Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - 80 let

V dubnu tohoto roku se dožil důležitého životního jubilea významný odborník v oboru stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství.

Po celé své aktivní pracovní období působí ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (nyní CSI, a.s., Praha) v oddělení stavební tepelné techniky, kde spolupracoval se zakladatelem oboru stavební tepelné techniky u nás doc. Ing. Jaroslavem Řehánkem, DrSc.

Ing. Šafránek pochází z rodiny stavbařů, a tím bylo i dané jeho profesní zaměření. Vystudoval nejprve Střední průmyslovou školu stavební v Praze, obor pozemní stavby, a následně Fakultu stavební ČVUT, obor konstrukce pozemních staveb. Po ukončení studia nastoupil do VÚPS Praha, kde pracuje od roku 1963 do současné doby. V roce 1974 ukončil vědeckou aspiranturu, kde se věnoval problematice větrání plochých střešních konstrukcí. Kandidátskou práci ale mohl, vzhledem ke svým politickým postojům v roce 1968, obhájit až v roce 1991.

Jako hlavní řešitel státních výzkumných úkolů a experimentálních úkolů se podílel na vývoji panelových soustav, na regeneraci panelových domů a na využívání netradičních forem energií, jako je solární energie, v bytové výstavbě. V roce 1985 byl řešitelem experimentálního úkolu zaměřeného na možnosti realizace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v panelových budovách. Rekuperační zařízení dovezené z Finska bylo instalováno v panelovém domě konstrukční soustavy Larsen-Nielsen v Praze 4 – Komořanech. Je autorem scénářů odborných výstav zaměřených na úspory energie při provozu budov. Jako autor či spoluautor se podílel na přípravě a vydání řady odborných publikací a metodických pomůcek pro odbornou veřejnost.

Ing. Šafránek je znám především rozsáhlou přednáškovou činností na konferencích a seminářích. Po vydání ČSN 73 0540, na jejímž vypracování se podílel, v roce 1979 přednášel na desítkách seminářů určených pro projektanty a zhotovitele staveb, organizovaných mj. na Slovensku ve Vysokých Tatrách, a dále při externím působení v rámci výuky na FSv ČVUT, FA ČVUT, na VŠE na Institutu pro oceňování majetku a v Asociaci energetických auditorů a specialistů, kde se věnuje problematice hodnocení energetické náročnosti budov. Byl jedním z hlavních odborných poradců a propagátorů programů Zelená úsporám a PANEL. Svými přednáškami v jednotlivých krajích České republiky a konzultacemi zaměřenými na metodiku hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků dotačních programů a svou činností v komisi při SFŽP hodnotící správnost podaných projektů významně napomohl k výraznému úspěchu těchto programů.

I přes vysoký věk je stále pracovně a odborně aktivní. V ČKAIT působí ve funkci místopředsedy Autorizační rady, je členem Rady pro podporu rozvoje profese či Pracovní skupiny pro EPBD II. Pravidelně přednáší na konferenci Regenerace bytového fondu v Hradci Králové, na akcích Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, publikuje v odborných periodicích Komory i dalších časopisech.

Za sebe i výbor OK Praha ČKAIT přeji mnoho zdraví.