Technický dozor na víceoborových stavbách

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. června 2018 schválilo k dotazům týkajících se počtu požadovaných technických dozorů stavebníka na víceoborových stavbách následující stanovisko:

U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda

1. se jedná o soubor staveb, kterými se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

2. je možné určit stavbu hlavní posuzovaného souboru staveb. Hlavní stavba pak určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Pokud půjde o soubor vzájemně souvisejících staveb (§ 2 odst. 9 SZ), kde je možné určit hlavní stavbu (§ 2 odst. 9 SZ, § 4 odst. 1 SZ), autorizační obor fyzické osoby vykonávající činnost technického dozoru stavebníka bude adekvátně přiřazen k oboru hlavní stavby.

K zajištění řádného výkonu této činnosti se autorizovaná osoba řídí i § 12 odst. 6 autorizačního zákona.