Karlovy Vary se zabývaly neautorizovanými stavbyvedoucími

Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů,
aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček (foto: Jan Borecký)
Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček (foto: Jan Borecký)

Oblast Karlovy Vary zorganizovala valnou hromadu svých členů 21. ledna 2017 ve společenském sále krajské knihovny za účasti 69 členů z celkového počtu 888 (7,8 %) a dvanácti hostů.

K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2016 patřilo promítání snímků tentokrát z 23. adventního setkání, pořádaného v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích, z průběhu 21. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary a jejích doprovodných programů a rovněž filmů o stavbách oceněných Cenou ČKAIT. Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2016 byly splněny.

Z vystoupení hostů

Mezi hosty VH byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Z významných hostů jmenujeme alespoň senátora PČR a starostu města Boží Dar Ing. Jana Horníka. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS v ČR, Ing. Jaroslav Korbelář, předseda oblastní pobočky ČSSI. Valné hromady se zúčastnili i představitelé středních škol – PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, a Ing. Jan Kümmel, zástupce ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, Marie Báčová, poradkyně předsedy a Ing. Renata Karasová z Informačního střediska ČKAIT.

Role autorizovaného stavbyvedoucího a technického dozoru stavby

Ing. Jan Horník zdůraznil roli autorizovaného stavbyvedoucího i roli technického dozoru stavby, který by měl být podle jeho názoru rovněž autorizovanou osobou. Oba jsou neocenitelnými pomocníky starostů, kteří většinou nejsou v investiční výstavbě odborníky. Uvedl příklady neodborného rozhodování například při výběru levného, nicméně pro naše klimatické poměry nevhodného materiálu pro kamenné dlažby. Nabídl představitelům Komory spolupráci s výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Informoval o dobré spolupráci s NPÚ při snaze o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. O zápis na stejný seznam usiluje rovněž město Žatec jako město chmele.

Stavba Karlovarského kraje

Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání valné hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila 17. ročník soutěže Stavba Karlovarského kraje a dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje se uskuteční ve dnech 8.–10. června 2017 již 22. mezinárodní konference Městské inženýrství, tentokrát na téma Městský inženýr – městský architekt. Dále proběhne 21. ročník soutěže studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje bude společenský večer v Karlovarském městském divadle, kde budou vyhodnoceny jednotlivé akce a zároveň budou vyhlášeni vítězové a předána ocenění. I letos bude udělena Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího a projektanta roku 2017 a udělena cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje 2017. Svoji cenu předá rovněž časopis Stavebnictví.

Z diskuse

Nespokojenost nad přijetím směrnice pro hostující členy ze zemí EU vyslovil Ing. Pavel Šlapa. Hostující členové podle jeho názoru nemusí prokazovat znalosti českého právního řádu. Předseda Ing. Křeček mu odpověděl v tom smyslu, že i hostující osoba musí prokázat znalost právních předpisů, a to v české řeči.

Ing. Radim Peterka upozornil na skutečnost, že pozvánky ke kontrole autorizačního deníku jsou zasílány obyčejnou poštou a hrozí nebezpečí nedoručení.

Ing. Jiří Stehlík nesouhlasí s praxí, kdy normy v zemi, kde je úředním jednacím jazykem čeština a slovenština, jsou vydávány pouze v angličtině. Přitom angličtinu běžně neovládají nejen partneři ve výstavbě, ale ani pracovníci stavebních úřadů.

Jaromír Pešek doporučuje, aby se hledal přísnější způsob pro ověřování celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a hledal se i způsob jejich trestání, pokud se ve smyslu autorizačního zákona průběžně nevzdělávají. Dále upozornil na skutečnost, že v mnoha případech obcházejí dodavatelské firmy stavební zákon při skutečném výkonu funkce stavbyvedoucího, kdy autorizovaná osoba, která fakticky stavbu neřídí, takzvaně „překrývá“ funkci stavbyvedoucího, který ač není autorizovanou osobou, funkci stavbyvedoucího fakticky vykonává. Toto je umožněno zejména nekvalitním či vůbec nevykonávaným státním stavebním dozorem pracovníky stavebních úřadů.

Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a samostatným vystoupením doplnil informace ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Závěr proběhl při neformálním osobním setkání účastníků s hosty i vedením Komory.