Metodický návod pro nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem

Metodický návod zveřejněný v lednu letošního roku Ministerstvem životního prostředí je příručkou pro veřejnou správu i pro osoby vykonávající činnosti při přípravě a provedení stavby. Stanovuje, jakým způsobem se dá v rámci výstavby a odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulace s odpady z azbestu.

Vláda ČR 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. V závazné části POH ČR je v kapitole 3.3.2.3 uveden jako jeden z cílů: Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Ve vazbě na tento cíl byl připraven uvedený metodický návod, který naplňuje opatření uvedené v POH ČR v kapitole 3.3.2.3 písm. b), které ukládá Ministerstvu životního prostředí vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zdravotnictví postup pro stavební úřady, který ovlivní nakládání s odpady.

Cíle metodického návodu

Předmětem tohoto metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím a stavebním dozorem) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady s obsahem azbestu a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí. Hlavními cíli metodického návodu jsou:

  • popsat postup při nakládání se stavebními materiály s obsahem azbestu, který je v souladu s právními předpisy,
  • popsat kompetence a povinnosti jednotlivých orgánů státní správy v rámci nakládání se stavebními materiály, které obsahují azbest, a následně se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu,
  • popsat postup, který povede k minimalizaci zdravotních rizik při nakládání se stavebními materiály, které obsahují azbest a následně se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu.

Přílohy dokumentu

Dokument je doplněn řadou příloh, které uvádějí příklady stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR v minulosti vyráběny (příloha 1), doporučený obsah protokolu o prohlídce stavby (příloha 2), příklady vhodných technologických postupů odstraňování materiálů s obsahem azbestu (příloha 3), vybavení pro méně rizikové práce s azbestem – nepodléhající oznamovací povinnosti (příloha 4), příklady méně rizikových prací s materiály s obsahem azbestu (příloha 5), všeobecné postupy pro méně rizikové práce s materiály s obsahem azbestu (příloha 6) a opatření pro provádění prací s materiály s obsahem azbestu v kontrolovaném pásmu (příloha 7).

Redakčně kráceno: Celý metodický pokyn je ke stažení na

www.mzp.cz/cz/odpady_s_azbestem případně v PROFESISu v rubrice Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky – MŽP.