Hradec Králové vyzývá k vyšší účasti

Oblast Hradec Králové zorganizovala valnou hromadu svých členů 3. ledna 2017 v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové za účasti 86 členů z celkového počtu 1932 (4,5 %).

Valné hromady se zúčastnilo pouze 4,5 % členů oblasti. Bude příští rok valná hromada oblasti u kulatého stolku v kavárně? Přitom o té předcházející jsme psali, že „Mnoho z těch 1804 členů, co nepřišli na svoji valnou hromadu, pravděpodobně dění v Komoře nezajímá. Nezájem ale neznamená, že Komoru v rámci své profesní odpovědnosti nepotřebují. Jakmile přijde řeč na honoráře, veřejné soutěže, pojištění odpovědnosti, vzdělávání apod., ke každému tématu má většina členů co říci, ať už z vlastní zkušenosti, nebo z doslechu. V hospodě u národního moku se nikdo nebojí otevřeně říci svůj názor, na valných hromadách zůstává mnoho problémů nevysloveno. Příští rok je rokem volebním, volí se do orgánů Komory. Popřemýšlejte o tom, jakou Komoru chcete mít – zda chcete mírný vánek, nebo pořádnou bouřku. Doufám, že za rok, konkrétně již 3. ledna, si vše povíme.“

Celý rok členové naší oblasti přemýšleli, co by chtěli změnit, co se jim na Komoře nelíbí, jak by měla Komora vystupovat a chránit zájmy autorizovaných osob, až zapomněli na valnou hromadu a dostavili se na ni v počtu o 40 členů menším. Nebo nízký zájem o valnou hromadu znamená nezájem o dění v Komoře, autorizované osoby berou povinné členství jako nutné zlo, dávají přednost řešení problémů pracovních či rodinných, Komora je u nich až na posledním místě? Také to může znamenat, že vše je v pořádku, že není co měnit, že takto si představovali funkci a postavení Komory. Pokud bude klesající trend účasti nadále pokračovat, může být opravdu některá z dalších valných hromad u stolku v kavárně.

Počet členů začíná stagnovat

Kancelář oblasti si asi před třemi roky dala nikde nepsaný závazek – do roku 2020 mít v oblasti 2020 registrovaných členů. V době, kdy závazek vznikl, byla vysoká pravděpodobnost, že bude splněn, ale průběh roku 2016 znamená jeho ohrožení, neboť došlo k navýšení pouze o 2 autorizované osoby (přihlášku podalo 56 osob, ve stejném období zaniklo členství 9 osobám, autorizace byla pozastavena 13 osobám, 6 osob zemřelo, jedna se přestěhovala do jiné oblasti a 25 osob zatím nebylo prozkoušeno). Za minulý rok se také zvýšil průměrný věk registrovaných členů v oblasti – v roce 2013 činil 51,9 roků, vloni to bylo 55,3 roků. Z uvedených údajů vyplývá, že ve 25. roce své existence je Komora na vrcholu, co se týče počtu členů, a v dalších letech bude počet členů stagnovat, nebo se dokonce snižovat. Stárnutí populace a členů Komory bylo jedním z témat hlavního referátu předsedy oblasti na valné hromadě. Tím dalším byly nastávající volby do vrcholných orgánů Komory.

Vysoký věkový průměr členů orgánů Komory

Pro osvěžení paměti jsem ve svém archivu vyhledal materiály ze shromáždění delegátů z roku 2014 a v nich seznam tehdy kandidujících autorizovaných osob. Ke svému překvapení jsem tam nalezl i jedno zajímavé číslo – průměrný věk tehdy zvolených členů představenstva byl 62,7 roků, což znamená, že v letošním roce je jejich průměrný věk 65,7 roků. Jeden z nejvyšších orgánů Komory by měl být sestaven vyváženě se zachováním kontinuity, aby nemohlo dojít k situaci, že najednou se dvě třetiny členů představenstva rozhodnou skončit, dále nepokračovat a činnost Komory bude nejméně jedno celé volební období stagnovat a hledat svoje postavení mezi ostatními organizacemi v oboru stavebnictví. Představenstvo je statutárním orgánem Komory a podle toho, jak pracuje směrem navenek a zároveň směrem dovnitř k autorizovaným osobám, je Komora hodnocena partnery a zevnitř jejími členy. Výbor oblasti se domnívá, že rozložení členů představenstva má být takové, aby zkušení členové předávali svoje zkušenosti a kontakty těm novým, aby v případě nutnosti nebo při pouhé generační výměně mohlo plynule dojít k převzetí funkcí, aniž by se to projevilo ve změnách názorů Komory nebo v jejím postavení ve sféře stavebnictví. Poslední možností, jak změnit věkovou strukturu a zbavit představenstvo nálepky představenstva důchodců, je letošní volba. Aby nenastala situace, že představenstvo po volbách zůstane stejné, doplněné pouze o jednoho nebo dva nové členy, je nutno příslušně upravit volební kandidátku členů představenstva.

Jak efektivně sestavit návrh kandidátů

Při diskusích o procedurálních krocích kolem návrhu kandidátů pátral výbor oblasti po správnosti v našich řádech a zjistil, že v organizačním řádu je napsáno mimo jiné to, že představenstvo svolává shromáždění delegátů a připravuje podklady pro jeho jednání. Ve volebním a jednacím řádu je pak napsáno, že orgán Komory, který svolává jednání, připraví návrh kandidátky do orgánů s počtem kandidátů nejméně o třetinu vyšším, než je počet volených členů orgánu. Z porovnání výše uvedeného vyplývá, že představenstvo si připravuje kandidátku samo na sebe. Hned se škodolibě nabízí přirovnání, že „kapři si svůj rybník sami nevypustí“ nebo že „větev si nikdo sám pod sebou nepodřeže“. To však určitě o našem představenstvu neplatí. Kdo jiný než členové představenstva by měli mít na mysli dobrý obraz Komory i potom, co za tři roky skončí ve svých funkcích? Komu více než členům představenstva by mělo ležet na srdci fungování Komory po skončení jejich volebního mandátu? Nicméně výbor oblasti se domnívá, že do příštích voleb by tato anomálie, kdy orgán navrhuje sám sebe, měla být z řádů zcela odstraněna, nebo alespoň částečně omezena. Příští zasedání valné hromady se uskuteční 3. ledna 2018.