Rychlá železniční spojení v ČR neexistují

Celodenní zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2018 měla název Rychlá železniční spojení v ČR a byla uskutečněna v rámci Inženýrského dne 25. dubna 2018.

Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Pokud má ale železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokroková technologická řešení a postupy.

Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

Pořadatelem konference byly: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a Veletrhy Brno, a.s. (BVV). Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR – ministryně Kláry Dostálové; Ministerstva dopravy ČR – ministra Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka.

ČKAIT podporuje vysokorychlostní železnici

ČKAIT plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky (MD ČR) a Správy železniční dopravní cesty, s.o., (SŽDC, s.o.) směřující k systematické přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy osobních vlaků od 200 do 300 (příp. 350) km/h. Tato nová generace železniční dopravy se buduje ve většině západních zemí Evropy a naše země měla již před desítkami let nejen jednat o zapojení nové vysokorychlostní sítě tratí na našem území do tohoto systému, ale připravit varianty tras, projednat je v území a zpracovávat studie a návrhy. Ztratili jsme drahocenné roky zejména s ohledem na složitost projednávání každé trasy.

Odborníci z řad ČKAIT sledují dění v této oblasti dopravy a jsou připraveni pomoci. Mají zkušenosti, které mnozí získali v zahraničí při přípravě a budování nových vysokorychlostních železničních tratí. Jsou schopni přispět odbornými radami, posudky a přímým zpracováním částí týkajících se norem, vzorových listů a také změn v zákonech. Naši odborníci mohou řešit zapojení nových železničních tratí do železničních uzlů, které budou součástí systému rychlých spojení na našem území. Rovněž můžeme přispět při návrzích vedení tras územím a zejména jejich projednání, což bude nejnáročnější a časově nejdelší část přípravy.

Důležitým prvkem celé přípravy je však informační podpora směrem k veřejnosti, a to zejména se zdůrazněním potřeby připojit se k síti rychlých spojení v Evropě a také následného zlepšení kultury cestování i na přípojných tratích a stanicích. Proto ČKAIT myšlenku podporuje a propaguje.

Jedním z příspěvků ČKAIT společně s ČSSI k podpoře přípravy a projednání systému rychlých železničních tratí na našem území byla organizace Inženýrského dne ČKAIT a ČSSI 2018 25. dubna 2018 v rámci doprovodných programů Stavebních veletrhů Brno. Příspěvky na toto téma byly předneseny odborníky MD ČR, SŽDC, s.o., VUT v Brně a pro porovnání také odborníkem z Německa o systému německých drah.

Protože město Brno bude jedním z uzlových bodů nového systému rychlých železničních spojení a v současné době se projednávají výsledky porovnání variant řešení jeho přestavby, byla také jedna přednáška věnována tomuto problému.

Schéma budoucí možné vysokorychlostní železnice v ČR

Ing. Michal Kliský z Ministerstva dopravy ČR uvedl, že nejpokročilejší fáze přípravy je na trati Praha–Ústí–Drážďany, kde je rozpracována studie proveditelnosti. Pro zahájení výstavby nových železničních tratí pro rychlá spojení by byl nutný jednodušší povolovací proces pro klíčové dopravní stavby. Vysokorychlostní železnice budou podle současných odhadů vyžadovat investici 650 mld. Kč (25 mld. eur) a to se nejedná o konečnou částku.

Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., z Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební VUT v Brně upozornil na kritický nedostatek kvalifikovaných odborníků v tomto hight-tech oboru. Ročně absolvuje cca 20 železničních inženýrů, což nepokryje ani přirozenou obnovu oboru. Označil to jako katastrofu, která nemá řešení. Bez inženýrů nelze vysokorychlostní trati realizovat.