Autorizační rada

Autorizační rada ČKAIT (AR) byla jmenována pro funkční období od 1. července 2014 do 1. července 2017, tedy na tři roky. AR zasedá jednou za měsíc, a to podle potřeby i během letních prázdninových měsíců.

Návrh na jmenování AR v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. předložila ČKAIT již v souladu s vládním usnesením o posílení dohledu státu nad profesními komorami, jehož zpracovatelem a předkladatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a jehož obsahem a cílem je, aby profesní komory měly silnější zastoupení státní správy ve svých orgánech.

Toto rozhodnutí mělo vliv na personální složení AR, kde ke stávajícím zástupcům orgánů státní správy byli nominováni další, a to z Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a z České komory architektů. Předsedou AR je Ing. Miroslav Najdekr, CSc., který je zároveň garantem oboru Statika a dynamika staveb.

Ve vlastní pracovní činnosti AR nadále zůstává zachován systém garantů pro jednotlivé obory, který se plně osvědčil v minulosti, a nebyl tudíž důvod ke změně tohoto organizačního modelu. Z dosavadní zkušenosti musíme zmínit práci kolegů ze státní správy, kteří se pravidelně jednání účastní a zatím se jeví jako velký přínos pro jednání AR, zejména při řešení komplikovaných rozhodnutí. Pokračujeme v dohledu nad zkušebními komisemi a jejich přístupem k hodnocení uchazečů o autorizaci. Zde se projevuje absence zástupců z realizační činnosti, kteří by více přiblížili obsah pohovorů s uchazeči o autorizaci před zkušebními komisemi směrem k aktuální praxi ve stavební činnosti. Bohužel v získávání zkušených odborníků z praxe nejsme úspěšní.

Na základě namátkové kontroly bylo zjištěno, že publikace Rozdílová zkouška, vydaná AR, je úspěšně používána zkušebními komisaři. Pokládané otázky jsou v souladu s touto publikací a jsou zaznamenávány do zkušebních protokolů. Publikace byla revidována a rozšířena o obor Městské inženýrství za účasti zástupce České komory architektů.

Funkci tajemnice dlouhodobě zajišťovala Ing. Lenka Zimová a svou práci dělala dobře, neboť vyhodnocování agendy AR vyžaduje hluboké odborné znalosti a zejména zkušenost v hodnocení obsahu dokumentů, které předkládá tajemníce radě. AR uvítala vytvoření nového Střediska autorizací, které Ing. Zimová v roce 2016 vedla.

Dalším úkolem, který rada řešila v hodnoceném období, byla analýza současného stavu rozsahu působnosti autorizovaných osob s cílem současný stav vyhodnotit a na základě výsledků připravit novou obsahovou náplň rozsahu činnosti autorizovaných osob. Tento úkol je splněn, zpracovaný dokument byl předložen představenstvu ČKAIT a odsouhlasen.

Nadále platí požadavek, aby dokument o odborné praxi uchazeče byl potvrzen nejlépe dvěma autorizovanými osobami, které působí v daném oboru, nebo přímým nadřízeným, jenž je odpovědný za obsah předložené odborné praxe, a nikoli útvarem, který nemá odpovídající znalosti, aby mohl takový dokument odpovědně potvrdit.

Podle návrhu garantů oborů jsou průběžně doplňovány zkušební komise pro autorizační zkoušky. V této souvislosti vyzývá AR oblastní kanceláře k podávání návrhů na zkušební komisaře z řad autorizovaných osob v oblasti, která spadá pod jejich působnost. AR má velmi dobrou zkušenost právě se zkušebními komisaři z řad odborníků, kteří jsou aktivní a působí v současné stavební praxi.

Členové AR se v rámci výkonu své funkce účastní některých autorizačních zkoušek s cílem získávat poznatky z práce zkušebních komisí, které jsou následně předkládány k diskusi na zasedání AR.

Pokračuje práce Legislativní komise AR, která zajistila již čtrnácté vydání příručky pro přípravu testů z legislativní části autorizační zkoušky. AR touto cestou vyslovuje poděkování za práci této komisi, jež po celou dobu aktualizuje vydávání výše uvedené publikace, kladně hodnocené odbornou veřejností a uchazeči, kteří se připravují na autorizační zkoušku.