Ing. Václav Mach – 75 let

Hledáme-li v posledním čtvrtstoletí v oboru stavebnictví a projektování někoho skutečně známého a respektovaného, nemůžeme pominout jméno Ing. Václava Macha, spoluzakladatele a prvního předsedu ČKAIT.

Slavnostním složením autorizačního slibu 25. listopadu 1992 se Václav Mach stal autorizovaným inženýrem s číslem razítka 0000001, přičemž v současnosti je držitelem autorizací v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a geotechnika. Jako předseda ČKAIT působil celých 16 let až do roku 2008, kdy z této pozice z vlastního rozhodnutí odešel.

Václav Mach je vynikajícím odborníkem především v oboru navrhování nosných konstrukcí a mostů. Tuto svou úlohu vždy vnímal a prosazoval s přesahem nejen do oboru dopravních staveb, ale i do celého oboru stavebnictví jako souboru často protichůdných vizí a názorů. Jeho vztah ke Komoře, spolupracovníkům a kolegům vycházel a vychází z přesvědčení, že respekt a uznání stavebních inženýrů se odvíjí od jejich kvality a odbornosti, stejně jako od jejich etického chování. Vždy zdůrazňoval a tvrdě prosazoval korektnost a slušnost v chování inženýra, současně s vysokou mírou tolerance, věcné argumentace a respektu k ostatním. Jako náruživý diskutér si pak svoje názory vždy uměl i v tvrdé konkurenci obhájit.

Václav Mach ukončil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby, v roce 1965. V letech 1966–1968 působil jako projektant v Armabetonu Praha a od roku 1968 ve Vojenském projektovém ústavu Praha jako samostatný a posléze vedoucí projektant. Této společnosti zůstal věrný i po její transformaci na akciovou společnost (VPÚ DECO Praha) a působil zde jako vedoucí projektant až do roku 2005, kdy se vzdal vedoucí pozice a přešel na pozici nezávislého experta a konzultanta, v níž působí dodnes.

Netřeba snad ani připomínat, že jeho úsilí a neúnavná snaha stály za samotným vznikem zákona č. 360/1992 Sb., a tím i ČKAIT v její současné podobě. Jeho odborná i morální autorita mezi odbornou veřejností pak významně přispěla k vybudování dobrého jména a současného postavení inženýrské komory. Po celou dobu svého působení v Komoře se neúnavně věnuje prosazování úlohy inženýrů v procesu přípravy a realizace staveb, vzdělávání, technické normalizaci a také se výrazně angažuje v legislativních procesech. Za jeho působení na postu předsedy vytvořila Komora mimo jiné Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) a byl vypracován a uveden v život projekt Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Za jeho mimořádný přínos Komoře mu byl v dubnu 2008 udělen titul Čestný předseda ČKAIT.

Z profesního hlediska je činnost Václava Macha mimořádně bohatá a rozsáhlá nejen množstvím navržených a realizovaných staveb, ale i jejich různorodostí. Výčet všech zajímavých a mimořádných projektů, jichž se účastnil a posléze vedl, by vydal na celou publikaci, proto uvádíme jen ty nejznámější: konstrukce stanice metra Dejvická, včetně podzemních stěn jako součásti nosné konstrukce (1975), most přes řeku Sázavu v Čerčanech (1984), most Fráni Šrámka přes řeku Otavu v Písku (1989), osmnáctipodlažní kolej v Praze – Veleslavíně – modifikovaná soustava VVÚ ETA (1990), mosty na D11 Dobšice–Chýšť (2004), mosty na D8 Trmice–Knínice, mj. lávka Kočičí oči (2007), víceúčelová lávka přes meandry Ohře v Karlových Varech (2014) atd.

Během své aktivní kariéry získal Václav Mach rovněž několik zajímavých patentů ke svým vynálezům, týkajících se především mostních konstrukcí, a množství ocenění za svou práci, např. Cenu akademika Bechyně za lávku pro pěší na magistrále v Praze – Spořilově (1970), Národní cenu ČR za nekonvenční řešení stavebních inženýrských konstrukcí s využitím interakce materiálů, spolu s Ing. F. Trčkou a Ing. M. Komínkem (1990), První cenu České společnosti pro ocelové konstrukce v soutěži o nejlepší realizovanou stavbu za lávku přes D8 u Ústí nad Labem – Kočičí oči (2009). V roce 2008 získal ocenění Osobnost českého stavebnictví a v roce 2016 Čestné uznání Vladimíra Lista, ÚNMZ.

Dne 16. června letošního roku Ing. Václav Mach oslavil své pětasedmdesáté narozeniny v plném profesním a pracovním nasazení. Přejeme inženýru Machovi pevné zdraví a neutuchající pracovní elán i do dalších let.