Změny v povolování technické infrastruktury

Technickou infrastrukturu lze budovat jen na základě pravomocného územního rozhodnutí anebo územního souhlasu. Pokud se stavebníkovi nepodaří získat následné stavební povolení pro navazující stavby nebo mu propadne rozhodnutí o dopravním připojení, zůstanou rozvodné skříně nízkého napětí osamoceně stát uprostřed pole.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Technickou infrastrukturu lze budovat jen na základě pravomocného územního rozhodnutí anebo územního souhlasu. Pokud se stavebníkovi nepodaří získat následné stavební povolení pro navazující stavby nebo mu propadne rozhodnutí o dopravním připojení, zůstanou rozvodné skříně nízkého napětí osamoceně stát uprostřed pole. Ilustrace: Eliška Čermáková

Technická infrastruktura dosud vyžadovala pouze posouzení umístění a bylo ji možné realizovat hned po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, stavebník tedy nemusel mít zpracované další stupně projektové dokumentace. Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2018 změny v procesu povolování technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

Novela stavebního zákona nově požaduje i dokumentaci pro provádění stavby. Vybraná technická infrastruktura už nesmí být realizována svépomocí a je nutný souhlas s užíváním stavby.

Technická infrastruktura dosud vyžadovala pouze posouzení umístění a bylo ji možné realizovat hned po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, stavebník tedy nemusel mít zpracované další stupně projektové dokumentace. Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2018 změny v procesu povolování technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

Paragraf 92 odst. 1 nově vyžaduje dokumentaci pro provádění některých staveb

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby; tato dokumentace musí být zpracována vždy u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst. 6 stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.

Důvodová zpráva MMR k předmětné změně

Z důvodů rozdílné aplikační praxe, kdy vznikaly spory, zda oddělení pozemku pro realizaci stavebního záměru musí být provedeno samostatně před rozhodnutím o umístění záměru, anebo toto lze provést současně, dochází k úpravě obsahu územního rozhodnutí. Do budoucna budou podmínky pro dělení nebo scelování pozemků provedeny v rámci rozhodnutí o umístění stavebního záměru. Současně se zavádí povinnost zpracování dokumentace pro provádění stavby pro záměry, které vyžadují pouze posouzení umístění a následně již z hlediska realizací nevyžadují nic. Tato dokumentace musí být stavebnímu úřadu předložena před zahájením stavby.

Poznámka Legislativní komise ČKAIT

Důvodová zpráva byla předložena poslancům před prvním čtením navrhované novely stavebního zákona v červnu 2016, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ještě navrhovalo, aby povinnost zpracování dokumentace pro provádění stavby byla u všech staveb uvedených v § 103 a tato dokumentace byla stavebnímu úřadu předložena před zahájením stavby. Po projednávání novely v garančních výborech Poslanecké sněmovny PČR a samotnými poslanci ve druhém čtení novely návrh doznal výrazné změny, jak je uvedeno výše. Zda a jakým způsobem bude povinná dokumentace pro provádění staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 předkládána stavebnímu úřadu, přepokládáme, vyřeší stanovisko/metodika MMR.

Navazující § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 se mění následovně

  • ad bod 4) nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;
  • ad bod 5) distribuční soustava v elektroenergetice69) s výjimkou budov;
  • ad bod 6) distribuční soustava v plynárenství69) s výjimkou budov a těžební plynovody69);
  • ad bod 7) rozvodné tepelné zařízení69) s výjimkou budov;
  • ad bod 8) vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;

Dalším krokem povolovacího procesu je povolení užívání dokončených staveb technické infrastruktury na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí:

§ 119

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu65), nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:

a) stavbu veřejné infrastruktury;

b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit;

c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu;

d) změnu stavby, která je kulturní památkou;

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy41).

(2) Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

U realizace staveb technické infrastruktury vyjmenované v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 dochází od 1. ledna 2018 k následující změně:

§ 160

Provádění staveb

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět:

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

Důvodová zpráva k předmětné změně

S ohledem na vysokou technickou náročnost prací a požadovanou odbornou kvalifikaci jednotlivých pracovníků vyčleňuje návrh ze skupiny stavebních záměrů, které může provádět stavebník sám pro sebe svépomocí, technickou infrastrukturu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8.