing. Motyčka seznámil všechny přítomné s výsledky průběžného hospodaření ČKAIT k 31. březnu 2018. V porovnání se schváleným rozpočtem jsou příjmy v hlavní činnosti na úrovni 71 % a výdaje 21 % Oblasti celkově čerpají náklady ve výši 25 % rozpočtu roku. Celkové hospodaření ČKAIT odpovídá čtvrtině hospodářského roku.

Termín Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Příští shromáždění delegátů se bude konat 30. března 2019 opět v Praze 6, v hotelu Pyramida.

GDPR

GDPR musí zavést samostatně jak ČKAIT, tak Informační centrum ČKAIT, s.r.o., a mezi sebou musí do 25. května 2018 (nabytí účinnosti nařízení) uzavřít zpracovatelské smlouvy o předávání údajů nutných k rozesílání periodik členům ČKAIT a správě e-mailů IC ČKAIT, s.r.o.

Pojištění autorizovaných osob

Pojišťovací komise se konala 4. dubna, byla předložena informace o škodním průběhu základního pojištění. Zatím je škodní průběh dobrý, pod úrovní stanoveného smlouvou pro zvýšení ceny. Také byla podána informace o zvýšeném skupinovém pojištění. K dnešnímu dni je pojištěno 1122 osob. Ing. Pejchal informoval o tom, že byl podepsán dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o profesní odpovědnosti členů ČKAIT, čímž se prodlužuje platnost smlouvy o 2 roky a snižuje se minimální zálohové pojistné v posledním roce. Představenstvo souhlasí s distribucí certifikátů pojištění prostřednictvím Komory elektronickou formou. Pojištění majetku bylo pojišťovací komisí posouzeno. Komise posuzovala 13 nabídek, rozhodla stávající smlouvu nevypovídat, ale využít výhodnější nabídky pojišťovny Uniqa. Představenstvo ukládá pojišťovací komisi zjistit možnosti zvýšení pojistné částky z 250 000 Kč na vyšší částku.

Dostavba budovy ČKAIT v Praze

Na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů ČKAIT (24. března 2018) a přípravy na dnešní jednání s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem navrhl Ing. Mráz komisi pro dostavbu v následujícím složení: Ing. Karel Vaverka – předseda komise (oblast Jihlava), Ing. Jan Korbel – zástupce předsedy komise, Ing. Vladimíra Špačková (oblast Praha), Ing. Michal Drahorád, Ph.D., (oblast Praha), Ing. Pavel Štěpán, Ing. Radek Hnízdil (ředitel kanceláře ČKAIT), Ing. Karel Urban (oblast Liberec), Ing. ­Jaroslav Jelínek (oblast Praha), Ing. Jiří Mojžíš (oblast Praha), Ing. Milan ­Havlišta (oblast Hradec Králové), Ing. Josef Filip (oblast Ústí nad Labem). Komise připraví do příštího jednání představenstva (15. června 2018) návrh postupu s cílem dosáhnout výsledného návrhu studie přestavby včetně studie proveditelnosti zahrnující návrh provozu, nároky na financování v etapách a časový průběh přípravy a realizace do únorového jednání Představenstva ČKAIT a následného Shromáždění delegátů v roce 2019.

Různé informace z jednání

Ing. Špalek informoval o úspěšném prvním ročníku konference Statika Plzeň 2018, která se bude konat i v příštím roce. Informoval o útoku Evropské komise (EK) na honorářový řád SRN. EK se obrátila se žádostí na Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO se následně obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na žádost MMR zpracovala ČKAIT stanovisko. Bohužel MPO i přes naše stanovisko nepovažuje za vhodné, aby se ČR vyjadřovala na podporu německých právních předpisů (více viz str. 5).

Ing. Hladík informoval o připomínkování vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb Ministerstva dopravy ČR. Obdrželi jsme 85 připomínek, na ministerstvo bylo zasláno 45 z nich. Vypořádání se ještě neuskutečnilo.

Ing. Drahorád informoval o jednání s pražským magistrátem o možnostech zapojení autorizovaných osob do soutěží o návrh. Dále informoval o jednání s prof. Benkem. Slovenská komora stavebních inženýrů má připraven elektronický způsob vzdělávání, který bychom mohli využít.

Ing. Zídek informoval o tom, že 24.–25. srpna 2018 bude malá V4 ve Františkových Lázních. Dále je třeba připravit návrh pro Mgr. ­Vajčnera, Ph.D., ředitele odboru památkové péče, na novou osobu pro návrh ceny Ministerstva kultury ČR. Představenstvo poděkovalo za dosavadní práci v porotě Ing. Chromému.

Prof. Kabele informoval o jednání pracovní komise a změně zákona č. 406/2000 Sb. Ministerstvo nás bohužel neobesílá k připomínkování návrhu zákona. Dále informoval o výjezdním zasedání pracovní komise do Dubňan.

Ing. Zdařilová informovala o přípravách setkání na hranici, které se uskuteční 19.–21. října 2018 ve Velkých Losinách.

Ing. Vaverka informoval o jednání MMR o novém stavebním zákoně.

Ing. Hnízdil předložil žádost Nadace ABF na jmenování členů do poroty Stavby roku 2018 – Ing. Zdařilová, Ing. Korbel.

Ing. Pater informoval o účasti na valné hromadě ČKA. Dále informoval o vydání publikace standardů služeb komorou architektů ve spolupráci s ČKAIT.

Prof. Materna informoval o Inženýrském dnu na Stavebních veletrzích v Brně na téma Rychlá železniční spojení v ČR a o konferenci BIM – role projektantů a výrobců, konanou také na brněnském výstavišti.