ČKAIT: Německá praxe honorářových řádů je následováníhodná

Přestože Evropská komise vidí v minimálních a maximálních poplatcích ohrožení svobody konkurence a nebere v potaz ani názory Evropské rady architektů (ACE), že minimální sazby HOAI nepředstavují ve skutečnosti žádnou překážku na trhu ani pro architekty a inženýry ze zahraničí, lze ze strany ČKAIT konstatovat, že svoboda usazování v souvislosti s HOAI není narušena.

Inženýrům a architektům z jiných členských států EU není zamezen přístup na trh, ani se neztíží pracovní možnosti na německém trhu. HOAI ve stávající podobě odpovídá požadavkům práva EU jak v oblasti práva usazování podle článku 49 Smlouvy o fungování EU, tak i v oblasti směrnice o konkrétních službách. Zvláštní přístup k projektovým pracím spočívá na skutečnosti, že zcela jistě existuje veřejný zájem na zajištění vysokých standardů kvality.

Existuje přímý vztah mezi cenou a kvalitou

Bez pravidel v oblasti honorářů dochází zejména v době krize k pokřivení cen na trhu a k sestupné tendenci v oblasti kvality. To vše jde na úkor zejména spotřebitele, v oblasti veřejných zakázek tedy na úkor veřejného zájmu. Česká republika má v této oblasti neblahou zkušenost, kdy v nedávné době krize došlo k prudkému poklesu kvality vlivem klesajících cen projektových dokumentací. V této době byla řada zakázek v této oblasti vysoutěžena v ceně, která byla na úrovni 10–30 % cen obvyklých. Je jasné, že této ceně byla přímo úměrná i kvalita poskytované služby. Argument, který Komise opakovaně uvádí, že neexistují žádné konkrétní náznaky, že existuje vztah mezi cenou a jakostí, lze zcela jasně odmítnout. Naopak je prokázané, že existuje přímý vztah mezi kvalitou a cenou. Tomu nasvědčuje i postupný tlak ze strany veřejných zadavatelů na zavedení pořádku do zadávání veřejných zakázek. Zejména je z jejich strany poptávka po určení ceny obvyklé za projekové práce a také na metodiku zadávání projektových dokumentací na více kritérií, tedy nejen podle kritéria nejnižší ceny.

Předseda ČKAIT osobním dopisem premiérovi ČR požádal v loňském roce o podporu závaznosti HOAI a jeho použití v Evropské unii. Povolení minimálních a maximálních odměn by bylo drobným ale potřebným krokem ke zlepšení celkové situace i v našem prostředí.

Spolková republika Německo je jediným státem, který uplatňuje závazný honorářový řád za služby architektů a inženýrů. Je v zájmu ČR a měla by být v zájmu všech států EU, aby praxe v Německu, která je hodna následování, nebyla rozhodnutím Soudního dvora EU zakázána.

Redakčně kráceno a upraveno