Nový atomový zákon zpřísňuje požadavky na budovy

Ilustrace: Oldřich Horák
Ilustrace: Oldřich Horák

Technická komise ČKAIT upozorňuje, že nový atomový zákon se zásadním způsobem týká i činnosti autorizovaných osob. Zpřísňuje požadavky na ochranu budov před radonem. Nedodržení požadavků je správním deliktem, za nějž je možné nové uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč.

Od 1. ledna letošního roku platí nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který nahrazuje v současné době účinný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Zrušena výjimka pro pozemky s nízkým radonovým indexem

Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku (§ 98).

Preventivní ochrana před pronikáním radonu do staveb je založena na tom, že každý, kdo navrhuje umístění nové stavby, ohlašuje nebo žádá o povolení změny stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí získat informaci o míře rizika pronikání radonu (radonový index pozemku). Výsledky stanovení a měření je třeba uplatnit při projektování i realizaci stavby. Není však uvedena povinnost předložit výsledky stanovení radonového indexu pozemku nebo měření objemové aktivity radonu stavebnímu úřadu.

Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt. Povinnost stanovit radonový index podle odst. 1 se nevztahuje na případy, kdy je projektováno preventivní opatření založené na odvětrání půdního radonu mimo objekt.

Školy, sociální a zdravotnická zařízení musí zajistit měření radonu i při změnách staveb

Vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob musí od letošního roku nově zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu nebo vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit, zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu z podloží a úprav, které mohou vést ke snížení účinnosti ventilace ve stavbě (výměna oken, změna vzduchotechnických zařízení, zateplování apod.). Ve školách, ve kterých byla vyměněna okna za nová plastová, se objemová aktivita radonu výrazně zvýšila.

Vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně, je povinen usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.

Požadavky na stavební materiál

Stavební materiál nesmí být dodáván na trh v České republice, pokud by efektivní dávka reprezentativní osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi mohla překročit referenční úroveň a jeho dodávání na trh není povoleno Úřadem podle § 9 odst. 2 písm. j) zákona.

Zkoušky na radon jsou nutné i při ohlášení staveb

Povinnost stavebníka je dána stavebním zákonem č. 183/2006, vyhláškami č. 268/2009 Sb. a nařízením 10/2016 hl. m. Prahy, resp. č. 499/2006 Sb. Stavebník, resp. vlastník stavby musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. V rámci Souhrnné technické zprávy musí být uvedeno mj. „b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)“, kam patří i stanovení radonového indexu pozemku.

Další informace naleznete na:

www.radonovyprogram.cz

www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika/Radon2016.pdf, str. 3 až 4

Výsledky měření uvedené v tabulce sice nelze v žádném případě považovat za reprezentativní pro celou ČR, ale podle tvůrců novely atomového zákona není počet objektů s vyššími hodnotami na nízkém radonovém indexu zanedbatelný. Podle výsledků měření v novostavbách vznikají domy s vysokou koncentrací radonu i na pozemcích s nízkým radonovým indexem. Odhaduje se, že přibližně ve 2 % nových domů je objemová aktivita radonu vyšší než 400 Bq/m3, v některých dokonce převyšuje 1000 Bq/m3.

Změny v atomovém zákoně, které mají dopad na stavebnictví

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, musí zajistit stanovení radonového indexu pozemku.

V případě změny dokončené stavby je stavebník povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě.

Referenční úrovně jsou stanoveny stejné pro nové i existující stavby.

Vlastníci stanovených budov musí zajistit měření radonu při uvedení do provozu, nebo po provedení stavebních úprav.

Vlastníci stanovených budov musí v případě překročení referenční úrovně objemové aktivity radonu zvážit dostupná řešení a provést přiměřená opatření.

Při ročním průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu nad 3000 Bq/m3 je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést opatření, která snižují míru ozáření.

Podmínky pro poskytování dotací se změnily pouze v případě budov určených pro dlouhodobý pobyt dětí. Dotace jsou pouze na odstranění starých radiačních zátěží ve stavbách, ke kterým bylo vydáno stavební povolení před 28. únorem 1991.

Nedodržení požadavků atomového zákona je přestupkem nebo správním deliktem s vysokými pokutami.

Sankce ve výši až 500 000 Kč

• Osoba, která navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1.

• Osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně nebo překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu podle § 99 odst. 1 nebo 4.

• Osoba, která je dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 101.

Sankce ve výši až 1 000 000 Kč

• Osoba, která je vlastníkem budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2, nebo neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.

• Osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí splnění povinností podle § 104 odst. 5, nebo že nezajistí souhlas zasahující osoby podle § 104 odst. 6 nebo 8.