Představujeme oblast Karlovy Vary

Obnova kláštera premonstrátů v Teplé získala Cenu ČKAIT v soutěži Stavba Karlovarského kraje 2017. (foto: Jan Borecký)
Obnova kláštera premonstrátů v Teplé získala Cenu ČKAIT v soutěži Stavba Karlovarského kraje 2017. (foto: Jan Borecký)

Oblastní kancelář ČKAIT v Karlových Varech sdružuje absolutně nejmenší počet členů ČKAIT v celé republice. Podle zprávy o činnosti z letošní valné hromady měla celkem pouhých 886 členů (pro porovnání Praha: 9883, Brno: 4473).

Oblastní kancelář ČKAIT v Karlových Varech sdružuje absolutně nejmenší počet členů ČKAIT v celé republice. Podle zprávy o činnosti z letošní valné hromady měla celkem pouhých 886 členů (pro porovnání Praha: 9883, Brno: 4473).

Karlovarská oblast se stala místem vzniku mezinárodní spolupráce s našimi nejbližšími zahraničními partnery – s inženýrskými komorami sousedních zemí – a v této spolupráci úspěšně pokračuje. V Karlových Varech byla již v roce 1994 podepsána smlouva o spolupráci s Bavorskou inženýrskou komorou, poté i se Saskou a Durynskou inženýrskou komorou a byla také připravena smlouva s VBI Deutschland (Svaz poradních inženýrů Německa), která byla následně podepsána v Berlíně. Již v roce 1996 jsme v Karlových Varech uspořádali první mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary s jednacími jazyky češtinou, slovenštinou a němčinou. Konference, rozšířená pro čestné a zahraniční hosty o odborné exkurze, se letos konala již po třiadvacáté, poprvé v Chebu a jejím tématem byla Doprava ve městě. Pro čestné hosty a přednášející byla v Chebu uspořádána odborná exkurze, jejímž dominantním bodem byla návštěva nově otevřené chebské expozice Historické krovy. Účastníci konference se však i letos tradičně účastnili slavnostního večera Dne stavitelství a architektury 2018 v Karlovarském městském divadle, kde se uskutečnilo vyhlášení soutěže Stavby Karlovarského kraje a vítězů soutěže studentů stavebních průmyslovek. Bylo předáno i ocenění stavbyvedoucímu, projektantovi a osobnosti stavitelství Karlovarského kraje za rok 2018.

Stavební kniha

V roce 1995 byla v Karlových Varech podepsána dodnes fungující smlouva ČKAIT a ČSSI s Českým statistickým úřadem. Dokladem této spolupráce může být například každoroční vydávání Stavební knihy, kde se mohou čtenáři jako první seznámit již v dubnu s oficiálními statistickými výsledky ČSÚ ve stavebnictví za uplynulý rok. Rádi připomínáme i skutečnost, že v roce 1999 byla v karlovarském hotelu Thermal založena SIA – Rada výstavby České republiky. To jsou jen některé karlovarské události, které však ovlivnily činnost celé Komory.

V oblasti spolupráce regionálních inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky jsme jako oblast ČKAIT Karlovy Vary stáli u zrodu spolupráce takzvané Malé V4 – to je v současné době spolupráce inženýrských komor a svazů z regionů Karlovy Vary, Ostrava, Krakov, Košice, Trnava a Miskolc. Pravidelná setkání delegací z uvedených regionů se každoročně konají střídavě ve všech zapojených regionech. V pořadí již 19. setkání uspořádá karlovarská oblastní kancelář v srpnu 2018 ve Františkových Lázních. Odborným tématem setkání bude Voda v krajině.

Pochopitelně hlavní činností naší oblasti je zajišťování základní činnosti pro naše členy. Patří mezi ně přijímání žádostí o autorizaci, organizování seminářů v rámci systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, konzultace s našimi členy o odborných otázkách a při jejich řešení spolupráce zejména se stavebními úřady a také pravidelné kontroly deníku autorizovaných osob a další činnosti související s činností autorizovaných osob.

Odborná akce OK ČKAIT Karlovy Vary Den kláštera v Teplé – návštěva rekonstruovaného klášterního dormitáře. (foto: Jan Borecký)

Velký zájem o karlovarské semináře

Díky dobré dramaturgii našich seminářů z cyklu CŽV, kterou připravuje výbor oblasti, se nám daří dosahovat i při naší nevýhodě nejmenšího počtu členů velice dobrého průměru počtu účastníků na jednotlivých akcích. Například v roce 2017 se zúčastnilo 23 seminářů a odborných akcí celkem 976 našich členů. Pro konání seminářů jsme našli díky dobré spolupráci s vedením Karlovarského kraje ideální místo, kterým je společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary.

