Autorizace pro stavby retenčních nádrží

Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti.

Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh retenčních nádrží zakotven i v normě na vnitřní kanalizace ČSN 75 6760. Ministerstvo zemědělství projednalo danou problematiku s ČKAIT a společně dospěly k následujícímu závěru.

Autorizace Technika prostředí staveb / Stavby vodního hospodářství

Pokud jsou retenční nádrže umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti, jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace, a jsou navržené dle normy na vnitřní kanalizaci ČSN 75 6760, mohou být navrženy osobou s autorizací v oboru Technika prostředí staveb. Předpokladem dále je, že se jedná o stavebně a technologicky obdobné objekty jako jsou usazovací či dosazovací nádrže u ČOV a že se nejedná o malé vodní nádrže.

Pokud vodoprávní úřad u těchto retenčních nádrží usoudí, že se jedná o vodní dílo, můžou být navrženy nejen osobou autorizovanou v oboru Technika prostředí staveb, ale rovněž i Stavby vodního hospodářství.

V ostatních případech, jedná-li se o vodní dílo, je vyžadována autorizace pouze v oboru Stavby vodního hospodářství.

Z dopisu zaslaného na vědomí ČKAIT, 25. dubna 2018