Kromě toho jsme založili i některé tradice pokračující dodnes. V roce 1993 se konalo první adventní setkání inženýrů a techniků Karlovarského kraje. Roku 2017 se v zachráněné památce Karlovarského kraje v dokončených sálech zámku ve Štědré, jehož rekonstrukce však ještě neskončila, uskutečnilo již 24. adventní setkání, na které jsme pozvali i kolegy z Plzeňského kraje a Prahy. Kromě návštěvy slavnostního koncertu měli účastníci setkání možnost navštívit i prostory zámku, kde probíhá dlouhodobá rekonstrukce. V letošním roce plánujeme uskutečnit jubilejní 25. adventní setkání v Konstantinových Lázních.

Dlouhodobá spolupráce s profesními organizacemi

Mnoho našich akcí se daří úspěšně realizovat díky spolupráci s ostatními profesními organizacemi v kraji, s nimiž nejenže dlouhodobě spolupracujeme, ale založili jsme v roce 2005 organizaci SIA – Krajskou radu výstavby Karlovarského kraje. Jejími členy jsou kromě ČKAIT i ČSSI, SPS karlovarské oblasti a Regionální stavební sdružení Karlovy Vary. Zástupci SIA se vyjadřují k zásadním problémům města Karlovy Vary a Karlovarského kraje a jsou i členy odborných institucí města.

Na mnoha odborných akcích v kraji, věnujících se stavebnictví, se podílejí členové organizací sdružených v SIA – každá z akcí má však vždy svého garanta. Například garantem Mezinárodní konference Městské inženýrství a adventních setkání je oblastní kancelář ČKAIT. Garantem Soutěže středních průmyslových škol stavebních je OP ČSSI, garantem soutěže Stavby Karlovarského kraje je Regionální stavební sdružení Karlovy Vary.

Podpora středních odborných škol

V letošním roce se konal již 22. ročník Soutěže středních průmyslových škol stavebních českého severozápadu, kde soutěžili studenti 3. ročníků SPŠS z krajů Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého. První ročník této soutěže se konal již v roce 1996. Letos poprvé vítěz karlovarské soutěže postupuje do národního kola soutěže, které se koná v Praze.

Organizování soutěží však není naší jedinou formou spolupráce s odbornými školami. Tradičně se naši členové účastní jako přísedící u maturitních zkoušek na SPŠS a OA v Kadani a pravidelnými odbornými vystoupeními se účastníme i dnů otevřených dveří na školách, které jsou pořádány každoročně v rámci Dnů stavitelství a architektury. Stáli jsme také u navázání mezinárodní spolupráce kadaňské průmyslovky s Durynskou inženýrskou komorou a odbornými institucemi v Durynsku.

Významná je i spolupráce OK ČKAIT s OP ČSSI Karlovy Vary při pořádání odborných exkurzí a přednášek. Velký ohlas měl Den kláštera v Teplé, v jehož průběhu byla kromě odborné exkurze a slavnostního koncertu odhalena pamětní deska vícenásobnému návštěvníkovi kláštera J. W. Goethovi, občanovi durynského Výmaru, který pravil, že by chtěl žít kromě tohoto města buď v Karlových Varech, nebo v Římě. Na pořízení desky se podíleli spolu s námi, RC klubem Karlovy Vary i kolegové z Durynské inženýrské komory.

Velice dobře funguje spolupráce i s orgány státní správy a samosprávy v kraji. Hejtmanka Karlovarského kraje a starosta města Cheb převzali záštitu nad pořádáním konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 v Chebu. Dobře také probíhá spolupráce i v dalších odborných oblastech. Kromě již zmíněných prostor krajské knihovny pro pořádání seminářů CŽV jsme v ní díky vedení Karlovarského kraje nalezli i velice důstojné místo pro každoroční pořádání studentských soutěží. Díky spolupráci s vedením města Karlovy Vary máme možnost pořádat slavnostní večer v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje v důstojném prostředí Karlovarského městského divadla. Nelze opomenout ani dobrou spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, s nímž má oblast ČKAIT dlouhodobě uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Kolegium pro technické památky má sekretariát v oblastní kanceláři

Oblastní kancelář ČKAIT je rovněž sekretariátem pro činnost Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI. Je třeba připomenout i skutečnost, že právě v Karlových Varech vznikla tradice vydávání společných publikací inženýrských organizací zemí V4 – Technické památky zemí V4 a Inženýrské stavby zemí V4, kdy právě v Karlových Varech vznikly první díly obou edic vydávaných českou stranou. V současné době připravuje ve spolupráci s partnery vydání posledního 4. dílu publikace Inženýrské stavby zemí V4 Maďarská inženýrská komora. V souvislosti s konáním konference Městské inženýrství se ve Františkových Lázních uskutečnilo i zasedání redakční rady připravující 4. díl publikace. Editorem české části publikace je předseda výboru oblasti.

Jsme velice rádi, že i projektanti staveb z našeho regionu získávají ocenění v soutěži Cena Inženýrské komory. Za rok 2017 získala zvláštní cenu poroty stavba Točky nad Jáchymovem na silnici I/25 a v roce 2016 získali cenu projektanti Obnovy kláštera premonstrátů v Teplé.

Úvodní foto - Obnova kláštera premonstrátů v Teplé získala Cenu ČKAIT v soutěži Stavba Karlovarského kraje 2017. (foto: Jan Borecký)